Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЦІННІСНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ЗМІНИ ПАРАДИГМИ

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(128)03

УДК 005.93=111
 

БАЙ Сергій,
д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту 
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0599-2582

ВОЛОБУЄВ Михайло, 
к. м. н., доцент кафедри менеджменту 
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7973-2922

КАНДАГУРА Катерина, 
д. н. держ. упр., доцент кафедри менеджменту 
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4833-2234

ЦІННІСНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ: ЗМІНИ ПАРАДИГМИ

Постановка проблеми. Можливості стимулювати персонал торговельного підприємства лише через матеріальну складову не безмежні. Тому відбувається пошук шляхів покращення ефективності роботи персоналу без збільшення їхньої заробітної плати. Одним з перспективних напрямів у цьому є управління персоналом через  ціннісні переваги працівників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що ціннісні переваги пра­цівників з часом зазнають суттєвих змін, що вимагає від керівництва торговельного підприємства постійного моніторингу цього питання та внесення коригування в про­грами стимулювання власного персоналу. 
Мета статті – дослідити ціннісні перевагипрацівників сучасного торговель­ного підприємства та можливості використання цієї інформації для оптимізації управління персоналом підприємства.
Матеріали та методи. У процесі дослідження використано методи: порів­няння, графічний, табличний, економіко-статистичний.
Результати дослідження. Проведене дослідження підтвердило гіпотезу про високу ймовірність зміни в часі ціннісних уподобань працівників торговельних під­приємств. Визначено сучасні тенденції ціннісних орієнтацій працівників. Доведено, що для сучасного працівника торговельного підприємства першочерговими особис­тісними життєвими цінностями є не матеріальні (заробітна плата, освіта, квалі­фікація) та не ідеологічні (свобода, рівність), а цінності емоційні (любов, дружба, розуміння) та вітальні (стосунки з батьками, наявність родини). Отримані результати надають можливість розроблення та впровадження на торговельних підприємствах оптимальних програм стимулювання персоналу з урахуванням ціннісних орієнтацій працівників. Крім того, отримані результати можуть бути використані під час пошуку та відбору кандидатів на вакансії торговельних підприємств.
Висновки. На відміну від попередніх досліджень, визначено сучасну тенденцію щодо зміни пріоритетів цінностей у працівників торговельних підприємств. Наразі вони віддають свої уподобання не матеріальним та ідеологічним цінностям, а цін­ностям емоційним та вітальним.
Наведені результати можуть становити основу подальших наукових досліджень, метою яких буде визначення універсальності або навпаки – специфіч­ності обраних цінностей для працівників саме торговельних підприємств. Обов’яз­ковим є проведення аналогічних досліджень у колективах торговельних підприємств для визначення тенденцій до змін цінностей працівників у часі.
Ключові слова: цінності, управління персоналом, ціннісне управління, підбір персоналу.

REFERENCES

 1. Buchko, A. (2007). The effect of leadership on values-based management. Lea­dership &Organization Development Journal.(Vol. 28),1, 36-50[in English].
 2. Galimova, A. S., Galimova L. F., & Тimerbulatova, А. R. (2015). Zarabotnaja plata kak factor motivaziji k trudu [Salary as a motivation factor for work]. Vestnik Volzhskogo universiteta im. V. N. Tatisheva, 1, 163-169[in Russian].
 3. Strelchenko E. A., & Kalashnikova T. V. (2015). Instituzionalnie prioriteti formi­rovanijaI funkzionirovanija motivazionnogo mechanizma na rinke truda [Insti­tutional priorities for the formation and functioning of the motivational mecha­nism in the labor market]. Journal of Economic Regulation3, 22-29[in Russian].
 4. Raich, M., Dolan, S. L., & Eisler, R. (2010). Leveraging the corporate ecosys­tem and the new innovative role for human resource management. Effective Executive13(2),30-34[in English].
 5. Paarlberg, Laurie E. (2007). Values Management Aligning Employee Values andOrganization Goals. The American Review of Public Administration.(Vol. 37),4, 387-408[in English].
 6. Raitina, M. S. (2013). Zennosti s zennostnie orientazii, ich formirovanije I rol v razvitii lichnosti [Values and value orientations, their formation and role in the development of personality]. Scientific electronic archive. Retrieved from http://econf.rae.ru/article/5159 [in Russian].
 7. Speculand, R. & Chaudhary, R. (2008). Living organisational values: the bridgesvalue inculcation model. Business Strategy Series.(Vol. 9), 6, 324-329[in English].
 8. Agle, B. B., & Caldwell, C. B. (1999). Understanding research on values in business. Business and Society38, 326-387[in English].
 9. Anderson, C. (1997). Values-based management. Academy of Management Executive. (Vol. 11), 4, 25-46 [in English].
 10. Blanchard, K. & O’Connor, M. (1997). Managing by Values: How to Put Your Values into Actionfor Extraordinary Results, Berrett-Koehler Publishers, San-Francisco, CA [in English].
 11. Edgeman, R. L. & Scherer, F. (1999). Systemic leadership via core value deployment. Leadership & Organization Development Journal.(Vol. 20),2, 94-8[in English].
 12. Garvanova, M. Z., & Garvanov, I. G. (2014). Issledovanie zennostej v sovre­mennoj psichologii [The study of values in modern psychology]. Sovremennaja psychologija: mezdunarodnaja konferenzija – Sovremennaja psihologija: mezhdu­narodnaja konferencija. (pp. 5-20) [in Russian].
 13. Griseri, P. (1998). Managing Values. Ethical Change in Organisations, Mac­millan Press, Basingstoke [in English].
 14. Roe, R. A. & Ester, P. (1999). Values and work: empirical findings and theore­ticalperspectives. Applied Psychology: An International Review.(Vol. 48),1, 1-21[in English].
 15. Abbott, G. N., White, F. A. & Charles, M. A. (2005). Linking values and orga­nizationalcommitment: a correlational and experimental investigation in two organizations. Journalof Occupational and Organizational Psychology.(Vol. 78).(pp. 531-51) [in English].
 16. Bao, Y. Vedina, R., Moodie, S., & Dolan S. L. (2012). The effect of value con­gruence on individual and organizational well-being outcomes: An explo­ratory study among catalan nurses. Journal of Advanced NursingMay 27. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2012.06045.x [in English].
 17. Bay, S., & Gaz A. (2017). Managing Value Creation At A Traiding Enterprise. Znanstvena misel journal6, 19-26  [in English].
 18. Dolan S. L. (2010). Managing and coaching by values: A new strategic tool for effective executives attempting to achieve excellence in a dynamic and chaotic business environment. Effective Executive13(9),14-20[in English].
 19. Fitzgerald, G. A. & Desjardins, N. M. (2004). Organizational values and their relation to organizational performance outcomes. Atlantic Journal of Communi­cation.(Vol. 12), 3, 121-45[in English].
 20. Jaakson, K. (2010). Management by values: Are some values better than others?Journal of Management Development.(Vol. 29), 9, 795-806[in English].
 21. Rozman, A., & Bay, S. (2015). Creation of Shared Value in Retailing Consi­lium Limited Liability Company. Collection of scientific proceedings "Europeancooperation". (Vol. 5 (5) [in English].
 22. Mowles, C. (2008). Values in international development organizations: nego­tiatingnon-negotiables. Development in Practice.(Vol. 18), 1, 5-16[in English].
 23. Smith, P. B., Peterson, M. F. & Schwartz, S. H. (2002). Cultural values, sources of guidance, and their relevance to managerial behavior: a 47 – nation study. Journal of Cross-Cultural Psychology33, 188-208[in English].
 24. Tangri, R. (2003). Building a Values-Driven Organization. Approaching Change,October. (Vol. 4), 2 [in English].
 25. Dolan, Simon L. & García, Salvador (2000). Managing by Values in the Next Mile­nium: Cultural Redesign for Strategic Organizational Change (June) [in English].
 26. Dolan, S. L. & Richley, B. A. (2006). Managing by values (MBV): a new philosophy for a neweconomic order. Handbook of Business Strategy.(Vol. 7),1, 235-238[in English].
 27. Knoppen, D., Dolan, S. L., Diez-Pin˜ol, M. & Bell, R. (2006). A triangulation analysis of valuecongruency in corporate Spain: American dream or Spanish reality? The International Journal of Human Resource Management. (Vol. 17), 3, 539 [in English].
 28. Коnstantin Charskii o sisiteme zennostej I ee vlijanii na cheloveka(2009). [Konstantin Kharskii on the system of values and its impact on man].Retrieved from http://www.zubry.ru/articles/2009/05/konstantinxarskij-o-sisteme-cennostej-i-ee-vliyanii-na-cheloveka [in English].