Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(128)08

УДК 658:338.246=111
 
ЗУБКО Тетяна, 
к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і фінансів підприємства
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8950-1797

ДІАГНОСТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Постановка проблеми. Більшість підприємств наразі працюють в умовах неви­значеності та непередбачуваності. Нестабільна політична і соціально-економічна ситуа­ція вкраїні посилюють ступінь ризику прийняття рішень і функціонування підпри­ємств загалом. За цих умов важливого значення набуває формування системи діагностики економічної безпеки підприємства з метою ухвалення ефективних управлінських рішень, встановлення подальших перспектив розвитку підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що попри наявність окремихнаукових доробок, залишається невирішеною важлива науково-практична проблема щодо загальноприйнятого підходу до методики оцінки рівня економічної безпеки, а саме виробничо-торговельного підприємства.
Метою статтіє дослідження питання створення системи діагностики еконо­мічноїбезпеки підприємства через формування переліку його основних показників.
Матеріали та методи. Вивчення зазначеної наукової проблеми проведено із застосуванням теоретичного узагальнення й аналізу. Інформаційною базою дослі­дження є праці провідних науковців, статистичні джерела, інтернет-ресурси.
Результати дослідження. Результати аналізу діяльності підприємств свід­чать, що перед ними постають питання, пов’язані з фінансовою, виробничою, техно­логічною, інвестиційною та інформаційною сферами діяльності. В умовах ринку нереально домогтися стабільного успіху в бізнесі, якщо не планувати ефективно його розвиток, не акумулювати постійно інформацію про власні перспективи й можли­вості, стан ринків, становище на них конкурентів тощо. Наразі важливого значення набуває формування системи діагностики економічної безпеки підприємства з метою ухвалення ефективних управлінських рішень, встановлення подальших перспектив розвитку підприємства.
Розглянуто сутність економічної безпеки підприємства і методи оцінки її рівня.Досліджено підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємства, проведено їх аналіз. Запропоновано систему функціональних складових економічної безпеки підприємствата обґрунтовано авторську методику оцінки її рівня.
Висновки. Нинііснують різні підходи до вибору методики оцінки рівня еконо­мічної безпеки, визначення системи оціночних показників. Перспективним напрямком досліджень у цій сфері може бути обґрунтування використання конкретних показ­ників економічної безпеки підприємства за окремими її складовими. Діагностування складових економічної безпеки є основою для розробки комплексу заходів протидії загрозам та підвищення рівня захищеності підприємства. 
Ключові слова: економічна безпека, підприємництво, підприємство, індика­тори, ієрархія, порогові значення, конкурентоспроможність.

REFERENCES

 1. Avanesova, N. E., & Chuprin, E. S. (2017). Ekonomichna bezpeka pidpryjem­stva: sutnistna harakterystyka poniattia [Economic security of the enterprise: an essential characteristic of the concept]. The current state of research and technology in industry, 1, 98-102 [in English].
 2. Andruseac, Gabriel (2015). Economic security – new approaches in the context of globalization. CES Working Papers.(Vol. VII). Issue 2. (pp. 232-240) [in English].
 3. Baldgi, M. D., Kotova, I. M., & Tarasova, K. I. (2014). Ekonomichna bezpeka: zabezpechennia, upravlinnia, prohnozuvannia [Economic security: provision, management, forecasting]. Kiev: Huliaieva [in Ukrainian].
 4. Blakyta, G., Guliaieva, N., Vavdijchyk, I., Matusova, O. & Kasianova, A. (2018).Evaluation of investment environment security in Ukraine. Investment Manage­ment and Financial Innovations (open-access),15(4), 320- 331 [in English].
 5.  Blyzniuk A. O. (2013). Analiz metodyk otsiniuvannia ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva[Analysis of methods for assessing the economic security of the enterprise].University of Economics and Law "KROK" Higher Educational Insti­tution, 34, 237-245 [in Ukrainian].
 6. Varnalij,Z. S.,&Bily’k,R. R.(2018).Ekonomichna bezpeka ta konkurento­spromozhnist rehionivUkrai’ny[Economic security and competitiveness of Ukrai­nianregions]. Chernivci:Texnodruk[in Ukrainian].
 7.  Voloshhuk, L. O. (2014).Klasy’fikaciya pidxodiv ta metodiv formuvannya anality’chny’x instrumentiv ocinyuvannya ekonomichnoyi bezpeky’ promy’slo­vogo pidpry’yemstva [Classification of approaches and methods of formation of analytical tools of estimation of economic safety of the industrial enterprise].Ekonomika: realiyi chasu. Naukovy’j zhurnal– Economy: the realities of time. Scientific journal5(15), 224-231. Retrieved from http://economics.opu.ua/ files/archive/2014/n5.html [in Ukrainian].
 8. Voronkov, O. O., & Dyachenko, K. S. (2017). Konceptual’ni zasady’ doslid­zhennya ekonomichnoyi bezpeky’ budivel’nyh pidpry’yemstv [Conceptual bases of research of economic safety of construction enterprises]. Bulletin of Zhytomyr State Technological University4(82), 117-124 [in Ukrainian].
 9. Kopy’tko, M. I. (2016). Kompleksne zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky’ pidpry’yemstv: naukovo-metody’chny’j pidxid [Complex maintenance of eco­nomic security of enterprises: scientific and methodological approach]. Project management and production development3(55), 127-44. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-ekonomichnoyi-bezpeki-pidpriemstva-ponyattya-ta-struktura/viewer[in Ukrainian].
 10. Kravchuk,O. Ya.,&Kravchuk,P. Ya. (2014). Diagnosty’ka ta mexanizm zabez­pechennya korporaty’vnoyi bezpeky’ pidpry’yemstva [Diagnosis and mechanismof corporate corporate security]Lucz’k: Nadsty’r’ya[inUkrainian].
 11. Laptyev,S. M., Al’kema,V. G., Sidak,V. S., & Kopy’tko,M. I. (2017).Kompleksnezabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky’ pidpry’yemstv [Integrated Assurance of Economic Security of Enterprises]. Kyiv: Krok [in Ukrainian].
 12. Ly’senko,Yu. G. (2018).Modernizaciya sy’stemy’ upravlinnya ekonomichnoyubezpekoyu nacional’noyi ekonomiky’: metodologiya, indy’katory’ ta instrumenty’[Modernization of the economic security management system of the national economy: methodology, indicators and tools].Poltava: VNZ Ukoopspilky’ "Poltav. un-t ekonomiky’ i torgivli" (PUET)[in Ukrainian].
 13. Nanto, D. K. (2011), Economics and National Security: Issues and Implications for U.S. Policy, Congressional Research Service, Retrieved from https://www.fas.org/ sgp/crs/natsec/R41589.pdf [in English].
 14. Polyakov P. A. (2017).Koncepciya upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu vitchy’znyany’x pidpry’yemstv [The concept of economic security manage­ment of domestic enterprises]. Scientific Bulletin of Kherson State University(Vol.1), 24. 135-139 [in Ukrainian].
 15.  Skryn’kovs’kij, R. M. (2017). Ekonomichna bezpeka pidpryjemstva [Economicsecurity of the enterprise: essence, classification and system of diagnostics]. Ni­kolaev National University. V.O. Sukhomlinsky. (Vol. 3). (pp. 414-418) [in Ukrainian].
 16. Shumilo,O. S. (2015).Skladoviekonomichnoi’ bezpekypidpryjemstvrozdrib­noi’ torgivli[Components of economic security of retailers]. Ekonomichnyj prostir – Economic space,100, 205-217 [in Ukrainian].
 17. Blank, I. A. (2004).Upravlenye fynansovoi bezopasnostiu predpryiatyia[Manage­ment of financial security of the enterprise]. Kyiv: Эlha, Nyka-Tsentr[in Russian].
 18. Vasy’l’civ, T. G., Voloshy’n, V. I., Bojkevy’ch, O. R., & Karkavchuk, V. V. (2012).Finansovo-ekonomichna bezpeka pidpry’yemstv Ukrayiny’: strategiya ta mexa­nizmy’ zabezpechennya [Economic security and competitiveness of Ukrainian regions].L’viv: LKA[in Ukrainian].
 19. Get’man, O. O., & Shapoval, V. M. (2007). Ekonomichna diagnosty’ka [Econo­micdiagnostics]. Kyiv: Center for Educational Literature[in Ukrainian].
 20. Logutova, T. G., & Kamyishnikova, E. V. (2013). Ekonomicheskaya bezopas­nost promyishlennyih predpriyatiy [Economic security of industrial enterprises].Mariupol: GVUZ "PGTU"[in Ukrainian].
 21. Dovbnya, S. B., & Gichova, N. Yu. (2008). Diagnosty’ka rivnya ekonomichnoï bezpeky’ pidpry’yemstva [Diagnosis of the level of economic security of the enterprise] Finance of Ukraine4, 88-97[in Ukrainian].
 22. Krasnova,V. V., & Bandura,M. B.(2013).Ekonomichna diagnosty’ka[Econo­micdiagnostics]. Donecz’k: DonNU [in Ukrainian].
 23. Khalina, V. Ju. (2014). Metodychnyj pidhid do ocinky rivnja ekonomichnoi’ bezpeky pidpryjemstva [Methodical approach to assessing the level of econo­mic security of the enterprise]. Ekonomichna bezpeka I pidpryjemnyctvo – Economic security and entrepreneurship1(53), 173-181 [in Ukrainian].