Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(126)04

УДК 005.21=111
 
П’ЯТНИЦЬКА Галина,
д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту
Київського національного торговельно-економічного університету


E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3463-133X

 
ЯЦИШИНА Клавдія,
к.е.н., доцент кафедри менеджменту
Київського національного торговельно-економічного університету


E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0765-8959

 
БЕРЕЗІН Вадим,
фахівець з продажу відділу продажу в промисловому секторі ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»


E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 

СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Постановка проблеми. В умовах нестабільності зовнішнього середовища та загострення конкуренції будь-яке підприємство, що прагне мати сильну позицію на ринку, повинно приділяти належну увагу формуванню, діагностиці та подальшому вдосконаленню стратегічного потенціалу у межах розробки та реалізації своєї стра­тегії розвитку на ринку. Водночас, проводячи діагностику і приймаючи рішення щодо розвитку стратегічного потенціалу підприємства, його менеджери далеко не завжди чітко усвідомлюють, що являє собою його конструкт.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що попри наявність окре­мих наукових доробокз досліджень стратегічного потенціалу підприємств, аспекти, пов’я­зані з побудовою та вдосконаленням конструкту стратегічного потен­ціалу, які дають змогу підприємству ефективно діяти та розвиватися, до цього часу не розглядалися.
Мета дослідження полягає у визначенні конструкту стратегічного потенціалу, спрямованого на забезпечення прогресивного розвитку підприємства в епоху цифровізації.
Матеріали та методи. У ході дослідження використано методи порівняння, систематизації, індукції та дедукції, критичного аналізу, моментних спостережень, моделювання та ін.
Результати дослідження. Запропоновано ввести до наукового обігу поняття "конструкт стратегічного потенціалу підприємства". Обґрунтовано, що альтерна­тивність у визначенні компонентів конструкту стратегічного потенціалу обумов­лена тим, що стратегії підприємств ніколи повною мірою не збігаються, а отже, і їх реалізація часто потребує неоднакових комбінацій різних матеріальних та немате­ріальних активів. Презентовано процес удосконалення/розвитку конструкту страте­гічного потенціалу підприємства у вигляді імітаційної моделі, а також розроблено форму для визначення заходів удосконалення компонент стратегічного потенціалу за умови необхідності ініціалізації нового наповнення конструкту, що апробована на одному з діючих малих підприємств торгівлі.
Обґрунтовано, що цифровізація процедури видозмінювання конструкту страте­гічного потенціалу залежно від змін на ринку та у стратегії підприємства надасть можливість достатньо швидко знаходити оптимальні управлінські рішення, що орієнтуватимуть підприємство на прогресивний розвиток у стратегічній перспективі.
Висновки. Визначено важливість наявності якісного конструкту стратегіч­ного потенціалу підприємства для виконання поставлених стратегічних завдань. Систематизовано дефініції поняття "стратегічний потенціал підприємства". Іденти­фіковано ймовірні різновиди потенціалів на основі обробки даних досліджень різних науковців та визначено ключові компоненти стратегічного потенціалу підприємств торгівлі (малих та великих торговельних мереж) за результатами досліджень на діючих підприємствах торгівлі України. Запропоновано поділяти компоненти конструкту стратегічного потенціалу підприємства на жорсткі та м’які залежно від обов’яз­ковості їх включення до конструкту та реалізації різних стратегій.

Ключові слова: стратегічний потенціал, конструкт, мале підприємство торгівлі, ключові компоненти, конкурентні переваги, ресурси, компетенції, торговельний потен­ціал, прогресивний розвиток, цифровізація.

REFERENCES

 1. Terek, E., Nikolić, M., Ćoćkalo, D., Božić, S., & Nastasić, A. (2017). Enter­prise potential, entrepreneurial intentions and envy. CENTRAL EUROPEAN BUSINESS REVIEW. (Vol. 6), (pp. 30-41) [in English].
 2. Manning, S., Kannothra, C. G., & WissmanWeber, N. (2017). The Strategic Poten­tial of Community Based Hybrid Models: The Case of Global Business Servicesin Africa. Global Strategy Journal. (Vol. 7). Issue 1, (pp. 125-149) [in English].
 3. Mahmudul, H. F., Md. Anamul, H., & Muhammad, B. H. (2019). Strategic Poten­tialof e-HRM in Outsourcing HR Functions. International Journal of Business and Social Research. (Vol. 9), 2, (pp. 1-10) [in English].
 4. Min Ho Ryu (2018). The Value Co-Creation Strategy for Telecommunication Carriers: Focusing on the Assessment of Potential Strategic Alliance Partners. Procedia Computer Science. (Vol. 139), (pp. 338-346) [in English].
 5. Pavlova, V. A., & Potupalo, N. V. (2015). Upravlinnja strategichnym potencialomuspihu pidpryjemstva [Management of strategic potential of success of the enter­prise]. Jevropejs’kyj vektor ekonomichnogo rozvytku – European vector of economicdevelopment2 (19), 166-176 [in Ukrainian].
 6. Ladon’ko, L.S. & Ganzha, M.V. (2015). Strategichnyj potencial pidpryjemstva: formuvannja ta ocinka [Strategicpotentialoftheenterprise: formationandevaluation]. Naukovyj visnyk Polissja – Polissya Scientific Bulletin2 (2), 109-114 [in Ukrainian].
 7. Collins English Dictionary. www.collinsdictionary.com.Retrieved from https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/strategic [in English].
 8. Nojbaujer, H. (2002). Innovacionnaja dejatel’nost’ na malyh i srednih predpri­jatijah [Innovation in small and medium enterprises]. Problemy teorii i praktiki upravlenija– Problems of management theory and practice,3,65-67 [in Russian].
 9. Zhdan, O. M. (2010). Ekonomichne obg’runtuvannja termina "potencial pidpry­jemstva" [Economicrationalefortheterm"enterprisepotential"]. Naukovyj visnykNLTU Ukrai’ny Scientific herald of UNFU of Ukraine.Issue20.3, (pp. 139-142) [in Ukrainian].
 10. Ignat’jeva, I. A. (2006). Metodologichni osnovy strategichnogo upravlinnja pid­pryjemstvom[Methodological foundations of strategic enterprise management]: Extendedabctractof  Doctors  thesis. Кyiv [in Ukrainian].
 11. Berezin, O. V. (2007). Zavdannja ta mehanizm optymizacii’ struktury potencialupidpryjemstva [Tasks and mechanism for optimizing the structure of the enter­prise potential]. Visnyk Nacional’nogo universytetu vodnogo gospodarstva ta pryro­dokorystuvannja – Bulletin of the National University of Water and Environmental Engineering. Ekonomika. PartІІ. Issue4 (40), (pp. 20-28) [in Ukrainian].
 12. Lagunova, E. V. (2007). Strategicheskij potencial kompanii i ego ocenka [The strategic potential of the company and its assessment].CONTROLSCIENCES6,40-44 [in Ukrainian].
 13. Gorban’, V. B. Upravlinnja strategichnym potencialom mashynobudivnogo pid­pryjemstva [Management of strategic potential of machine-buildingenter prise].intkonf.org. Retrieved from http://intkonf.org [in Ukrainian].
 14. Otenko, I. P., Maljarec’ L. M., & Ivashhenko G. A. (2007). Analiz ta ocinka strategichnogo potencialu pidpryjemstva [Analysis and evaluation of the strategic potential of the enterprise] Harkiv: Vyd-vo HNEU [in Ukrainian].
 15. Kurs MVA po strategicheskomu menedzhmentu [MBA StrategicManagement Course]. (2007). L. Fajej, R. Rjendell (Eds.). (Trans.). 4nd ed. Moscow: Al’pinaBiznes Buks [in Russian].
 16. Sushhenko, O. A. (2002). Formuvannja strategichnogo potencialu pidpryjemstva [Formation of strategic potential of the enterprise].Extendedabctractofcandi­datesthesis. Lugans’k: Shidnoukrai’ns’kyj nacional’nyj universytet im. V. Dalja [in Ukrainian].
 17. Grosul, V. A., & Vasylenko Ju. Ju. (2008). Osnovni pidhody do vyznachennja ponjattja "potencial" pidpryjemstva [The main approaches to defining the conceptof "potential" of the enterprise]. Ekonomichna strategija i perspektyvy rozvytku sfery torgivli ta poslug [Economic strategy and prospects for development of trade and services]. zb. nauk. prac’ – collection of scientific works. Issue 2 (8). Har’kov: HDUHT [in Ukrainian].
 18. Grashhenko, I. S., Himich, G. O., & Himich, V. A. (2013). Ekonomichna sutnist’kategorii’ "strategichnyj potencial pidpryjemstva" [The economices sence of the category" strategic potential of the enterprise"]. Agrosvit – Ahrosvit3, 45-48[inUkrainian].
 19. Trygob’juk, S. S. (2010). Diagnostyka vnutrishn’ogo seredovyshha pidpryjemstvu systemi strategichnogo planuvannja [Diagnosisoftheinternalenvironmentofenterprisesinthestrategicplanningsystem]. ena.lp.edu.ua:8080. Retrievedfromhttp://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/7445/1/20.pdf [in Ukrainian].
 20. Lapin, E. V. (2002). Jekonomicheskij potencial predprijatija kak jekonomiches­kaja kategorija [Theeconomicpotentialoftheenterpriseasaneconomiccategory].Naukovyj visnyk Chernivec’kogo torgovel’no-ekonomichnogo instytutu KNTEU ScientificBulletinoftheChernivtsiTradeandEconomicInstituteofKNUTE.(Vol. ІІ). "EconomicSciences". (pp. 380-385) [inUkrainian].
 21. Bajdala, N. M. (2011). Strategichnyj potencial jak dzherelo konkurentnoi’ pere­vagy ta pidg’runtja strategii’ zovnishn’oekonomichnoi’ dijal’nosti pidpryjemstva [Strategicpotentialasasourceofcompetitiveadvantageandthebasisofthestra­tegyofforeigneconomicactivityoftheenterprise]. Naukovyj visnyk NLTU Ukrai’nyScientific herald of UNFU of Ukraine.(Vol. 21.2), (pp. 175-181) [inUkrainian].
 22. Pastuhova, V. V. (2002). Strategichne upravlinnja pidpryjemstvom: filosofija, polityka, efektyvnist’ [Strategic enterprise management: philosophy, politics, effi­ciency]. Kyi’v: Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-t [inUkrainian].
 23. Gavva, V. N. (2004). Ocenka potenciala predprijatija i otrasli [Assessment of enter­prise and industry potential]. Nac. ajerokosm. un-t Har’k. aviac. in-t [inRussian].
 24. Markova, V. D., & Kuznecova, S. A. (1999). Strategicheskij menedzhment [Stra­tegic management]. Moscow: INFRA-M; Novosibirsk: Sibir. soglashenie[inRussian].
 25. Gordijenko, L. Ju., & Shvec’ Je. V. (2006). Semantychnyj analiz sutnosti strate­gichnogopotencialu pidpryjemstva jak ekonomichnoi’ kategorii’ shhodo umov transformacijnoi’ ekonomiky [Semantic analysis of the essence of the strategic potential of the enterprise as an economic category regarding the conditions of the transformation economy]. Kommunal’noe hozjajstvo gorodov– City utilities,71, 151-157[in Ukrainian].
 26. Kalinesku, T. V., Romanovs’ka, Ju. A., & Kyrylov, O. D. (2007). Strategichnyj potencial pidpryjemstva: formuvannja ta rozvytok [Strategic potential of the enterprise: formation and development]. Lugans’k: Shidnoukrai’ns’kyj nacio­nal’nyj universytet im. V. Dalja [inUkrainian].
 27. Bondarenko, O. O. & Zametalina M. S. (2013). Vzajemozv’jazok formuvannja potencialu pidpryjemstva z pidvyshhennjam jogo konkurentospromozhnosti [The relationship between building the potential of an enterprise and increasing its competitiveness]. Visnyk KNUTD – Visnyk KNUTD, 2, 199-205[in Ukrainian].
 28. Matvijchuk, T. O. (2014). Syntez material’nyh ta nematerial’nyh skladovyh potencialu pidpryjemstva [Synthesis of tangible and intangible components of enter­prise potential]. Innovacijna ekonomika –Innovative economy,2 (51),54-58 [in Ukrainian].
 29. Voronova, A. Je. (2000). Strategicheskoe upravlenie konkurentosposobnym poten­cialompredprijatija: diagnostika i organizacija [Strategic management of the enterprise’s competitive potential: diagnostics and organization].Lugansk: Izd-vo Vostochnoukrainskogo nacional’nogo universiteta [in Russian].
 30. Dovgan’, L. Je., Karakaj, Ju. V., & Artemenko, L. P. (2009). Strategichne uprav­linnja[Strategic management]. Kyiv: Centr uchbovoi’ l-ry [inUkrainian].
 31. Kuncevych, V. O. (2004). Ponjattja finansovogo potencialu rozvytku pidpry­jemstva ta jogo ocinky [The concept of financial potential of enterprise develop­ment and its evaluation]. Aktual’ni problemy ekonomiky Actual problems of theeconomy, 7 (37),123-130 [inUkrainian].
 32. Krasnokuts’ka, N. S. (2005). Potencial pidpryjemstva: formuvannja ta ocinka [Enterprise potential: formation and evaluation]. Kyiv: CUL [in Ukrainian].
 33. Fedonin, O. S., Rjepina, I. M., & Oleksjuk O. I. (2003). Potencial pidpryjemstva:formuvannja ta ocinka [Enterprise potential: formation and evaluation]. Kyiv: KNEU [inUkrainian].
 34. Turylo, A. M., & Bogachevs’ka, K. V. (2014). Potencial pidpryjemstva: sutnist’,klasyfikacija, vydy [Enterprise potential: nature, classification, types]. Biznes-Inform –Business Inform,2, 259-263 [in Ukrainian].
 35. Pypenko, I. S. (2012). Obg’runtuvannja struktury potencialu pidpryjemstva [Substantiation of the structure of enterprise potential]. Ekonomika transportnogokompleksu –Economy of the transport complex.(Vol. 20),(pp. 28-36)[in Ukrainian].
 36. Sohac’ka, O. M., & Proboi’v O. A. (2004). Metodychni aspekty upravlinnja stra­tegichnympotencialom akcionernyh tovarystv [Methodical aspects of managing the strategic potential of joint stock companies]. Problemy i perspektyvy rozvytkubankivs’koi’ systemy Ukrai’ny – Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine : zb. nauk. prac’ (Vol.11). Sumy: VVP "Mrija-1" LTD UABS [inUkrainian].
 37. Stabryta, А. (2000). ZarzadzaniestrategicznewteoriiIpraktycefirmy. PWN, Warszawa-Krakow [in Polish].
 38. P’jatnyc’ka, G. T. & Penjuk V. O. (2017). Dyvergentnist’ pidhodiv do diagno­styky kadrovogo potencialu na malyh ta velykyh pidpryjemstvah torgivli [Diver­gence of approaches to diagnostics of human resources in small and large enterprises of trade]. Nauk. visn. Poltav. un-tu ekonomiky i torgivli – Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade. Serija "Ekonomichni nauky", 5(84), 236-248 [inUkrainian].
 39. P’jatnyc’ka, G. T. (2006). Upravlinnja pidpryjemstvom v epohu globalizmu [Enterprise management in the era of globalization].Kyiv: Logos [in Ukrainian].
 40. Jacyshyna, K. V. (2015). Transformacija pidpryjemstv torgivli do proektno-orijentovanyh sub’jektiv gospodarjuvannja [Transformation of trade enterprises into project-oriented business entities]. Naukovyj visnyk Mizhnarodnogo gumani­tarnogo universytetu – Scientific Bulletin of the International Humanitarian Univer­sity. (Vol. 13), (pp.139-141). Serija "Ekonomika i menedzhment" [inUkrainian].