Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ УНІВЕРСИТЕТУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З РЕКЛАМИ

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2018(122)08

UDC004:378.4-057.4]:659.1
 
БРЮХАНОВА Галина,
к. пед. н., доцент кафедри журналістики та реклами
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3091-1951 

ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ УНІВЕРСИТЕТУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ
ФАХІВЦІВ З РЕКЛАМИ

Постановка проблеми. В умовах швидкого розвитку цифрових технологій інформатизація вищої освіти вимагає удосконалення механізму підготовки фахівців. Потрібне інформаційне середовище, яке змінить асортимент та властивості засо­бів надання освіти: поява дистанційних навчальних курсів, електронного деканату та хмарних сервісів, що позитивно впливатиме на якість та доступність освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, щопроблема ефектив­ності професійної підготовки фахівців, попри наявність окремих наукових доробок, потребує додаткової уваги і професійного підходу науковців.
Мета статті – проаналізувати сутність та різні аспекти поняття "інфор­маційне середовище університету", визначити та розглянути його складові, а також запропонувати використання механізмів їх впливу на підвищення якості сучасної освіти в університеті.
Матеріали та методи. У процесі дослідження використано матеріали науко­вих розвідок за цією тематикою. Застосовано такі загальнонаукові методи, як аналіз і синтез, аналогія та моделювання, а також емпіричний.
Результати дослідження. Визначено походження і значення терміна "інфор­маційне середовище університету", а також висунуто наукові гіпотези про залеж­ність якості освіти від використання сучасних засобів ІКТ та "хмарних сервісів", а також розбудови інформаційного освітнього середовища з використанням комп’ю­терних інтернет-технологій.
За результатами цього дослідження розроблено комплекс пропозицій, зокрема: створення та вдосконалення інформаційного середовища університету; запрова­дження в освітній процес засобів дистанційного навчання; оснащення аудиторій сучасними комп’ютерами із встановленням прогресивного програмного забезпечення; оснащення всієї території, де проходить навчання, вільним доступом до мережі інтернету; забезпечення вільного доступу до внутрішніх освітніх сервісів для студентів та викладачів університету не тільки в  університеті, але і за його межами.
Висновки. Проаналізовано поняття "інформаційне середовище університету" стосовно підготовки фахівців з дизайну реклами, що увібрало в себе весь досвід наукового опрацювання від фізичного і хімічного середовища до сучасного значення його як єдності кількісних і якісних педагогічних можливостей інформаційного освітнього середовища з використанням комп’ютерних інтернет-технологій. Інфор­маційне середовище університету надає можливість застосування різних прийомів побудови освітнього процесу; можливим є індивідуальний підхід разом з одночасним використанням індивідуально-групових методів і форм навчання. Використання Google Classroom та Moodleу закладі вищої освіти систематизує та виносить на більш високий рівень роботу всіх учасників освітнього процесу.
Викладені концептуальні положення потребують подальшого наукового дослідження в напрямі поглибленого використання можливостей хмарних сервісів для навчання.

Ключові слова: інформаційне середовище, професійна підготовка, навчально-виховний процес, ІКТ, комп’ютерні рекламні технології, середовищний підхід.

 
REFERENCES

 1. Sysojeva, S. O. Jevropejs’kivymogydokryterii’vefektyvnostiprofesijnoi’ pidgotovkyfahivciv. Akmeologija – nauka ХХІstolittja [European requirements for the criteria of the effectiveness of professional training. Akmeology is the science of the twentieth century]. Proceedings of the ІV International Scientific and Practical Conference. Retrieved from http://elibrary.kubg.edu.ua/4915/1/S_Sisoyeva_05_14_konf_NDL.pdf[in Ukrainian].
 2. Bykov, V. Ju., Gurzhij, A. M., & Shyshkina M. P. (2018). Konceptual’ni zasady formuvannja i rozvytku hmarno orijentovanogo navchal’nogo seredovyshha zakladu vyshhoi’ osvity [Conceptual Principles of the Formation and Development of a Cloud-Based Learning Environment of a Higher Education Institution]. Suchasni informacijni tehnologii’ ta innovacijni meto­dyky navchannja v pidgotovci fahivciv: metodologija, teorija, dosvid, problemy – Modern information technologies and innovative methods of training in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems: a collection of scientific works, 5, 21-29 [in Ukrainian].
 3. Kremen’, V. G., & Bykov, V. Ju. (2013). Kategorii’ "prostir" i "seredovyshhe": osoblyvosti model’nogo podannja ta osvitn’ogo zastosuvannja. Teorija i prak­tyka upravlinnja social’nymy systemamy: filosofija, psyhologija, pedagogika, sociologija [Categories "space" and "environment": features of model represen­tation and educational application. Theory and practice of social systems manage­ment.Philosophy, psychology, pedagogy, sociology, 2,150 [in Ukrainian].
 4. Kobysja, A. P. (2013). Zastosuvannja informacijnogo osvitn’ogo seredovyshha u navchal’nomu procesi PTNZ [Application of informational educational environ­ment in the educational process of vocational schools]: Proceedings of the Scientific Conference. (pp. 54-56). Kyi’v: TZN NAPN Ukrai’ny[in Ukrainian].
 5. Titov, S. V., & Titova, O. V. (2014). Informacijno-osvitnje seredovyshhe navchal’nogo zakladu: rozvytok zasobiv i sposobiv komunikacijnoi’ j informa­cijnoi’ vzajemodii’ [Information and educational environment of an educa­tional institution: development of means and methods of communication and information interaction]. Visnyk Harkiv. derzh. akad. kul’turyHerald Kharkiv. State Academy of Culture, 43, 144-150 [in Ukrainian].
 6. Jaroshyns’ka, O. O. (2015). Teoretychni i metodychni zasady proektuvannja osvitn’ogo seredovyshha profesijnoi’ pidgotovky majbutnih uchyteliv pochat­kovoi’ shkoly [Theoretical and methodical principles of designing the educa­tional environment for the training of future primary school teachers]. Doctors thesis: 13.00.04. Uman’ [in Ukrainian].
 7. Bratko, M. V. (2017). Upravlinnja profesijnoju pidgotovkoju fahivciv v osvitn’omu seredovyshhi universytets’kogo koledzhu: teorija i praktyka [Management of professional training in the educational environment of university college: theory and practice]. L. L. Horuzh (Eds.). Kam’janec’-Podil’s’kyj: Aksioma [in Ukrainian].
 8. Abualrub, I. I., Karseth, B., & Stensaker, В. (2013). The various s understan­dings of learning environment in higher education and its quality implications. Quality in Higher Education.(Vols. 19), (pp. 90-110) [in English] https://doi.org/10.1080/13538322.2013.772464.
 9. Google Classroom vs. Moodle: Key Features and Services Comparison
  [E-resource]. Retrieved from https://www.betterbuys.com/lms/google-classroom-vs-moodle [in English].
 10. Brjuhanova, G. V. (2016). Metodychni aspekty vykladannja kursu "Tehnologii’ poligrafii’" z vykorystannjam zasobiv ENK [Methodical aspects of teaching "Polygraphic Technologies" course using ENC tools]. Profesijna mystec’ka osvita i hudozhnja kul’tura: vyklyky HHI stolittja – Professional artistic education and artistic culture: the challenges of the 21st century. Proceedings of the ІI International Scientific Conference (pp. 502-508) [in Ukrainian].
 11. Brjuhanova, G. V. (2017). Vykladannja "Komp’juternoi’ grafiky ta modeljuvannja upakovky" na bazi ENK z urahuvannjam suchasnyh reklamnyh tendencij [Teaching "Computer Graphics and Packing Modeling" on the basis of ENC taking into account modern advertising trends.]. Visnyk HDADM Herald KSADA, 2, 7-14 [in Ukrainian].