Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ТОВАРНІ КАТЕГОРІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
 
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(127)05

УДК 658.628

МИКИТЕНКО Неля,
к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
 
Email: nvm17@ukr.net
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5694-0531
 

ТОВАРНІ КАТЕГОРІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ

 
Описано загальну концепцію категорійного менеджменту. Визначено сутністьта природу поняття "товарна категорія". Запропоновано схему виділення товарних категорій відповідно до вивчення споживчої логіки вибору товарів. Проведено кри­тичний аналіз існуючих методичних підходів до процесу формування категорій, за результатами якого обґрунтовано власний підхід та принципи виокремлення товар­них категорій. Наведено приклади застосування запропонованого підходу на під­приємствах роздрібної торгівлі різного формату.
Ключові слова: категорійний менеджмент, товарна категорія, споживач, споживчі потреби, підприємство роздрібної торгівлі.

REFERENCES

 1. Walton, Sam,& Huey, John (1993). Made in America. Wyd-wo Bantam Doubleday Dell Publishing Group Inc [in English].
 2. Sait "Ukray’nsky’e ry’tejlery – o rezul’tatax vnedreny’ya kategory’jnogo menedzh­menta v svoy’x setyax" [Ukrainian retailers –on the results of introducing categorical management in their networks]. www.trademaster.ua. Retrieved from: https://trademaster.ua/articles/312337 [in Russian].
 3. Bilyavs’ka, Yu. V. (2017). Osobly’vosti ta tendenciyi kategorijnogo menedzhmentu pid­pry’yemstv torgivli [Features and tendencies of categorical management of trade enterprises].Zbirny’k naukovy’x pracz’ "Problemy’ sy’stemnogo pidxodu v ekonomici"collection of scien­tific papers "Problems of systematic approach in economics"4 (60), (pp. 81-88) [in Ukrainian].
 4. Bilyavs’ka, Yu. V. (2018). Kategorijny’j menedzhment: s’ogodennya, postulaty’ ta filo­sofiya[Categorical management: present time, postulates and philosophy]. Logystyka problemы y’ reshenyy– Logistics problems and solutions,2 (75), 16-23 [in Ukrainian].
 5. Sait"DurbаnМ. (2007) DrіvіngSиstаіnаblе GrоwthТhrоиghСаtеgоrу Маnаgеmеnt". Retrieved from:  www.каmсіtу.соm [in English].
 6. Zwanka, R. J. (2016). Principles of Category Management. Wyd-wo Createspace Inde­pendent Pub [in English].
 7. Y’l’chenko, N. B. (2018). Novye podxodyk kategory’jnomu menedzhmentu[New approaches to categorical management]. Logystyka problemyy’ reshenyya– Logisticsproblems and solutions,2 (75), 26-29 [in Russian].
 8. Sait"Ky’sel’ov V. M., Nikolayeva M. A. Kategorijny’j menedzhment[Categorical mana­gement].www.academia.edu.Retrieved from: https://www.academia.edu/ 30185815/Kategory’jny’j_menedzhment [in Russian].
 9. Kreshhenko, O. (2014). Tovarnі zapasy yak ob’ekt upravlinn’ya v kategorijnomu mene­dzhmenti[Inventory as a management object in categorical management]. Aktualni prob­lemy ekonomiky– Actual problems of the economy2 (152), 492-500. [in Ukrainian].
 10. My’rgorodckaya, O. N. (2014). Kategory’jnyj menedzhment kak covremennaya marke­tyngovaya texnology’ya upravleny’ya tovarnym accorty’mentom [Categorical manage­ment as a modern marketing technology for product range management]. KonceptConcept,17,  36-40 [in Russian].
 11. O’Brien, J. (2015). Category Management in Purchasing. A Strategic Approach to Maxi­mizeBusiness Profitability.Wyd-wo McGraw-Hill Contemporary [in English].
 12. Popovichenko, I. (2014). Analiz vozmozhnostej vnedreniya kategorijnogo menedzhmentav deyatel’nost’ proizvodstvenno-torgovyh predpriyatij [Analysis of the possibilities of introducing categorical management in the activities of production and trading enter­prises]. Evropejskij vektor ekonomіchnogo rozvitku – European vector of economic development2 (17), 185-192 [in Russian].
 13. Popovichenko, I. V. (2018). Problemy ukrainskogo kategorijnogo menedzhmenta oprede­lyayutsya sostoyaniem otechestvennoj ekonomiki [The problems of Ukrainian categorical management are determined by the state of the domestic economy]. Logistika problemy i resheniya – Logistics: problems and solutions,  2 (75), 34-38 [in Russian].
 14. Sysoeva, S. V. (2015). Kategory’jnyj menedzhment. Kurs upravleny’ya assortymentom v rozny’ce[Categorical management. Retail assortment management course]. SPb.: Wyd-wo Py’ter [in Russian].
 15. Snegy’reva V. (2007). Rozny’chnyj magazy’n. Upravleny’e assorty’mentom po Tovar­nym kategory’yam[Retail store. Assortment management by product categories]. SPb.: Wyd-wo Py’te [in Russian].