Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДЕМОГРАФІЧНА СТІЙКІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2018(122)05

UDC 338.24.01
 
НЕПИТАЛЮК Антон,

аспірант кафедри менеджменту та поведінкової економіки
Донецького національного університету імені Василя Стуса
вул. 600-річчя, 21, Вінниця, 21000, Україна
E-mail: a_nepitaliuk@ukr.net
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7890-3889
 

ДЕМОГРАФІЧНА СТІЙКІСТЬ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ

Постановка проблеми. Зміни чисельності та структури населення через природний та механічний рух визначають масштаби національного виробництва. Характер зазначених взаємозалежностей потребує вивчення з огляду на необхід­ність поліпшення системи публічного адміністрування та підвищення рівня добро­буту. Формування національної макроекономічної стратегії вимагає інтродукції категорії демографічної стійкості як основи забезпечення ендогенного зростання.
Метою статті є аналіз, систематизація та розвиток теоретико-методо­логічних підходів до визначення категорії демографічної стійкості та окреслення її ролі у акселерації процесів економічного зростання в умовах глобалізації.
Матеріали та методи. Теоретико-методологічною базою дослідження є наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених з обраної проблематики. Багатоаспектний характер об’єкта і предмета вивчення зумовив інтродукцію системи методів та підходів, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження. Застосо­вано діалектичний, системний та структурний підходи, методи аналізу і синтезу, порівняння, узагальнення, наукової абстракції.
Результати дослідження. Емпіричний досвід доводить, що на зміну обсягу ВВП чинить вплив множина природних (загальна чисельність та щільність насе­лення, частка економічно активного населення у загальній структурі, рівні народжу­ваності та смертності, середня очікувана тривалість життя тощо) та механічних (характер і динаміка міграції, рівень кваліфікації мігрантів тощо) факторів. Досяг­нення стійкого і прогнозованого стану соціального середовища та інтеграція демографічних змінних до моделі виробничої функції має підвищити результа­тивність національного виробництва.
Висновки. Демографічна стійкість – це здатність суспільства автоматично підтримувати та (із застосуванням імпліцитних компенсаторів) відновлювати власну структуру в контексті соціальних страт за низкою значимих параметрів, зокрема щодо рівня економічної активності, а також освітньо-професійної та компетент­нісної підготовки, на основі чого оптимізуються пропорції продукування інтелек­туального і фізичного капіталу, забезпечується інтенсифікація та неперервність виробництва, підвищується рівень добробуту. Для досягнення зазначеного стану необхідна координація заходів соціальної, фіскальної, міграційної, культурної політики.

Ключові слова: демографічна структура, демографічна стійкість, еконо­мічне зростання, економічна стратегія.

 
REFERENCES
 1. Hamiduddin, I. (2015). Social sustainability, residential design and demographic balance: neighborhood planning strategies in Freiburg, Germany. Town Planning Review. (Vol. 86 (1), (pp. 29-52) [in English] https://doi.org/10.3828/tpr.2015.3.
 2. Maestas, N., Mullen, K. J., & Powell, D. (2016). The effect of population aging on economic growth, the labor force and productivity (N w22452). National Bureau of Economic Research [in English] https://doi.org/10.3386/w22452https://doi.org/10.7249/WR1063-1.
 3. Boubtane, E., Dumont, J.-C., and Rault, C. (2015). Immigration and economic growth in the OECD countries 1986-2006. IZA Discussion Paper8681 [in English].
 4. Romanjuk, A. I., & Gladun, O. M. (2015). Demografichni tendencii’ v Ukrai’ni: mynule, s’ogodennja i majbutnje [Demographic Trends in Ukraine: past, present and future]. Demografija ta social’na ekonomika – Demography and Social Economy, 3, 21-42 [in Ukrainian].
 5. Kozlovs’kyj, S. V., Rudkovs’kyj A. V., & Kozlovs’kyj O. V. (2017). Koncepcijaupravlinnja stijkist’ suchasnoi’ ekonomichnoi’ systemy jak osnova zabezpe­chennja i’i’ rozvytku [The management concept of the sustainability of the modern economic system as a basis for ensuring its development]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the state,12, 4-8 [in Ukrainian].
 6. Kurylo, I. O., Aks’onova, S. Ju., & Krimer, B. O. (2016).  Narodzhuvanist’ ta materynstvo v Ukrai’ni : regional’nyj aspekt [Fertility and maternity in Ukraine: the regional aspect]. Demografija ta social’na ekonomika –Demography and Social Economy, 1, 65-79 [in Ukrainian].
 7. Libanova, Je. M. (2014). Demograficheskie sdvigi v kontekste social’nogo razvitija [Demographic shifts in the context of social development]. Demografija ta social’na ekonomika –Demography and Social Economy, 1, 9-23 [in Ukrainian].
 8. Anand, S., & Sen, A. K. (1996). Sustainable human development: concepts and priorities. In ODS Discussion Paper Series1 [in English].
 9. McMichael, A. J., Butler, C. D., and Folke, C. (2003). New visions for addressing sustainability. Science. (Vol. 302 (5652), (pp. 1919-1920) [in English].
 10. Spangenberg, J. H. (2002). Environmental space and the prism of sustainability: frameworks for indicators measuring sustainable development. Ecological indicators. (Vol. 2 (3), (pp. 295-309) [in English] https://doi.org/10.1016/S1470-160X(02)00065-1.
 11. Kerschner, C. (2010). Economic de-growth vs. steady-state economy. Journal of cleaner production. (Vol. 18 (6), (pp. 544-551) [in English] https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2009.10.019.
 12. Ostrom, E., Schroeder, L., & Wynne, S. (1993). Institutional incentives and sustainable development: infrastructure policies in perspective. Westview Press [in English].
 13. Davidson, M. (2010). Social Sustainability and the City. Geography Compass. (Vol. 4), (pp. 872-880) [in English] https://doi.org/10.1111/j.1749-8198.2010.00339.x.
 14. Rydin, Y. (2010). Planning and the technological society : Discussing the London plan. International Journal of Urban and Regional Research. (Vol. 34 (2), (pp. 243-259) [in English] https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2009.00901.x.
 15. Simon, J. L., & Gobin R. (1980). The Relationship between Population and Economic Growth in LDCs. Research in Population Economics. (Vol. 2), (pp. 215-234) [in English].
 16. Lee, R. D. (1983). Economic Consequences of Population Size, Structure and Growth. International Union for the Scientific Study of Population Newsletter. (Vol. 17), (pp. 43-59) [in English].
 17. Coale, A. J. (1986). Population Trends and Economic Development. Pp. 96-104inWorld Population and U. S. Policy : The Choices Ahead, edited by J. Mencken.New York : Norton [in English] https://doi.org/10.2307/2807903.
 18. Bloom, D. E., & Freeman R. B. (1988). Economic Development and the Timing and Components of Population Growth. Journal of Policy Modeling. (Vol. 10 (1), (pp. 57-81) [in English] https://doi.org/10.1016/0161-8938(88)90035-X.
 19. Blanchet, D. (1988). A Stochastic Version of the Malthusian Trap Model: Consequences for the Empirical Relationship between Economic Growth and Population Growth in LDC’s. Mathematical Population Studies. (Vol. 1 (1), (pp. 79-99) [in English] https://doi.org/10.1080/08898488809525261.
 20. Brander, J. A., & Dowrick, S. (1994). The Role of Fertility and Population in Economic Growth : Empirical Results from Aggregate Cross-National Data. Journal of Population Economics. (Vol. 7), (pp. 1-25) [in English] https://doi.org/10.1007/BF00160435.
 21. Barlow, R. (1994). Population Growth and Economic Growth: Some More Correla­tions. Population and Development Review. (Vol. 20), (pp. 153-165) [in English] https://doi.org/10.2307/2137634.
 22. Kelley, A. C., & Schmidt, R. M. (1995). Aggregate population and economic growth correlations : the role of the components of demographic change. Demography. (Vol. 32 (4), (pp. 543-555) [in English] https://doi.org/10.2307/2061674.
 23. Bloom, D. E., Sachs, J. D., Collier, P., & Udry, C. (1998). Geography, demo­graphy, and economic growth in Africa. Brookings papers on economic activity. (Vol. 2), (pp. 207-295) [in English] https://doi.org/10.2307/2534695.
 24. Lindh, T., & Malmberg, B. (1998). Age structure and inflation – a Wicksellian interpretation of the OECD data. Journal of Economic Behavior & Organization. (Vol. 36 (1), (pp. 19-37) [in English] https://doi.org/10.1016/S0167-2681(98)00068-7.
 25. Dolado, J., Goria, A. & Ichino, A. (1994). Immigration, human capital and growth in the host country. Journal of population economics. (Vol. 7 (2), (pp. 193-215) [in English] https://doi.org/10.1007/BF00173619.
 26. Hagen, J. von, & Walz, U. (1995). Social security and migration in an ageing Europe. Politics and Institutions in an Integrated Europe. (Vol. 1), (pp. 177-192) [in English] https://doi.org/10.1007/978-3-642-57811-3_8.
 27. Robertson, P. E. (2002). Why the tigers roared: capital accumulation and the East Asian miracle. Pacific Economic Review. (Vol. 7 (2), (pp. 259-274) [in English] https://doi.org/10.1111/1468-0106.00020.
 28. Lundborg, P., & Segerstrom, P. S. (2000). International migration and growth in developed countries : A theoretical analysis. Economica. (Vol. 67 (268), (pp. 579-604) [in English] https://doi.org/10.1111/1468-0335.00225.
 29. Lundborg, P. & Segerstrom, P. S. (2002). The growth and welfare effects of international mass migration. Journal of International Economics. (Vol. 56 (1), (pp. 177-204) [in English] https://doi.org/10.1016/S0022-1996(01)00105-2.
 30. Bretschger, L. (2001). Labor supply, migration, and long-term development. Open economies review. (Vol. 12 (1), (pp. 5-27) [in English] https://doi.org/10.1023/A:1026502909466.
 31. Pyrozhkov, S. I. (2006). Demografichnyj rozvytok Ukrai’ny : suchasne ta maj­butnje [Demographic development of Ukraine: present and future]. Visnyk NAN Ukrai’ny –Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 1, 59-64 [in Ukrainian].
 32. Steshenko, V. S. (2013). Soderzhanie ponjatij "demograficheskoe razvitie" i "chelove­cheskoerazvitie": tozhdestva i razlichija [Concepts contents of "demographic development" and "human development": identities and differences]. Demografija ta social’na ekonomika –Demography and Social Economy,1, 5-16 [in Ukrainian].
 33. Kachan, Je., & Kocur A. (2017). Formuvannja i realizacija social’no-ekono­michnoi’ polityky u mikroregioni v umovah decentralizacii’ [Formation and implementation of socio-economic policy in the microregion under conditions of decentralization]. Regional’ni aspekty rozvytku produktyvnyh syl Ukrai’ny Regional aspects of productive forces development of Ukraine, 22, 5-13 [in Ukrainian].
 34. Pasichnyi, M. (2017). Empirical study of the fiscal policy impact on economic growth. Problems and Perspectives in Management. (Vol. 15 (3), (pp. 316-322). Retrieved from http://dx.doi.org/10.21511/ppm.15(3-2).2017.01 [in English] https://doi.org/10.21511/ppm.15(3-2).2017.01.
 35. Chugunov, I. Y., & Pasichnyi, M. D. (2018). Fiscal policy for economic development. Науковий вісник ПоліссяScientific bulletin of Polesie, 1 (13),54-61. Retrieved from http://dx.doi.org/10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-54-61 [in English] https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-54-61.