Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ АУДИТ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Назарова К., Комірна О., Негоденко В. Антикорупційний аудит. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2020. № 3. С. 113-122.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(131)08

УДК 657.6:328.124

НАЗАРОВА Каріна,
д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту
Київського національного торговельно-економічного університету,
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: k.nazarova@knute.edu.ua
ORCIDID: 0000-0002-0133-7364

КОМІРНА Ольга,
к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту
Київського національного торговельно-економічного університету,
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: o.komirna@knute.edu.ua
ORCIDID: 0000-0001-8842-1624

НЕГОДЕНКО Вікторія,
к.е.н., старший викладач кафедри фінансового аналізу та аудиту
Київського національного торговельно-економічного університету,
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: v.nehodenko@knute.edu.ua
ORCIDID:https://orcid.org/0000-0001-6873-2011

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ АУДИТ

Постановка проблеми. Боротьба з корпоративним шахрайством є важливою умовою економічної стійкості як для господарюючих суб’єктів, так і для держави. В сучасних умовах актуальними залишаються питання запровадження заходів бо­ротьби з корупцією, важливу роль у чому відіграє антикорупційний аудит, за допомо­гою якого здійснюється контроль за дотриманням антикорупційних обмежень, а також виконанням антикорупційних заходів у компаніях, органах державної влади або міс­цевого самоврядування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що попри наявність окремих наукових доробок, залишається невирішеною важлива науково-практична проблема щодо запровадження організаційно-методичних заходів антикорупційного аудиту.
Метою статті є визначення завдань антикорупційного аудиту, особливостей, проблем його впровадження, методичних напрямків його реалізації.
Матеріали та методи. У процесі дослідження використано як загальні ме­тоди пізнання економічних явищ і процесів, так і спеціальні, зокрема, аналізу, синтезу, систематизації, теоретичного узагальнення та порівняння, статистичного аналізу, структурного аналізу, експертних оцінок і прогнозування.
Результати дослідження. Розкрито особливості проведення антикорупцій­ного аудиту в Україні, встановлено його основні цілі та завдання. Враховуючи склад еко­номічних злочинів, спричинених корупцією та шахрайством, до основних напрямків антикорупційного аудиту віднесено: перевірку фінансової документації та фактич­ної наявності активів компанії; оцінку та моніторинг корупційних ризиків; здій­снення економічних розслідувань щодо виявлених випадків корупції та шахрайства; діагностику показників фінансової звітності з метою виявлення фактів шахрайства.
Висновки. Встановлено, що антикорупційний аудит є достатньо ефек­тив­ним засобом запобігання корупції у приватній сфері. Розширення практики анти­корупційного аудиту є важливим, але не єдиним кроком у подоланні корупції. Така практика уможливить зниження негативних тенденцій, спричинених діяльністю корпо­ративного менеджменту.
Ключові слова: антикорупційний аудит, шахрайство, корупція, внутрішній контроль, аудит.

REFERENCES

 1. 1.Gnilitskiy, L. Anti-corruption audit in management risk corporate fraud. ir.kneu.edu.ua. Retrieved from https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/20764/359-362pdf?sequence=1&isAllowed=y [in Ukrainian].
 2. Nazarova, K. A. (2015). Auditing: evolution, capacity, efficiency. Kiev: NAT. Torg.- Ekon. UN-t [in Ukrainian].
 3. Fadeeva, A. A., & Sazhin, S. S. (2018). Anti-corruption audit as a mechanism of struggle against corruption. The Young scientist, 15, 41-43. Retrieved from https://moluch.ru/archive/201/49482 [in Ukrainian].
 4. Novikov, A. V. The anti-corruption compliance in the activities of Ukrainian com­panies as one of the mechanisms of prevention of corruption. www.kmu.gov.ua.Retrieved from https://www.kmu.gov.ua/en/news/uryad-priznachiv-oleksandra-novikova-golovoyu-nacionalnogo-agentstva-z-pitan-zapobigannya-korupciyi[in Ukrainian].
 5. Shkarovsky, D. (2019). Fighting Corporate Fraud: Tender or Necessity. Law Gazette, 11, 23-30 [in Ukrainian].
 6. National Anti-Corruption Agency. nabu.gov.ua. Retrieved from https://nabu.gov.ua/ en/tags/national-agency-corruption-prevention[in Ukrainian].
 7. Fraud in Ukrainian companies. www.consultancy.eu. Retrieved from https://www.consultancy.eu/news/1280/almost-half-of-ukrainian-companies-were-victims-of-fraud-in-last-two-years[in Ukrainian].
 8. On prevention of corruption: the Law of Ukraine dated 14.10.2014 № 1700-VII. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 [in Ukrainian].
 9. Guidelines for the development and implementation of measures to prevent and combat corruption. admin.ved.gov.ru. Retrieved from http://admin.ved.gov.ru/ uploads/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_ENG.pdf[in English].
 10. The decision of the National Agency for prevention of corruption № 75 of 02.03.2017 "On approval of model anti-corruption program of legal entities" (2017). Retrieved from http://www.minregion.gov.ua/about/corruption/antycorruption/rishennya-nazk/rishennya-natsionalnogo-agentstva-z-pitan-zapobigannya-koruptsiyi-vid-02-03-2017-75-pro-zatverdzhennya-tipovoyi-antikoruptsiynoyi-programi-yuridichnoyi-osobi [in Ukrainian].
 11. Model anti-corruption program of legal entities (2019). www.asterslaw.com. Retrieved from https://www.asterslaw.com/press_center/publications/chambers_ anticorruption_2019_guide_ukraine[in Ukrainian].