Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МОДЕЛІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(128)07

УДК 005.334=111
 

МАТУСОВА Олена,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і фінансів підприємства
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7998-3289


АНДРЄЄВА Вікторія,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і фінансів підприємства
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9529-0543

 
ЯГОДЗІНСЬКИЙ Віктор,
к. т. н., директор "DQS Certific Ukraine"
вул. Микільсько-Слобідська, 6-д, м. Київ, 02002, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МОДЕЛІ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ

Постановка проблеми. Підприємство, досягаючи своїх цілей, стикається з внутрішніми та зовнішніми впливами невизначеності. Тому важливо не лише вста­новити відповідність системи управління вимогам різних стандартів, а й отримати вичерпну інформацію про ризики у всіх сферах діяльності суб’єкта господарювання. Впровадження та постійне вдосконалення системи управління ризиками на підпри­ємстві є необхідною умовою його конкурентоспроможності та своєчасного реагу­вання на виклики середовища.
Метою статті є розробка моделі управління ризиками як складової системи менеджменту на підприємстві, що забезпечить його ефективну діяльність у сучас­них умовах мінливого внутрішнього і зовнішнього середовищ та задоволення потреб усіх зацікавлених сторін.
Матеріали та методи. Для побудови моделі управління ризиками на під­приємстві використано діалектичний метод пізнання, методи аналізу, синтезу, сис­темний та процесний підхід, а також моделювання бізнес-процесів.
Результати дослідження. Світовий досвід ризик-менеджменту засвідчує, що головним принципом модернізації управління ризиками став принцип застосування процесного підходу. Відповідно до процесного підходу та затверджених світових стандартів для забезпечення ефективності функціонування системи ризик-менедж­менту на підприємстві будується модель ризик-менеджменту, що містить три основні складові: ідентифікація ризику, аналіз та оцінка ризиків, влив на ризики. Компоненти моделі управління ризиками відповідають основним елементам функціонування підпри­ємства: планування та організація обслуговування, функціонування та контроль (оцінка ефективності управління ризиками на підприємстві).
Підприємство може використовувати два основні методи ідентифікації ризиків: проактивний та реагуючий. З метою виявлення наслідків ризику аналіз ри­зику ґрунтується на оцінці двох показників (ймовірності та впливу). Усі існуючі ризики мають бути оброблені. Необхідно проаналізувати можливість усунення дже­рела ризику, після чого визначити можливості уникнення ризику шляхом припинення діяльності, яка його зумовлює.
Висновки.З метою забезпечення своєчасного реагування підприємства на вик­лики мінливого середовища, підвищення його конкурентоспроможності та економіч­ної безпеки необхідно застосовувати модель управління ризиками, яка повинна відповідати світовим стандартам управління ризиками та ключовим бізнес-про­цесам підприємства. Така модель дає змогу ідентифікувати ризики, проаналізувати їх наслідки за двома параметрами (ймовірність та вплив) та встановити процедуру впливу на них. 
Ключові слова: ризик, управління ризиками, модель, бізнес-процеси, аналіз ризику, вплив на ризик.

REFERENCES

  1. Hrushh, N. A., & Docenko, I. O. (2016). Funkcional’ni osoblyvosti upravlinnja ryzykamy pidpryjemnyc’koi’ dijal’nosti [Functional features of business risk management]. Visnyk Hmel’nyc’kogo nacional’nogo universytetu. Ekonomichninauky – Journal of Khmelnitsky National University. Economics, 4(2)268-272[in Ukrainian].
  2. Nastenko, M. M., Pokyn’chereda, V. V., & Gudzenko, N. M. (2017). Koncep­cija strategichnogo upravlinnja finansovymy ryzykamy pidpryjemstv [Concept of strategic management of financial risks of enterprises]. Visnyk Hmel’nyc’kogonacional’nogo universytetu. Ekonomichni nauky – Journal of Khmelnitsky Natio­nal University. Economics3(1), 18-22 [inUkrainian].
  3. Kruy, M., Galaj, D., & Mark, R. (2014). Osnovy rysk-menedzhmenta [The basics of risk management]. V. B. Mynasjan (Ed.). Moscow: Jurajt [in Russian].
  4. Velykanova, M. M. (2017). Vyjavlennja ta identyfikacija jak stadii’ upravlinnja ryzykom [Detection and identification as a stage of risk management]. Chaso­pys Kyi’vs’kogo universytetu prava – Journal of the Kyiv University of Law3, 24-27. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2017_3_6 [in Ukrainian].
  5. Gerasymenko, O. M., & Zachosova, N. V. (2019). Ocinka rivnja zrilosti uprav­linnja ryzykamy v procesi zabezpechennja ekonomichnoi’ bezpeky pidpryjemstva: analitychne doslidzhennja [Assessment of the maturity level of risk manage­ment in the process of ensuring the economic security of the enterprise: an analytical study]. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo universytetu tehnologij ta dyzajnu. Ekonomichni nauky – Journal of the Kiev National University of Techno­logy and Design. Economic sciences3, 66-81[in Ukrainian].
  6. Upravlenie riskami organizacii: integrirovannaja model’ [Organization Risk Management: An Integrated Model]. (n.d.). www.coso.org. Retrieved from http://www.coso.org/guidance.htm [in Russian].
  7. Quality Management Principles. ISO 9001.www.iso.org. Retrieved fromhttp://www.iso.org/iso/pub100080.pdf [in English].
  8. ISO 31000 Risk Management. www.iso.org. Retrieved from https://www.iso.org/iso-31000-risk-management.html [in English].