Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

№2(130)2020

Автор: Sveta on .

Науковий журнал "ВІСНИК Київського національного
торговельно-економічного університету"
 №2(130)2020

 

  • статті проходять рецензування;
  • зміст затверджено на засіданні редакційної колегії;
  • видається за рекомендацією Вченої ради КНТЕУ
    (протокол засідання № 6 від 27.02.2020);
  • підписано до друку 15.04.2020. 


 ТИТУЛ    

DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(130)


З М І С Т

ВИЩА ОСВІТА

МАЗАРАКІ А.,
НОВІКОВА Н.,
СОНЬКО Ю.
Цифрові детермінанти трендів підготовки фахівців
 
5

МАКРОЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
 
ЛАГУТІН В. Онтологічні та гносеологічні засади економічної науки ХХІ століття 21

РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
 
МИХАЙЛІЧЕНКО Г.,
КРАВЦОВ С.,
ЗАБАЛДІНА Ю.
Планування івентивного портфеля туристичної дестинації
у посткарантинний період

 
36

ПІДПРИЄМНИЦТВО
 
ХАРСУН Л.,
ПАТКОВСЬКИЙ С.
Холодові ланцюги постачання продовольства: детермінанти
управління та розвитку
48

МОСКВІН Б.

Банкрутство як механізм антикризового управління підприємством
58

ГРИНЮК Н.

Кооперативна споживча мережа Європи
69

ФІДЛЕР М.,
КІСЛІНГ М.
Фейкові відгуки в маркетингу в електронній торгівлі 77

ФІНАНСИ
 
ЧУГУНОВ І.,
КАЧУЛА С.
Державна фінансова політика забезпечення соціального
розвитку суспільства
87