УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ: ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Novikova N., Diachenko O., Holovnia Yu. Global trends of digitalization: potential of Ukraine. Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo torgovel'no-ekonomichnogo universytetu. 2020. № 6. S. 4-15. 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(134)01

УДК 339.5:338.3=111
JEL Classification:O33, O57, L86


НОВІКОВА Наталя,
д. е. н., завідувач кафедри публічного управління та адміністрування
Київського національного торговельно-економічного університету
19, вул. Кіото, м. Київ, 02156, Україна


E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-5219-9494
 
ДЬЯЧЕНКО Ольга,
к. е. н., доцент
Київського національного торговельно-економічного університету
19, вул. Кіото, м. Київ, 02156, Україна


E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-2191-16855
 
ГОЛОВНЯ Юлія,
к. е. н., доцент
Київського національного торговельно-економічного університету
19, вул. Кіото, м. Київ, 02156, Україна


E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID0000-0002-8560-0069

ГЛОБАЛЬНІ ТРЕНДИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ: ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. В умовах пандемії COVID-19 боротьба за виживання змусила майже всі країни перейти до режиму самоізоляції, через що склалися певні унікальні умови для цифрової трансформації економіки всіх країн світу. Індикатором необхідності вироблення заходів, спрямованих на подолання недоліків і створення мож­ливостей для нарощування конкурентних переваг країни щодо розвитку цифрової трансформації суспільства є міжнародні рейтинги цифровізації.
Мета дослідження. Аналіз сучасного стану цифровізації України й оцінка її цифрового потенціалу через показники міжнародних рейтингів для об’єктивного уяв­лення про можливості та виклики цифрової трансформації.
Матеріали та методи. Інформаційна база статті представлена аналітич­ними звітами міжнародних організацій, статистичними даними, прогнозами експер­тів. Дослідження здійснено із застосуванням загальнонаукових методів: системного аналізу, синтезу, теоретичного узагальнення та порівняння.
Результати дослідження. Проаналізовано тенденції цифровізації України на підставі дослідження міжнародних рейтингів щодо розвитку цифрової транс­фор­мації суспільства. Охарактеризовано найпоширеніші показники міжнародних рейтингів, що відображають рівень цифровізації країн. Досліджено місце України у міжнародних рейтингах цифровізації. Визначено ключові напрями з метою реалі­зації цифрового потенціалу України для забезпечення зростання показників країни у світових рейтингах цифровізації.
Висновки. Негативні тренди окремих індексів цифрового розвитку України є сигналом для керівних державних структур і організацій до вжиття відповідних заходів щодо їх подолання, позитивні – свідчать про правильно обраний напрям цифровізації економіки. Аналіз цифрового потенціалу України виявив, що країна має значні ресурси для цифровізації. Ключові напрями для реалізації цифрового потен­ціалу обумовлює існуюча модель економіки. Підвищення позицій у світових рейтингах цифровізації можливе не через локальне покращання окремих напрямів і показників, а завдяки реалізації комплексної державної політики, яка має охоплювати різні сфери діяльності, що у результаті надасть поштовх до створення цифрової екосистеми.
Ключові слова: цифровізація, цифрова економіка, міжнародний рейтинг, індекси цифровізації, цифровий потенціал.
 

REFERENCES

 1. Golovenchik, G. G. (2019). Cifrovizaciya belorusskoj ekonomiki v sovremennyh usloviyah globalizacii [Digitalization of the Belarusian economy in modern con­di­tions of globalization]. Minsk: Izd. centr BGU [in Russian].
 2. Mărginean, S., & Ramona, O. (2017). Measuring the Digital Economy: European Union Countries In Global Rankings. Revista Economică, 69, 73-80. Retrieved from http://economice.ulbsibiu.ro/revista.economica/archive/69506marginean&orastean.pdf(accessed 29.10.2020] [in English).
 3. Pizhuk, O. I. (2019). Suchasni metodolohichni pidkhody do otsiniuvannia rivnia tsyfrovoi transformatsii ekonomiky [Modern methodological approaches to asses­sing the level of digitaltrans formation of the economy]. Biznes Inform, 7, 39-47. Retrieved from https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-39-47 (accessed 29.10.2020) [in Ukrainian].
 4. Semenoh, A. Yu. (2020). Analiz svitovykh reitynhiv otsinky formuvannia ta roz­vytku tsyfrovoi ekonomiky ta mistse Ukrainy v nykh [Analysis of world ratings concerning the formation and development of the digital economy and the place of Ukraine in them]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, 43, 38-43. Retrieved from http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2020/43- 2020/8.pdf.DOI: https://doi.org/10.32841/2413-2675/2020-43-6 (accessed 29.10.2020) [in Ukrainian].
 5. Chesnokova, N. V. (2020). Metodolohichni pidkhody do tsyfrovoi transfor­matsii ekonomiky [Methodological Approaches to the assessment of the eco­nomy’s digital transformation]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia, 19, 413-427. Retrieved from http://rinek.onu.edu.ua/article/view/201932. DOI: https://doi.org/10.18524/2413-9998.2020.2(45).201932 (accessed 29.10.2020) [in Ukrainian].
 6. Mazaraki, A. A., Lahutin, V. D., Herasymenko, A. H. at al. Vnutrishnia torhivlia Ukrainy [Domestic Trade of Ukraine]. A. A. Mazaraki (Ed.). Kyiv: Kyiv National University of Trade and Economics, 2016 [in Ukrainian].
 7. Boyko, L. Bieliaieva, N., & Bay, S. (2020). Problems and prospects of digital economy development in Ukraine. International Journal of Advanced Science and Technology, 29, 2322-2328. Retrieved from http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/ 14706/7494 (accessed 29.10.2020) [in English].
 8. Voitenko, V. O. (2020). Porivnialnyi analiz rivnia tsyfrovizatsii ekonomiky Ukrai­ny u mizhnarodnykh reitynhakh [Comparative analysis of the level of digitalization of Ukraine’s economy in international rankings]. Stratehiia ekonomichnoho roz­vytku Ukrainy, 46, 23-34.  DOI 10.33111/sedu.2020.46.023.035 (accessed 29.10.2020) [in Ukrainian].
 9. Duginets, G. V. (2015). Suchasni tendentsii rozvytku elektronnoi komertsii v Ukraini. [Modern trends in e-commerce in Ukraine]. Ekonomichnyi prostir, 94, 98-111. Retrieved fromhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2015_94_12 (accessed 29.10.2020) [in Ukrainian].
 10. Krynytsia, S. (2018). Derzhavna polityka tsyfrovizatsii ekonomiky Ukrainy [State Policy of Digitalization of Ukrainian Economy]. Finansovyi prostir, 3, 50-57. Retrieved from https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/614/612 (accessed 29.10.20200) [in Ukrainian].
 11. Rudenko, M. V. (2018). Tsyfrovizatsiia ekonomiky: novi mozhlyvosti ta pers­pektyvy [Digitalization of economy: new opportunities and perspectives]. Eko­no­mika ta derzhava, 11, 61-65. DOI: 10.32702/2306-6806.2018.11.61 (accessed 29.10.2020) [in Ukrainian].
 12. Markov, M. Ie. (2020). Analiz rozvytku ta suchasnoho stanu informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii v Ukraini [Analysis of the development and cur­rent state of information and communication technologies in Ukraine]. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia, 2, 46-53. DOI: 10.33216/1998-7927-2020-258-2-46-53 (accessed 29.10.2020) [in Ukrainian].
 13. Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018-2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17.01.2018 № 67-r [On app­roval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the action plan for its implementation: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated January 17, 2018 № 67-r]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р#Text (accessed 29.10.2020) [in Ukrainian].
 14. ICT Development Index. Retrieved from https://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2017/index.html (accessed 30.10.2020) [in English].
 15. The Networked Readiness Index. Retrieved from https://networkreadinessindex.org (accessed 30.10.2020) [in English].
 16. The Global Opportunity Index. Retrieved from https://knoema.com/infographics/pgzzgxc/the-global-opportunity-index(accessed 30.10.2020) [in English].
 17. Е-Government Knowledgebase. United Nations. Retrieved from https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/180-Ukraine (accessed 30.10.2020) [in English].
 18. Global Innovation Index. World intellectual property. Retrieved from https://www.wipo.int/publications/en/index.html [in English] (accessed 30.10.2020) [in English].
 19. Global Connectivity Index. Retrieved from https://www.huawei.com/minisite/gci/en/country-rankings.html (accessed 30.10.2020) [in English].
 20. The Global Competitiveness Report. World Economic Forum. Retrieved from https://www.weforum.org/reports (accessed 30.10.2020) [in English].
 21. IMD World Digital Competitiveness Ranking (2020). Retrieved from https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2020(accessed 30.10.2020) [in English].
 22. Global Cybersecurity Index. International Telecommunication Union. Retrieved from https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/global-cybersecurity-index.aspx (accessed 30.10.2020) [in English].
 23. Measuring the Information Society Report (2018). International Teleco­mmunication Union. Retrieved from https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/misr2018.aspx#:~:text=The%202018%20edition%20of%20the,December%202018%20in%20Geneva%2C%20Switzerland(accessed 30.10.2020) [in English].