Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ПРИ ПОШИРЕННІ ВИРОБНИЧИХ МЕРЕЖ

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(128)01

УДК 339.5:338.3=111
 

МАЗАРАКІ Анатолій,
д. е. н., професор, ректор
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5283-8444

 
ДУГІНЕЦЬ Ганна,
д. е. н., доцент, завідувач кафедри мирової економіки
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3708-3666

МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ПРИ ПОШИРЕННІ ВИРОБНИЧИХ МЕРЕЖ

Постановка проблеми. Зміна структури доданої вартості, її рознесення зав­дяки фрагментації по різних країнах і складність визначення її обсягів за ланками мереж актуа­лізували питання, що не тільки торгова статистика, але й торгова політика вимагає переоцінки та оновлення з метою відображення нової структури світової торгівлі при поширенні міжнародних виробничих мереж.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що попри наявність окре­мих наукових доробок залишається невирішеним питання оцінювання впливу на укладання (або наявність) регіональних торговельних угод за торгівлі між елементами міжнародної ви­робничої мережі, що розташовується переважно на території країн-учасниць цієї угоди.
Мета статті – виявлення особливостей регулювання світової торгівлі в умо­вах поширення міжнародних виробничих мереж.
Матеріали та методи. Комплекс взаємодоповнювальних методів наукового дос­лідження економічних процесів та явищ з використанням статистичних й аналі­тичних матеріалів Організації економічного співробітництва та розвитку, Групи Світового банку, Світової організації торгівлі, Європейського бюро статис­тики, а також резуль­тати власних наукових досліджень.
Результати дослідження. У процесі фрагментації глобального ви­робництва еко­номічні суб’єкти отримують доступ до новітніх технологій, формуючи нову систему міжнародних економічних відносин, в якій протекціонізм є неприйнят­ним для всіх учас­ників мережі. Усвідомлюючи це, учасники міжнародних виробничих мереж (МВМ) праг­нуть до зниження митних тарифів, спрощення процедур торгівлі та роз­витку інвести­ційного співробітництва шляхом двосторонніх чи регіональних преферен­ційних угод як стимулу розвитку на територіях країн-партнерів ланок міжнародних виробничих мереж. Обґрунтовано, що головною особливістю мереж, які формуються в умовах спрощення торгівлі, є їх компліментарність, тобто угоди, спрямовані на ство­рення найвигідніших умов міжгалузевого співробітництва, імпорту компонентів у країни та експорту кінцевих благ з них. Результати аналізу тенденцій формування у перспективі мегарегіо­нальних преференційних партнерств (Транстихоокеанське парт­нерство (ТТП) між США, Бру­неєм, Канадою, Новою Зеландією, Сінгапуром, Австралією, Мексикою, В’єтнамом, Малайзією, Чилі, Перу та Японією; Трансатлан­тичне торговельне та інвестиційне партнерство (ТТІП) між ЄС і США, а також Регіо­нальне всебічне економічне парт­нерство (РВЕП) свідчать, що метою цих угод є формування інституційно сумісних пра­вового та регулятивного середовищ для світової преферен­ційної торгівлі. Проте як інструмент збереження та підвищення конкурентоспромож­ності держав в умовах поширення міжнародних виробничих мереж різноманітність преференційних торговель­них угод з різними прави­лами походження товарів призво­дить до нормативної фраг­ментації, створення торгових бар’єрів, збільшення витрат і відповідно вартості товарів для споживачів. Враховуючи, що основну роль у координації зазначених процесів відігра­ють ТНК, розробка та обґрунтування нових гармонізованих правил і норм у торгівлі від­буватимуться під час переговорів щодо преференційних торговельних угод, а не в рамках багатосторонніх переговорів СОТ.
Висновки. У процесі фрагментації глобального виробництва відбувається форму­вання нової системи міжнародних економічних відносин, в якій учасники МВМ праг­нуть до зниження митних тарифів, спрощення процедур торгівлі та розвитку інвес­тиційного співробітництва шляхом преференційних торговельних угод як інстру­менту захисту та стимулювання розвитку на територіях країн-партнерів ланок мереж. З огляду на те, що основну роль у координації цих процесів відіграють ТНК, розробка та обґрунтування нових гармонізованих правил і норм відбувати­муться при укладанні преференційних торговельних угод, а не багатосторонніх переговорів СОТ, що актуалізує подальші дос­лідження в цьому напрямі з метою вирі­шення питань, пов’язаних з багаторазовим транс­кордонним переміщенням проміжних товарів, послуг, капіталу, об’єктів інтелектуаль­ної власності тощо.
Ключові слова:
 регулювання міжнародної торгівлі, преференційні торговель­ні угоди, міжнародні виробничі мережі, фрагментація виробництва, транснаціональні кор­порації, СОТ. 

REFERENCES

 1. Baldwin, R., & Venables, A. (2013). Spiders and Snakes: Offshoring and Agglomeration in the Global Economy. Journal of International Economics. (Vol. 90). (Issue 2), (pp. 245-254). DOI: 10.1016/j.jinteco.2013.02.005 [in English].
 2. Carlota, Perez (2011). Finance and technical change: A long term view. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development. (Vol. 3). (Issue 1), (pp. 10-35) [in English].
 3. Arndt, S. W. (1997). Globalization and the Open Economy. North American Journal of Economics and Finance. (Vol. 8). (Issue 1), (pp. 71-79). DOI: 10.1016/ S1062-9408(97)90020-6 [in English].
 4. DeBacker, K., & Miroudot, S. (2014). Mapping global value chains. ECB Working Paper. 1677. DOI: 10.1787/18166873 [in English].
 5. Gereffi, G., & Wyman, D. L. (Eds.) (2014). Manufacturing miracles: paths of industrialization in Latin America and East Asia. (Vol. 1189). Princeton Uni­versity Press [in English].
 6. Stöllinger, R., Hanzl-Weiss, D., Leitner, S. M., & Stehrer, R. (2018). Global and Regional Value Chains: how important, how different? Vienna: Institute for Inter­national Economic Studies [in English].
 7. Johnson, R. C., & Noguera, G. (2012). Accounting for intermediates: Production sharing and trade in value added. Journal of International Economics. (Vol. 86). (Issue 2), (pp. 224-236). DOI: 10.1016/j.jinteco.2011.10.003 [in English].
 8. OECD (2015). Trade in Value Added. Retrieved from https://stats.oecd.org/ index.aspx?queryid=66237 [in English].
 9. Blonigen, B. A. (2001). In search of substitution between foreign production and exports. Journal of International Economics. (Vol. 53), (pp. 81-104). DOI: 10.1016/S0022-1996(00)00066-0 [in English].
 10. Head, K., & Ries, J. (2004). Exporting and FDI as alternative strategies. Oxford Review of Economic Policy. (Vol. 20). (Issue 2), (pp. 409-423). DOI: 10.1093/ oxrep/grh024 [in English].
 11. Kleinert, J. (2003). Growing Trade in Intermediate Goods: Outsourcing, Global Sour­cing or Increasing Importance of MNE Networks? Review of International Econo­mics. (Vol. 11), 3, 467. DOI: 10.1111/1467-9396.00396 [in English].
 12. Baier, S. L., & Bergstrand, J. H. (2007). Do free trade agreements actually increase members’ international trade? Journal of international Economics. (Vol. 71), 1, 72-95. DOI: 10.1016/j.jinteco.2006.02.005 [in English].
 13. Kleinert, J., & Toubal, F. (2013). Production versus distribution-oriented FDI. Review of World Economics. (Vol. 149). (Issue 3), (pp. 423-442). DOI: 10.1007/ s10290-013-0158-1 [in English].
 14. UNCTAD (2016). Global Investment Trends Monitor. 22. 20 January. Retrieved from http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2016d1_en.pdf [in English].
 15. UNCTAD (2013). Global Value Chains and Development: Investment and Value Added Trade in the Global Economy. New York and Geneva: United Nations [in English].
 16. WEF (2012). The Shifting Geography of Global Value Chains: Implications for Deve­loping Countries and Trade Policy. Geneva: World Economic Forum. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC_GlobalTradeSystem_Report_2012.pdf [in English].
 17. UNECE (2015). Guide to Measuring Global Production. United nations New York and Geneva. 159. Retrieved from http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/ publications/015/Guide_to_Measuring_Global_Production__2015_.pdf [in English].
 18. The World Bank (2017). Global value chain development report 2017. Measu­ring and Analyzing the Impact of GVCs on Economic Development. Interna­tional Bank for Reconstruction and Development. Retrieved from https://www.wto.org/ english/res_e/publications_e/gvcd_report_17_e.htm [in English].
 19. WTO (2019). Regional trade agreements (RTAs) Database World Trade Organiza­tion web-page. Retrieved from https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm [in English].
 20. Orece, G., & Rocha, N. (2014). Deep integration and production networks: an empirical analysis. The World Economy. (Vol. 37). 1, (pp. 106-136). DOI: 10.1111/twec.12076 [in English].
 21. EC (2010). Guidelines on Vertical Restraints. European Commission Notice. Retrieved from http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/guidelines_vertical_en.pdf [in English].
 22. EC (2019). International cooperation and development. ACP – The Cotonou Agreement. Retrieved from https://ec.europa.eu/europeaid/regions/african-caribbean- and-pacific-acp-region/cotonou-agreement_en [in English].
 23. WTO (2017). World Trade Statistical Review 2017. Retrieved from https://www.wto.org/ english/res_e/statis_e/statis_e.htm [in English].
 24. Baldwin, R., & Taglioni, D. (2011). Gravity chains: Estimating bilateral trade flows when parts and components trade is important. Journal of Banking and Financial Economics. (Issue 2). (pp. 61-82) [in English].
 25. WTO (2013). Connecting to Value Chains. World Trade Organization: Fourth Global. Review of Aid For Trade 2013. Geneva: Summary Report [in English].