Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ГЕНЕЗИС БЮДЖЕТУВАННЯ НА МАКРОРІВНІ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Zhyber T. Genesis of budgeting at the macro-level. Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo torgovel'no-ekonomichnogo universytetu. 2020. № 6. S. 66-76.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(134)07

УДК 336.14:061.1
JEL Classification:  E60, H60, H61, H83


ЖИБЕР Тетяна,
к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів
Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна
E-mailtzhyber@kneu.edu.ua
ORCID: 0000-0002-4557-023X

ГЕНЕЗИС БЮДЖЕТУВАННЯ НА МАКРОРІВНІ

Передмова. Визначено, що технологія бюджетування є невід’ємною об’єктив­ною властивістю фінансових відносин. Бюджетування на макрорівні надає можли­вість фокусування аналізу системи бюджетних відносин або на повноваженнях суб’єктів, або на точках тяжіння та алокації ресурсів, або у форматі системи імплементації політики.
Метою публікації є еволюція бюджетування, яка у різні періоди показувала апробацію окремих технік досягнення цілей і результатів.
Матеріали та методи. Під час дослідження використано методи теоре­тичного узагальнення за результатами аналізу складників практик бюджетування.
Результати дослідження. Поняття бюджетування активно використовува­лося вже на початку минулого століття. У 1920-х роках основним завданням бюдже­тування вважалося впорядкування формування та виконання бюджетів усіх рівнів. З 1950-х років спостерігався розвиток форматів бюджетів у бюджетній системі, основних відокремлених технік бюджетування та управління прийняттям рішень щодо бюджетування розпорядниками коштів. Ево­люція методів бюджетування розвивалася за такими об’єктами алокації фінансових ресурсів: "бюджетні одиниці (установи) – призначення коштів (функції) – плани і про­грами – цілі і результативні показники їх досягнення – завдання розпоряд­ників/одержувачів коштів – публічна послуга, диверсифікована за потребами конкрет­ного індивіда". Різноманітні назви для поєднання методів у рамках технік бюдже­тування додатково ускладнюють сучасне трактування самої технології, тому у цій публікації показано сутність бюджету­вання через алокацію ресурсів.
Висновки. З розвитком сутності бюджетування цей термін набув дуже широ­кого діапазону застосування, отже, немає сенсу обмежувати його використання окре­мою сферою фінансової науки. Разом з тим, використання поняття бюджету­вання при вивченні публічних фінансів надає значні переваги через напрацьований досвід його технологій, технік, методів та інструментів, деталізація яких мало вико­ристовується у вітчизняних публікаціях щодо публічних фінансових відносин, зокрема адаптації бюджетної архітектоніки у прикладні техніки і методи бюджетування.
Ключові слова: публічне бюджетування, розпорядник коштів, результативне бюджетування, методи бюджетування, публічні фінанси, бюджетний менеджмент.

REFERENCES

 1. Fedosov, V. M., & Babych, T. S. (2008). Sutnist’ i problematyka bjudzhe­tuvannja: ukrai’ns’ki realii’ [The essence and problems of budgeting: Ukrainian realities]. Finansy Ukrai’nyFinance of Ukraine1, 3-23 [inUkrainian].
 2. Polishhuk, C. V. (2013). Istorychni aspekty rozvytku teoretychnyh pidhodiv do bjudzhetuvannja [Historical aspects of the development of theoretical approa­ches to budgeting]. Ekonomichnyj visnyk Nacional’nogo tehnichnogo univer­sytetu Ukrai’ny "Kyi’vs’kyj politehnichnyj instytut" – Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"10, 230-235 [in Ukrainian].
 3. Juvzhenko, N. M. (2017). Teoretychni pidhody do vyznachennja sutnosti ta pryrody bjudzhetuvannja [Theoretical approaches to determining the essence and nature of budgeting]. Investycii’: praktyka ta dosvid –Investments: prac­tice and experience7, 74-78 [in Ukrainian].
 4. Slatvins’ka, M. O., & Vasjutyns’ka, L. A. (2014). Konceptual’ni zasady bjud­zhetuvannja u sferi derzhavnyh finansiv [Conceptual principles of budge­ting in the field of public finance]. Ekonomika. Finansy. Pravo –Economy. Finance. Law,4, 21-24 [inUkrainian].
 5. Dem’janyshyn, V. & Lobodina, Z. (2017). Konceptual’ni zasady bjudzhetnogo mehanizmu social’no-ekonomichnogo rozvytku derzhavy [Conceptual bases of the budgetary mechanism of social and economic development of the state]. Visnyk Ternopil’s’kogo nacional’nogo ekonomichnogo universytetu – Bulletin of Ternopil National Economic University, 1, 77-88 [in Ukrainian].
 6. Chugunov, I. Ja., & Kachula, C. V. (2020). Derzhavna finansova polityka zabezpechennja social’nogo rozvytku suspil’stva [State financial policy for provision of the social development of society]. Visnyk Kyi’vs’kogo nacio­nal’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu –Herald of Kyiv National University of Trade and Economics,2, 87-98 [in Ukrainian].
 7. Kondratjuk, C. Ja. (2015). Genezys bjudzhetu u Velykobrytanii’ kriz’ pryzmu konstytucijnoi’ istorii’ ta parlamentaryzmu [The budget genesis in Great Britain through the prism of constitutional history and parliamentarism]. Finansy Ukrai’ny – Finance of Ukraine8, 114-127 [inUkrainian].
 8. Hirshman, S. at all. (2018). Mental Budgeting versus Relative Thinking. AEA Papers and Proceedings.108: 148-52. DOI: 10.1257/pandp.20181095[in English].
 9. Tees, D. W. (2013). The Budget Reform Movement: How Local Government Is Leading the Way. Retrieved from https://gato-docs.its.txstate.edu/jcr:0b0e5680- 5903-4228-b6ee-65dfcae1f4af/Moten-Dedrick,Sakura.pdf (Accessed 2020-09-16) [in English].
 10. Foreman, P. (2001). The transfer of accounting technology: a study of the Commonwealth of Australia government factories, 1910-1916. Accounting History,6(1)31-59. DOI:10.1177/103237320100600104[in English].
 11. Sutormina, V. M., Fedosov, V. M., & Andrushhenko, V. L. (1992). Derzhava – podatky – biznes (Iz svitovogo dosvidu fiskal’nogo reguljuvannja rynkovoi’ ekonomiky) [State – taxes – business (From the world experience of fiscal regulation of market economy)]. Kyiv: Lybid’ [inUkrainian].
 12. Rodionova, V. M., Vavilov Ju. Ja., Goncharenko L. I. i dr. (2002). Finansy [Finance]. V. M. Rodionova (Ed.). Moscow: Finansy i statistika [inRussian].
 13. Bai’k, O. I. (2015). [Formation of taxes in ancient Rome]. Visnyk Nacio­nal’nogo universytetu "L’vivs’ka politehnika". Jurydychni nauky – Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Legal sciences, 813, 185-191 [in Ukrainian].
 14. Lutz, H. L. (1930). Public Budgeting: A Discussion of Budgetary Practice in the National, State, and Local Governments of the United States. By Buck A. E. (New York: Harper and Brothers. 1929.). American Political Science Review, 24(01), 202-203. DOI:10.1017/s0003055400113681[in English].
 15. Harris, R. (1994). The Bubble Act: Its Passage and Its Effects on Business Organization. The Journal of Economic History54(03)610-627. DOI: 10.1017/s0022050700015059[in English].
 16. Morgan, D., & Robinson, K. (2000). Handbook on public budgeting. Portland, OR: Portland State University, Hatfield School of Government [in English].
 17. Smith, R. W., & Bertozzi, M. (1998). Principals and agents: an explanatory model for public budgeting. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management10(3), 325-353. DOI: 10.1108/jpbafm-10-03-1998-b001 [in English].
 18. Schick, A. (1966). The Road to PPB: The Stages of Budget Reform. Public Administration Review,26(4)243. DOI: 10.2307/973296[in English].
 19. Hood, C. (1995). The "New Public Management" in the 1980s: variations on a theme. Accounting, organizations and society. Vol. 20,2-3,93-109[in English].
 20. OECD. (2019). OECD Good Practices for Performance Budgeting. OECD Publishing, Paris, DOI:org/10.1787/c90b0305-en [in English].
 21. Babych, T. S., & Zhyber, T. V. (2011). Makrofinansove bjudzhetuvannja [Macrofinancial budgeting]. V. M. Fedosov (Ed). Kyiv: KNEU [in Ukrainian].
 22. Northern Ireland Assembly (2010). Methods of Budgeting. Retrieved from http://www.niassembly.gov.uk/researchandlibrary/2010/0610.pdf (Accessed 2020-09-16) [in English].
 23. Russel L., Ackoff (1970). A Concept of Corporate Planning. John Wiley & Sons. Planirovanie v bol’shih jekonomicheskih sistemah [Planning in large eco­nomic systems]. G. B. Rubal’skij [Transl.]. I. A. Ushakov (Ed.). Moscow. Jelektronnaja publikacija: Centr gumanitarnyh tehnologij –Electronic Pub­lication: Humanitarian Technologies Center. 21.09.2014. Retrieved from https://gtmarket.ru/library/basis/7086 (access 2020-09-16) [in Russian].
 24. Akoff, R. (2002). Planirovanie budushhego korporacii [Planning of the corpo­ration future]. [Trans]. Moscow: Sirin [inRussian].