УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

СТІЙКІСТЬ СЕКТОРА ДОМОГОСПОДАРСТВ

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2019(125)03

УДК 640.011.6-021.387
 
 
ШКУРОПАДСЬКА Діана,
аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики
Київського національного торговельно-економічного університету
Україна, 02156, м. Київ, вул. Кіото, 19
 
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6883-711X
 

СТІЙКІСТЬ СЕКТОРА ДОМОГОСПОДАРСТВ
 

Розглянуто економічну сутність сектора домогосподарств та характерні умови його стійкості. Здійснено оцінювання рівня стійкості сектора домогоспо­дарств за 2008–2017 рр. Проаналізовано інституційне забезпечення стійкості сектора домогосподарств та запропоновано шляхи підвищення рівня його стійкості.

Ключові слова: сектор домогосподарств, стійкість сектора домогоспо­дарств, інституційне забезпечення, шокові впливи, національна економіки.
 

REFERENCES

 1. Tovstyzhenko, O. V. (2018). Finansova spromozhnist’ domohospodarstv v konteksti nahro­madzhennya ta optymizatsiyi yikh dokhodiv ta vytrat [Financial capacity of households in the context of accumulation and optimization of their income and expenses]. Ekonomiko-pravova paradyhma rozvytku suchasnoho suspil’stva –Economic and legal paradigm for the development of modern society2, 1-7 [in Ukrainian].
 2. Mints, O. YU. (2017). Mekhanizmy formuvannya ta vykorystannya finansiv domohos­podarstv v Ukrayini [Mechanisms for the formation and use of households finance in Ukraine].Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property, 15,226-231 [in Ukrainian].
 3. Tarasyuk, M. V. (2013). Funktsiyi finansiv domohospodarstv u rynkoviy ekonomitsi post­kryzovoho periodu [Functions of households finance in a market economy of post-crisis period]. Ekonomichnyj visnyk universytetu Economic Herald of the University21(1), 230-235 [in Ukrainian].
 4. Kizyma, T. O. (2017). Upravlinnya finansamy domashnikh hospodarstv: teoretyko-prahmatychni aspekty [Household Finance management: Theoretically-Pragmatic Aspects].Svit finansiv – Svit finansiv4 (21), 22-33[in Ukrainian].
 5. Fedunyak, I. O., & Hurs’ka I. S. (2016). Rol’ sil’s’kykh domohospodarstv u rozvytku ekonomiky Ukrayiny [The role of rural households in the development of the Ukrainian economy]. Ahrosvit AgroSvit, 6, 8-11 [in Ukrainian].
 6. Kotys, N. V. (2016). Otsinka instytutsiynoho zabezpechennya rozvytku sektoru domo­hospodarstv [Assessment of institutional support for the development of the household sector]. Ekonomichnyy visnyk Zaporiz’koyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi – Econo­mic bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy6 (1), 51-55 [in Ukrainian].
 7. Boyko, A. V. (2014). Mekhanizmy zabezpechennya stiykosti ekonomiky Ukrayiny do hlobal’nykh vyklykiv i ryzykiv suchasnosti [Mechanisms for ensuring the sustainability of the Ukrainian economy to global challenges and risks of the present]. Ekonomika ta upravlinnya natsional’nym hospodarstvom –Economics and management of the nati­onal economy, 3 (46), 34-41 [in Ukrainian].
 8. Shtunder, I. O. (2017). Pryroda stiykosti sotsial’noyi sfery v umovakh shokovykh vplyviv [Nature of sustainability of the social sphere in conditions of shock influences]. Ekonomika ta suspil’stvoEconomics and Society11, 11-16 [in Ukrainian].
 9. Busby, J., & Smith, T. (2014). The creation of a household resilience index using limited data from the IGAD region. Technical Report Series № 1: Measuring Resi­lience in the Horn of Africa. University of Texas, Austin [in English].
 10. Nakaz derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny "Klasyfikatsiya instytutsiynykh sekto­riv ekonomiky Ukrayiny" vid 03.12.2004 № 378 [Order of the State Statistics Service of Ukraine "Classification of institutional sectors of the economy of Ukraine" from 03.12.2004 № 378]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_kise_2016.htm[in Ukrainian].
 11. Krjuchkova I. V. (2010). Ekonomika Ukrai’ny: shokovi vplyvy ta shljah do stabil’nogo rozvytku [Economy of Ukraineshock impacts and the way to sustainable develop­ment].Kyiv: In-t ekon. ta prognozuv. NAN Ukrai’ny [in Ukrainian].
 12. OECD Home. Economic resilience: Vulnerability indicators. 2017. Retrieved from https://www.oecd.org/eco/growth/economic-resilience.htm[in English].
 13. Nakaz Ministerstva ekonomiky Ukrayiny "Metodyka rozrakhunku rivnya ekonomichnoyi bezpeky Ukrayiny":zatverdzheno 19.10.2013. № 1277 [Order of the Ministry of Eco­nomy of Ukraine "Methodology for calculating the level of economic security of Ukraine":zatverdzheno 19.10.2013. № 1277]. Retrieved fromhttp:/ /www.me.gov.ua/Documents/ List?lang=uk-UA&tag=MetodichniRekomendatsii [in Ukrainian].
 14. Ofitsiynyy veb-sayt ministerstva finansiv Ukrayiny [Official website of the Ministry of Finance of Ukraine]. Retrieved fromhttp://index.minfin. com.ua [in Ukrainian].
 15. Ofitsiynyy veb-sayt derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny [Official website of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved fromhttp://www. ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
 16. Shchoroku blyz’ko 1 mln. ukrayintsiv emihruyut’ z krayiny [Every year about 1 million Ukrainians emigrate from the country]. Ukr. Media. 12.01.2019. Retrieved fromhttps://ukr.media/ukrain/383274 [in Ukrainian].
 17. Indeks potochnoyi ekonomichnoyi spromozhnosti: kompleksna otsinka sotsial’no-ekonomichnoyi sytuatsiyi v Ukrayini [The Index of current economic capacity: a com­prehensive assessment of the socioeconomic situation in Ukraine] (2017). Kyiv: Ukrayins’kyy tsentr ekonomichnykh i politychnykh doslidzhen’ imeni Oleksandra Razumkova [in Ukrainian].
 18. Nort, D. (2000). Instytutsiyi, instytutsiyna zmina ta funktsionuvannya ekonomiky [Insti­tutions, institutional change and functioning of the economy]. Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].