УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2018(122)07

UDC336.143:330.3
 
ШАПОВАЛ Марина,

аспірант кафедри фінансів
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail: rina.shapoval@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9886-0153

БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Постановка проблеми. Економічне зростання та підвищення рівня суспіль­ного добробуту є пріоритетною задачею реалізації державної фінансової політики. Обґрунтовані управлінські рішення фінансових інституцій у сфері бюджетної полі­тики сприяють зростанню рівня зайнятості, підвищенню ділової активності, інтен­сифікації інвестицій у реальний сектор економіки. Актуальною є проблематика подальшого розвитку теоретико-методологічних засад бюджетного механізму регулю­вання економічного розвитку задля підвищення результативності його функціонування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що мінливість та невиз­наченість економічного середовища обумовлює необхідність подальших фундамен­тальних та прикладних досліджень у царині реалізації бюджетною системою її регулюючої функції в умовах розвитку фінансових відносин.
Метою статті є дослідження та розвиток теоретичних і методологічних засад бюджетного механізму регулювання економіки країни, враховуючи інститу­ційні перетворення системи публічних фінансів.
Матеріали та методи. Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблеми, що розглядається. Застосовано діалектичний, системний та структурний підходи, методи аналізу і синтезу, порівняння, узагальнення, наукового абстрагування.
Результати дослідження. Бюджетний механізм виступає системотворчою категорією публічних фінансів, глибинний розгляд його суті та функцій відбувається комплексно із дослідженням поняття бюджету.
Основні функціональні параметри та індикатори бюджетного механізму мають визначатися не лише на наступний бюджетний період, а принаймні на два роки, що слідують за ним. Це дозволяє поліпшити якість макроекономічного плану­вання та оптимізувати фінансово-господарську діяльність економічних суб’єктів, мінімізувати вплив політичного циклу на публічні фінанси, поліпшити інвестиційний клімат в державі.
Комплексне та ефективне регулювання економіки вимагає запровадження перспективного бюджетного планування та прогнозування із закріпленням системи однозначних результативних показників реалізації основних напрямів обраної стра­тегії. Система стратегічного прогнозування і планування як основа обрання пріори­тетних векторів бюджетної політики покликана забезпечити структурну модерніза­цію, підвищення конкурентоспроможності та переорієнтацію економіки на переважно ендогенні чинники зростання.
Висновки. В сучасних умовах зростає увага до функціонального призначення бюджету як інструменту фінансового регулювання економіки. Використання інстру­ментів і важелів бюджетного механізму має на меті досягнення довгострокової макроекономічної стабільності та підтримку процесів економічного розвитку країни. Результативність заходів бюджетної політики залежить від загального рівня їх обґрунтованості й відповідності стадії економічного циклу, ступеню координації з іншими складовими державної фінансової політики, якості інституційного сере­довища та моделі соціально-економічного розвитку держави. Важливим є запро­вадження перспективного бюджетного планування із закріпленням граничних зна­чень основних вагових бюджетних показників відносно валового внутрішнього продукту. З метою підвищення бюджетної ефективності важливим є проведення комплексного оцінювання впливу видатків бюджету на динаміку сукупності соціаль­них і економічних індикаторів, розробка бюджету на наступні бюджетні періоди, ґрунтуючись на результатах даної оцінки. Система регулювання дефіциту бюд­жету має враховувати основні засади функціональних фінансів щодо досягнення фінансової стійкості бюджетної системи.

Ключові слова: бюджет, бюджетний механізм, бюджетна політика, бюджетна система, функціональні фінанси, економічний розвиток.

REFERENCES

 1. Arestis, P. (2015). Coordination of fiscal with monetary and financial stability policies can better cure unemployment. Review of Keynesian Economics, 3 (2), 233-247 [in English] https://doi.org/10.4337/roke.2015.02.07.
 2. Auerbach, A. J., & Gorodnichenko Y. (2012). Measuring the Output Responses to Fiscal Policy. American Economic Journal: Economic Policy, 4 (2), 1-27 [in English] https://doi.org/10.1257/pol.4.2.1.
 3. Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (2003). Economic growth (2nd ed.). Massa­chusetts : MIT Press [in English].
 4. B’jukenen, Dzh. M., & Masgrejv, R. A. (2004). Suspil’ni finansy i suspil’nyj vybir [Public Finances and Social Choice]. Kyi’v : Kyjevo-Mogyljan. akade­mija [in Ukrainian].
 5. Jorda, O., & Taylor, A. M. (2016). The time for austerity: estimating the average treatment effect of fiscal policy. The Economic Journal, 126 (590), 219-255 [in English] https://doi.org/10.1111/ecoj.12332.
 6. Stiglic, Dzh. E. (2011). Krutoe pike : Amerika i novyj jekonomicheskij porjadok posle global’nogo krizisa [Steep Pique: America and New Economic Order after the Global Crisis]. Moscow : Jeksmo [in Russian].
 7. Unal, U. (2015). Rethinking the Effects of Fiscal Policy on Macroeconomic Aggregates : A Disaggregated SVAR Analysis. Journal for Economic Forecas-ting, 18 (3), 120-135 [in English].
 8. Bogolib, T. M. (2017). Bjudzhet dlja gromadjan jak priorytet derzhavnoi’ bjudzhetnoi’ polityky [Budget for Citizens as a Priority of State Budget Policy]. Ekonomichnyj visnyk universytetu – Economic Bulletin of the University, 33(1), 274-284 [in Ukrainian].
 9. Dem’janyshyn V., & Lobodina Z. (2017). Konceptual’ni zasady bjudzhetnogo mehanizmu social’no-ekonomichnogo rozvytku derzhavy [Conceptual Bases of the Budget Mechanism of Socio-economic Development of the State]. Visnyk Ternopil’s’kogo nacional’nogo ekonomichnogo universytetu – Bulletin of the Ternopil National University of Economics, 1, 77-88 [in Ukrainian].
 10. Lysjak, L. V. (2018). Bjudzhetna polityka jak instrument zabezpechennja finan­sovoi’ bezpeky Ukrai’ny [Budget Policy as an Instrument of Financial Security of Ukraine]. Modern economics – Suchasna ekonomika, 9, 53-59 [in Ukrainian].
 11. Chugunov, I. Ja., Pavelko, A. V., Kanjeva, T. V. et. al. (2015). Derzhavne finansove reguljuvannja ekonomichnyh peretvoren’ [State Financial Regula­tion of Economic Transformations]. A. A. Mazaraki (Eds.). Kyi’v : Kyi’vs’kyj nacional’nyj torgovel’no-ekonomichnyj universytet [in Ukrainian].
 12. Makogon, V. D. (2018). Bjudzhetna strategija derzhavy [Budget Strategy of the State].  Kyi’v : Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-t [in Ukrainian].
 13. Chugunov, I. Ja. (2014). Bjudzhetni vidnosyny v systemi social’no-ekono­michnogo rozvytku krai’ny [Budget Relations in the System of Socio-economic Development of the country]. Kazna Ukrai’ny – Treasury of Ukraine, 6, 25-28 [in Ukrainian].
 14. Chugunov, I. Y. & Pasichnyi, M. D. (2018). Fiscal policy for economic develop­ment.Naukovyj visnyk Polissja – Scientific Bulletin of Polisia, 1 (13). (Vol. 1), 54-61. Retrieved from http://dx.doi.org/10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-54-61 [in Ukrainian].
 15. Oficijnyj sajt Derzhavnoi’ kaznachejs’koi’ sluzhby Ukrai’ny [Official Site of the State Treasury Service of Ukraine]. www.treasury.gov.ua. Retrieved from http://www.treasury.gov.ua [in Ukrainian].
 16. Oficijnyj sajt Derzhavnoi’ sluzhby statystyky Ukrai’ny [Official Site of the State Statistics Service of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
 17. Ofis z finansovogo ta ekonomichnogo analizu u Verhovnij Radi Ukrai’ny. Mizhnarodnyj dosvid seredn’ostrokovogo bjudzhetnogo planuvannja : uroky dlja Ukrai’ny [Financial and Economic Analysis Office in the Verkhovna Rada of Ukraine. International Experience of Medium-term Budget Planning: Lessons for Ukraine] feao.org.ua.Retrieved from https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2017/06/FEAO_Sered_budget_planning_A5_05_web-2.pdf [in Ukrainian].
 18. Lerner, A. P. (1943). Functional Finance and the Federal Debt. Social Research, 10 (1), 38-52 [in English].
 19. Forstater, M. (1999). Functional Finance and Full Employment: Lessons from Lerner for Today. Journal of Economic, 33 (2), 475-482 [in English] https://doi.org/10.1080/00213624.1999.11506180https://doi.org/10.2139/ssrn.174849.
 20. Bjudzhetnyj kodeks Ukrai’ny vid 08.07.2010 r. № 2456-VI (2456-17) [The Budget Code of Ukraine dated 08.07.2010 № 2456-VI (2456-17)]. zakon5.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 [in Ukrainian].