Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПЛАНУВАННЯ ІВЕНТИВНОГО ПОРТ­ФЕЛЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ У ПОСТКАРАНТИННИЙ ПЕРІОД

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Mykhailichenko H., Kravtsov S., Zabaldina Yu. Planning of event portfolio for torism destination in post-quarantine period.Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2020. № 2. С. 36-47.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(130)03

УДК 338.482.22:616.9-06
 

МИХАЙЛІЧЕНКО Ганна,
д. е. н., професор кафедри туризму та рекреації
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7066-6527

 
КРАВЦОВ Сергій,
к. н. з держ. упр., доцент кафедри туризму та рекреації
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2016-1974

 
ЗАБАЛДІНА Юлія,
к. е. н., доцент кафедри туризму та рекреації
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2741-5604

ПЛАНУВАННЯ ІВЕНТИВНОГО ПОРТ­ФЕЛЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ У ПОСТКАРАНТИННИЙ ПЕРІОД

Постановка проблеми. Для успішного розвитку туристичних дестинацій, широкої обізнаності цільових аудиторій щодо території необхідно проведення масо­вих заходів різної тематики. Це дасть змогу акумулювати додаткові туристичні потоки через диверсифікацію пропозиції для більш розвинених дестинацій, визна­чити туристичну спеціалізацію території. Починаючи з 80-х років ХХ ст., івенти стали водночас невід’ємною складовою локального туристичного продукту й еле­ментом маркетингових стратегій для багатьох дестинацій світу.Такі тенденції диверсифікації туристичного продукту дестинації особливо актуальні в посткри­зовий період реінкарнації туристичної сфери після значної стагнації під час каран­тинних заходів пандемії коронавірусної інфекції в 2020 р. Дієвість івент-програм як елемента індустрії МІСЕ може стати поштовхом до відтворення атрактив­ності провідних дестинацій світу. Це поставило перед фахівцями завдання розроб­лення ефективних моделей формування івентивного портфеля (event portfolio) дести­нації як сукупності подій, що проводяться на її території, пошуку шляхів оптимі­зації його структури та напрямків впливу. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що попри наявність окре­мих наукових доробок та очевидне зростання інтересу науковців і практиків до івен­тивного (подієвого) туризму в світі і в Україні, існує низка питань, яким не приділено достатньої уваги в науковій літературі. Зокрема, йдеться про планування івентив­ного портфеля дестинації як складової локального туристичного продукту, що і визна­чає актуальність цієї статті.
Метою статтіє теоретичне обґрунтування процесу планування івентивного портфеля дестинацій України як складової їх туристичного продукту.
Матеріали та методи. Робота ґрунтується на аналізі наукових праць віт­чизняних та зарубіжних учених щодо проблем івентивного туризму та формування івентивного портфеля туристичних дестинацій. В процесі дослідження івентивних портфелів туристичних дестинацій України використано такі науково-емпіричні методи, як причинно-наслідковий аналіз та синтез, дедукція та індукція, система­тизація та узагальнення, а також системний підхід.
Результати дослідження. Зміст робіт з формуванняівентивного портфеля туристичної дестинації передбачає: визначення кількості й тематики івентів; періодичності та тривалості подій, встановлення масштабності заходу, тобто доцільності залучення івентивних франшиз; рішення щодо залучення певних цільових аудиторій та вплив спеціалізації дестинації. 
Здійснено теоретичне обґрунтування процесу планування івентивного портфеля дестинацій України як складової їх туристичного продукту. Визначено цілі форму­вання івентивного портфеля дестинації в рамках стратегії формування туристич­ного продукту та маркетингової стратегії. Виділено чинники прийняття рішень щодо структури івентивного портфеля, динаміки заходів. 
Проаналізовано пропорційність івентивних портфелів туристичних дести­на­цій України. Проведене дослідження довело, що формування івентивного портфеля туристичних дестинацій повинно відбуватись у рамках існуючих соціально-еко­номічних стратегій і стратегій розвитку туризму. Метою, на яку має бути спрямо­ваний івентивний портфель, може бути створення/відновлення рівня обізнаності/ зацікавлення цільових аудиторій або ж забезпечення певної динаміки туристичних прибуттів. Збалансованим івентивним портфелем варто вважати такий, що забез­печує реалізацію стратегічних цілей дестинації упродовж року шляхом організації та проведення заходів, тематика яких максимально задовольняє інтереси цільових аудиторій відвідувачів. На території України ознаки збалансованості наразі мають івентивні портфелі міст Києва, Львова та Кам’янця-Подільського. Найважливі­шими завданнями оптимізації івентивної політики туристичних дестинацій України наразі є перетворення існуючих локальних подій на туристичні атрактори в рамках загальної стратегії брендингу і з урахуванням можливостей економічного зростання території, а також інституалізація процесу планування івентивного портфеля. 
Висновки. На відміну від існуючих публікацій, вперше сформульовано наукові гіпотези залежності туристичних потоків дестинації від розвитку івент-туризму. Проведене дослідження показало, що формування івентивного портфеля туристич­них дестинацій має відбуватись у рамках наявних соціально-економічних стратегій і стратегій розвитку туризму. Метою, на яку має бути спрямований івентивний портфель, може бути створення/відновлення рівня обізнаності/зацікавлення цільових аудиторій або ж забезпечення певної динаміки туристичних прибуттів. Наповнення івентивного портфеля означає насамперед прийняття низки рішень щодо кількості івентів, їх динаміки та сезонності, масштабу, тематики. Збалансованим івентив­ним портфелем варто вважати такий, що забезпечує реалізацію стратегічних цілей дестинації упродовж року шляхом організації та проведення заходів, тематика яких максимально задовольняє інтереси цільових аудиторій відвідувачів. 
Ключові слова: дестинація, івенти, івентивний туризм, івентивний портфель, туристичний продукт, холмарк, туристичний потік, туристичні прибуття.

REFERENCES

 1. Getz, D. (1989). Special events: Defining the product. Tourism Management10(2). 135-137[in English].
 2. Getz, D. (2007). Event studies: Theory, research and policy for planned events. Oxford: Elsevier[in English].
 3. Getz, D. (2008). Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management,29,403-428[in English].
 4. Golob, A., Jere, Jakulin T. (2014). Standardization and classification of events in tourism. The European Journal of Applied Economics. (Vol. 14), 1. Retrieved from http://journal.singidunum.ac.rs/paper/standardization-and-classification-of-events-in-tourism-based-on-a-systems-approach.html [in English].
 5. Babkin, A. V. (2008). Special’nye vidy turizma [Special types of tourism]. Rostov n/D: Feniks [in Russian].
 6. Alekseeva, O. V. (2011). Sobytijnyj turizm i ivent-menedzhment [Event tourism and event management]. Rossijskoe predprinimatel’stvo Russian business6. Issue2 (186), 167-172 [inRussian].
 7. Vasilenko, V. A., & Van’, Mjao (2011). Osnovy teorii i praktiki sportivno-sobytijnogo turizma [Fundamentals of the theory and practice of sports and event tourism]. Simferopol’: Krymuchpedgiz [inRussian].
 8. Skavrons’ka, I. V., Bulatova, O. V., Kozak et al. (2014). Mizhnarodni mega-zahody: sportyvnyj aspekt. Novyj svitovyj ekonomichnyj porjadok ta global’ni vyklyky dlja Ukrai’ny [International Mega-Events: the Sport Aspect. A New World Economic Order and Global Challenges for Ukraine]. Krysovatyj A., Savel’jev Je. (Eds.). Ternopil’: TNEU [in Ukrainian].
 9. Tkachenko, T. I., & Dupljak, T. P. (2016). Vystavkovyj biznes [Exhibition business]. Kyi’v: Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-t [in Ukrainian].
 10. Parfinenko, A. Ju. (2013). Kul’turnyj turyzm jak chynnyk social’no-ekono­michnogo rozvytku terytorij [Cultural Tourism as a Factor of Socio-Economic Development of Territories]. Visnyk L’vivs’kogo universytetu – Visnyk of the Lviv University. Issue 43, 233-242. Serija geografichna [in Ukrainian].
 11. Omel’nyc’ka, V. O. (2018). Suchasnyj stan rynku poslug gastronomichnogo turyzmu Ukrai’ny [The Current State of the Gastronomic Tourism Services Market in Ukraine]. Ekonomichni studii’– Economic Studies2, 121-126 [in Ukrainian].
 12. Tymoshenko, L. O., & Labartkava, K. V. (2014). Sportyvnyj turyzm [Sports tourism]. L’viv: LDUFK [in Ukrainian].
 13. Rol’ mystec’kyh festyvaliv u samorozvytku gromad. Monitoryng praktychnyh pytan’ [The Role of Art Festivals in Community Self-development. Monitoring of Practical Issues]. demcult.org. Retrieved from http://demcult.org/rol-misteckikh-festivaliv-u-samoroz [in Ukrainian].
 14. Nacional’nyj turystychnyj portal Zruchno.Travel [National Tourism Portal Zruchno.Travel]. zruchno.travel. Retrieved from https://zruchno.travel [in Ukrainian].
 15. Ritchie, J. R. B., & Beliveau, D. (1974). Hallmark events: An evaluation of a stra­tewgic response to seasonality in the travel market. Journal of Travel Research,14,14-20[in English].