Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КООПЕРАТИВНА СПОЖИВЧА МЕРЕЖА ЄВРОПИ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Hrynyuk N. Cooperative consumer network of Europe. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2020. № 2. С. 69-76.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(130)06

УДК 334.735(4)
 
ГРИНЮК Наталія, 
к. е. н., доцент кафедри світової економіки
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID:https://orcid.org/0000-0002-4265-1421

КООПЕРАТИВНА СПОЖИВЧА МЕРЕЖА ЄВРОПИ

Постановка проблеми. Головна тенденція розвитку сучасного кооператив­ного руху – активізація міжнародного співробітництва на регіональному й світо­вому рівнях. В умовах глобалізації економіки та інформаційної революції економічна доцільність активізації співпраці кооперативних організацій знаходить своє відобра­ження в більш ефективному механізмі ресурсного забезпечення діяльності, модер­нізації виробництва, впровадженні нових технологій, обміні досвідом і підготовці кадрів тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що недостатня увага приділяється дослідженням засад управління і можливостей діяльності регіональних кооперативних співтовариств як засобу розвитку міжнародної економічної діяльності.
Мета статті– дослідження стратегічних напрямів діяльності Європей­ського співтовариства споживчих кооперативів і перспектив розвитку мережі в умовах посилення інтеграції і глобалізації.
Матеріали та методи. У процесі дослідження застосовано загальнонаукові та емпіричні прийоми, що базуються на системному підході, використано методи узагальнення, порівняння, аналізу і синтезу, формалізації.
Результати дослідження. Аналіз як світового, так і європейського досвіду діяльності кооперативного сектора економіки доводить важливу роль споживчих кооперативів у розвитку економіки, особливо під час трансформаційних процесів. Саме в частині споживчої кооперації сучасний міжнародний кооперативний рух харак­теризують позитивні тенденції: зростання обсягів діяльності; проникнення коопе­рації в нові сфери людської життєдіяльності; зростання кількості та підвищення ролі багатофункціональних кооперативів та споживчих товариств у кооператив­ному секторі економіки; підвищення ролі міжнародного співробітництва на регіо­нальному й глобальному рівнях. Охарактеризовано діяльність Європейського співто­вариства споживчих кооперативів (EuroCoop), що стало однією з перших неурядо­вих організацій, визнаних Європейською комісією, що представляють та підтримують структуру і функціонування споживчих кооперативів європейського рівня. 
Висновки. Нині основні напрямки діяльності EuroCoop пов’язані з реалізацією проєкту Міжнародного кооперативного альянсу "Кооперативне десятиріччя впев­неного зростання", спрямованого на забезпечення подальшого розвитку світової кооперативної мережі шляхом лобіювання основних переваг кооперативної бізнес-моделі господарювання. 
Наявність інституційних передумов для розвитку міжнародного економіч­ного співробітництва споживчої кооперації України з цією авторитетною євро­пейською кооперативною інституцією обумовлює подальші дослідження в напрямку обґрунтування розробки заходів, спрямованих на максимальне використання всіх переваг та потенційних можливостей співпраці національної кооперативної системи з європейськими та світовими кооперативними інституціями.
Ключові слова: кооперація, споживча кооперація, європейська кооперативна споживча мережа, EuroCoop.

REFERENCES

 1. ICA Activities. www.ica.coop. Retrieved from http://www.ica.coop/activities/index.html [in English].
 2. Sovremennye tendentsyy myrovoho kooperatyvnoho dvyzhenyia [Contempo­rary trends of the world cooperative movement]. www.sibupk.nsk.s. Retrieved from http://www.sibupk.nsk.su/public/chairs/cooper/TeorCoop/Histiry/g/7.htm#3 [in Russian].
 3. CooperativeValues and Principles for Corporate Social Responsibility (2017). International Day Cooperatives. Retrieved fromhttp://www.ica.coop [in English].
 4. Euro Coop. Statistics. www.eurocoop.org. Retrieved from http://www.eurocoop.org/en/members/statistics [in English].
 5. European Community of Consumer Co-operatives. www.eurocoop.org. Retrieved from http://www.eurocoop.org/en [in English].
 6. Borzaga C., Michie J., & Blasi R. (2017). The Oxford Handbook of Mutual, Coo­perative and Co-owned Businesses. Oxford:Oxford University Press [in English].
 7. Cocolina C. (2017). The power of Cooperation.Brussels:Cooperatives Europe [in English].
 8. Manzhura, O. V. (2018). Development of a cooperative model of a national economy in the context of European integration. Scientific bulletin of Polissia1(13), 129-134. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvp_2018_1(1)__21 [in English].
 9. Visyn, V. V., Visyna, T. M., &Kravchuk, P. Ia. (2017). Osnovni tendentsii roz­vytku mizhnarodnoho kooperatyvnoho rukhu na suchasnomu etapi [The main tendencies of the development of the international cooperative movement at the present stage]. Naukovyi visnyk UNU – Scientific herald of the University of UNU. (Vol. 15), 1, 54-59 [in Ukrainian].
 10. The International Co-operative Alliance. www.ica.coop. Retrieved from http://www.ica.coop/en/international-co-operative-alliance [in English].
 11. Statistics and Information on European Co-operatives, ICA. www.coop.org. Retrieved from http://www.coop.org/statistics/html [in English].
 12. Euro Coop Annual Report (2016). Retrieved fromhttp://www.eurocoop.coop/news/222-Euro-Coop-Annual-Report-2016.html [in English].