Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КОМПЛАЄНС-КОНТРОЛЬ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(128)06

УДК 338.486.1.025.2:640.41 =111

БОВШ Людмила,
к. е. н, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-maill.bovsh@knute.edu.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6044-3004

ГОПКАЛО Лариса,
к. е. н, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5661-0535

КОМПЛАЄНС-КОНТРОЛЬ У ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

Постановка проблеми. Питання комплаєнсу є одним з найбільш актуальних питань для операторів готельного ринку у всіх сферах: нормативна під­тримка; якість послуг; корпоративна репутація. Комплаєнс – це система вимог та умов,розроблена для встановлення відповідності прийнятим стандартам та регламентам.
Мета статті – дослідити зміст і напрями здійснення комплаєнсу та комп­лаєнс-контролю у діяльності суб’єктів готельного ринку.
Матеріали та методи. Використано методи аналізу й синтезу, наукового узагальнення та індукції, зокрема узагальнення наукової літератури щодо змісту та функцій комплаєнсу та комплаєнс-контролю.
Результати дослідження. Комплаєнс-контроль є важливою складовою системиуправління підприємством, яка забезпечує та гарантує якість послуг і відносин між суб’єктом господарювання та всіма учасниками готельного ринку. Комплаєнс-сис­тема повинна бути невід’ємною частиною місії готельного суб’єкта, закладеною у свідомості кожного працівника.
Суб’єкти готельного ринку потребують професійного підходу до формування та управління бізнес-процесами відповідно до вимог і тенденцій корпоративного співро­бітництва та стандартів якості послуг і відносин, що гарантує комплаєнс-контроль. 
Посилено сертифікацію і стандартизацію діяльності та послуг серед закладіврозміщення, пов’язаних з питаннями безпеки споживачів та конкурентоспромож­ності як у національній, так і світовій туристичній системі.
Висновки. Виявлення рівня комплаєнс-контролю уможливлює визначення рівнявідповідальності системи управління та керованості системою якості.
Описані аналітичні методи формування та оцінки рівня комплаєнс-контролю діяльності готельних підприємств формують чітку систему відповід­ності стан­дартам, правилам, вимогам тощо, визначення ефективності яких стане предметом подальших досліджень.
Ключові слова: готель, комплаєнс, комплаєнс-контроль, комплаєнс-ризики.

REFERENCES

 1. Behringer,S. (2010). Compliancekompakt– BestPracticeimCompliance-Management. Berlin: ErichSchmidtVerlag [in German].
 2. Van Kommer, V., & Alink, M. (2017). Risk-menedzhment dlja krupnyh nalogo­platel’shhikovi problema komplaensa [Risk management for large taxpayers and the issue of compliance]. Finansy – Finance,1,24-29[in Russian].
 3. Dubov, D. A. (2016). Vnedrenie sistemy komplaens-kontrolja v kreditnyh organi­zacijah[Implementation of a compliance control system in credit organizations]. Innovacionnaja nauka – Innovative science, 2-1 (14),118-120 [in Russian].
 4. Ivanov, V. B. (2018). Vprovadzhennja systemy komplajens u pidpryjemstvah transportu ta logistyky [Implementation of the compliance system at the enter­prises of transport and logistics]. Prychornomors’ki ekonomichni studii’ – Black Sea economic studios. Iss. 27 (1), (pp. 139-143) [in Ukrainian].
 5. Kljusko, L. A. (2014). Finansovyj monitoryng ta komplajens-kontrol’ v bankah [Financial monitoring and compliance control at banks]. Fynansы, uchet, banky –Finance, accounting, banks.Iss. 1, (pp. 153-160). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fub_2014_1_22 [in Ukrainian].
 6. Kobeleva, T. (2012). Komplajens-kontrol’ innovacijnoi’ dijal’nosti pidpry­jemstva [Compliance control of enterprise innovation activity]. Harkiv: Harkivs’kyj nacional’nyj universytet imeni V. N. Karazina. Retrieved fromhttp://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/39606/1/Kobeleva_Komplaiens- kontrol_2018.pdf [in Ukrainian].
 7. Okunjev, O., Bojko, O., & Lukin, S. (2018). Antykorupcijnyj komplajens [Anti-corruption compliance]. Retrieved fromhttps://cgpa.com.ua/wp-content/ uploads/2018/07/Compliance.pdf [in Ukrainian].
 8. Pravdyva, L. (2011). Udoskonalennja korporatyvnogo upravlinnja v bankah ta upravlinnja komplajens-ryzykom [Improvement of corporate governance in banks and compliance risk management]. Visnyk NBU – Bulletin of the National Bank of Ukraine, 7,10-13 [in Ukrainian].
 9. Pieth M. (2011). Anti-Korruptions-Compliance: Praxisleitfaden für Unternehmen.Zürich: Dike [in German].
 10. Wieland, J., Steinmeyer, R., & Grüninger, S. (2015). Handbuch Compliance-Management. Konzeptionelle Grundlagen, praktische Erfolgsfaktoren, globale Herausforderungen [Handbuch Compliance-Management. Konzeptionelle Grund­lagen, praktische Erfolgsfaktoren, globale Herausforderungen]. Berlin: ErichSchmidtVerlag [in German].
 11. Dumitru, M.(2013).Internal control organization in accommodation units.Lucrări ştiinţifice.(Ser. I). (Vol. XV (4)Retrieved fromhttp://lsma.ro/index.php/lsma/article/viewFile/35/156 [in English].
 12. Mazaraki,A., Bosovska,M., Boiko,M., Vedmid,N., & Okhrimenko,A. (2018).Formation ofNational TourismSystem of Ukraine.ProblemsandPerspectivesinManagement, 16 (1),68-84. DOI:10.21511/ppm.16(1).2018.07 [in English].
 13. Boiko,M., Vedmid,N., & Okhrimenko,A.(2017). The crowdfunding techno­logyin development ofthenationaltourismsystem.FinancialandCreditActivity– ProblemsofTheoryandPractice, 2 (23),91-100. Retrieved from: http://fkd.org.ua/article/viewFile/121318/117024 [in English].
 14. Oficijna storinka Derzhavnoi’ sluzhby statystyky Ukrai’ny [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved fromhttp://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
 15. Oficijna storinka Departamentu turyzmu Ministerstva rozvytku ekonomiky, torgivli ta sil’s’kogo gospodarstva Ukrai’ny Official site of the Tourism Depart­ment of the Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine. Retrieved from http://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=7f89dba2-0fdc- 40e6-b870-a413e1063d3a&tag=RestrSvidotstvProVstanovlenniaKategorii [in Ukrainian].
 16. Zakon Ukrai’ny Pro Turyzm [Law of Ukraine On Tourism]. Retrieved fromhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].
 17. Meulman, J. (2004). Principal Components Analysis with Nonlinear Optimal Scaling Transformations for Ordinal andNominal Data. D. Kaplan (Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications [in English].
 18. Sudyn, D. (2012). Nacional’na identychnist’ z pozycij funkcionalists’koi’ pers­pektyvy: sutnist’ ta osnovni typy [National identity from the standpoint of func­tionalist perspective: essence and basic types]. Visnyk Harkivs’kogo nacional’nogouniversytetu imeni V. N. Karazina – Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University,993. (Ser. Sociologichni doslidzhennja suchasnogo suspil’stva: metodo­logija, teorija, metody – Sociologicalstudiesofmodernsociety: methodology, theory, methods). Iss. 29, (pp. 12-16) [inUkrainian].
 19. Praktychnyj posibnyk ICC z antymonopol’nogo komplajensu [ICCPracticalGuideonAntitrustCompliance]. Retrievedfromhttp://www.chernihiv-oblast.gov.ua/media/upload/pdf/icc_compliance_toolkit.pdf [in Ukrainian].
 20. Cjucjak, A. L., & Cjucjak, I. L. (2011). Vprovadzhennja systemy komplajens-kontrolju u vitchyznjanu systemu nezalezhnogo finansovogo kontrolju ta audytu [Implementation of the system of compliance control in the domestic system of independent financial control and audit]. Ekonomika: naukovo-informacijnyj visnyk, 3, 200-206 [inUkrainian].