Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНФРАСТРУКТУРА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2018(122)03

UDC 339.172(477)
 
НЕДБАЛЮК Олександр,

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Соборна, 87, м. Вінниця, 21050, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5669-6826
 

ІНФРАСТРУКТУРА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ

Постановка проблеми. Нині відсутній ґрунтовний науковий аналіз причин проблем залежності загальноекономічних проблем економічного зростання країни від стану ринкової інфраструктури, в якій основним компонентом є біржі (наба­гато простіше вести дискусії про зміни курсу долара, які є кінцевим наслідком відсутності сучасної ринкової інфраструктури). Адже саме біржі в розвинених країнах забезпечують прозоре і рівноважне ціноутворення передусім на сировинні товари, що є основою підвищення інвестиційної привабливості країни та еконо­мічного зростання. Усі виробничі та товарообмінні ланцюги є похідними від сировини та цін на сировину. Адже стабілізація, прозорість та відповідність витратам цін на сировину за допомогою механізму біржової торгівлі ("справедливі ціни") в розвинених країнах є основою їх послідовного економічного зростання.
Метою дослідження є вивчення характеру впливу інфраструктури біржової торгівлі на економічне зростання економіки країни, інституційні основи, цілі та завдання механізму цього впливу.
Матеріали та методи. Інформаційними матеріалами для проведення цього дослідження слугували дані Державної служби статистики України, монографії та публікації у вітчизняних та зарубіжних періодичних виданнях, присвячених питанням інфраструктури сучасної біржової торгівлі та її впливу на процес економічного зростання економіки країни. В процесі роботи використано загальнонаукові методи пізнання, а саме: історико-логічний, індукції, дедукції, синтезу, порівняльного та системного аналізу,систематизації тощо.
Результати дослідження. На основі системного підходу здійснено аналіз впливу стану біржової торгівлі на економічне зростання. Аргументовано, що оскільки біржова торгівля – основний елемент ринкової інфраструктури, саме вона є механізмом, який забезпечує збалансування попиту і пропозиції, встановлення рівноважних та стабільних цін. Наявність сучасної біржової торгівлі в розвинених країнах є основою їх економічного зростання, оскільки біржова торгівля створює макроекономічні передумови для прогнозованого розвитку виробництва, підвищення інвестиційної привабливості країни, прозорого ведення бізнесу тощо. Тому для України пропонується внести корективи в механізм державного регулювання еко­номіки в частині розробки та імплементації системи заходів щодо державної підтримки розвитку біржової торгівлі. Як інструмент розробки та реалізації таких заходів пропонується розробити відповідну державну програму.
Висновки. Наукове опрацювання проблем розвитку інфраструктури бір­жового ринку в Україні є актуальним і сприятиме формуванню в Україні сучасного ринкового механізму саморегулювання економіки. Ці проблеми можуть бути подоланими через усвідомлення представниками органів влади значення розвитку біржової торгівлі, особливо в сфері ціноутворення. Розуміння значення сучасного механізму біржової торгівлі сприятиме прийняттю відповідних рішень у сфері державного регулювання економіки і, як наслідок, забезпечить високі темпи зростання економіки країни.

Ключові слова: оптова торгівля, товар, ціни, попит, пропозиція, біржова торгівля, економічне зростання, ф’ючерси, опціони, хеджування. 

REFERENCES

 1. Bezuhla, V. O. (2011). Paradyhma ekonomichnoho zrostannia v umovakhvid­krytoi ekonomiky [The paradigm of economic growth in an open economy]. Modern trends in scientific thought development: Materials Digest of the 2nd International Scientific and Practical Conference Economic Sciences, (pp. 160–163). Odessa: InPress [in Ukrainian].
 2. Vysotska, I. B. (2001). Chynnyky ekonomichnoho zrostannia [Factors of eco­nomic growth]. Zbirnyk nauk. prats Instytutu ekonomiky NAN Ukrainy – Collection of scientific works of the Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine (рр4-11). Kyiv [in Ukrainian].
 3. Tomas, V., Dailami, M., Dareshvar, A. et al. (2002). Iakist ekonomichnoho zrostannia [The quality of economic growth]. O. Kiliievych(ed). Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].
 4. Ierokhin, S. A. 2002. Strukturna transformatsiia natsionalnoi ekonomiky (teore­tyko-metodolohichnyi aspekt)[Structure of transformational national economy (theoretical and methodological aspect)]. Kyiv: Svit znan[in Ukrainian].
 5. Kabatsi, B. I. (2013). Teoretychni aspekty doslidzhennia vplyvu finansovo-kredyt­noho mekhanizmu rehuliuvannia na ekonomichne zrostannia [Theoretical aspects of the study of impact of the financial and credit regulation mechanism on economic growth]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific herald of NFU of Ukraine, (Vol. 23.17), 210-217 [in Ukrainian].
 6. Lutchyn, N. (2011). Statystychne vyvchennia yakosti ta stiikosti ekonomich­noho zrostannia: rehionalnyi aspekt [Statistical study of the quality and sus­tainability of economic growth: a regional aspect]. Visnyk Kyivskoho natsio­nalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka –Herald of the Taras Shev­chenko National University of Kyiv, 129,29-32 [in Ukrainian].
 7. Satsyk, I. V. Yakisne ekonomichne zrostannia v Ukraini: suchasnyi stan i shliakhy zabezpechennia [Qualitative economic growth in Ukraine: the current state and ways of providing]. (n.d.). economy.nayka.com.ua.Retrieved fromhttps://economy.nayka.com.ua[in Ukrainian].
 8. Lukianenko, D., & Titova, O. (2010). Hlobalna modyfikatsiia konkurentnykh mekhanizmiv rynku [Modification competitive global market mechanisms]. Mizhnarodna ekonomichna polityka –International economic policy, 1, 5-21 [in Ukrainian].
 9. Kyryliuk, E. N. (2013). Byrzhevaia torhovlia selskokhoziaistvennoi produktsyei v Ukrayne: problemyy perspektyvy [Exchange trading in agricultural products in Ukraine: problems and prospects]. Byznes. Obrazovanye. Pravo. Vestnyk Volhohrad. Yn-ta byznesa –Business. Education. Right. Herald of the Volgograd Institute of Business, 1 (22), 97-102 [in Russian].
 10. Dudiak, R., Mikoliash, F., & Sytnyk, N. (2013). Orhanizatsiia funktsionu­vannia ta rozvytok tovarnykh birzh Ukrainy v umovakh ekonomichnoi kryzy [Organization of functioning and development of commodity exchanges of Ukraine in the conditions of economic crisis]. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Ekonomika APK – Visnyk of Lviv National Agrarian University. Economy of agroindustrial complex, 18 (1),157-164 [in Ukrainian].
 11. Makkonell, K. & Briu, S. (2003). Analitychna ekonomiia: pryntsypy, problemy i polityka [Analytical economics: principles, problems and policy]. Chastyna I. Makroekonomika. per. z anhl. Lviv: Prosvita[in Ukrainian].
 12. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. (n.d.).ukrstat.org. Retrieved fromhttps://ukrstat.org[in Ukrainian].
 13. Bobkova, A. H., & Moiseiev, Yu. O. (2005). Birzhove pravo[Stock market law]. Kyiv: Tsentr navch. lit-ry[in Ukrainian].
 14. Natsionalna komisiia z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku [National Securities and Stock Market Commission]. (n.d.). www.nssmc.gov.ua.Retrieved fromhttps://www.nssmc.gov.ua[in Ukrainian].
 15. Pakhomova, I. H., & Vashchenko, Yu. O. (2017). Suchasnyi stan fondovykh birzh Ukrainy [The current state of the stock exchanges of Ukraine]. Efektyvna ekonomika –Effective economy, 11,89-94. Retrieved fromhttp://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5872 [in Ukrainian].
 16. Plastun, O. L. (2013). Problemy birzhovoi diialnosti v Ukraini ta varianty yikh vyrishennia [Problems of stock exchange activity in Ukraine and options for their solution]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy – Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine: zbirnyk naukovykh prats. Sumy: DVNZ UABS NBU. (Vyp. 37), (pp.134-140) [in Ukrainian].
 17. Shchepina, T. H., Riaboshapka, V. A. (2015). Analiz suchasnoho stanu birzhovoho rynku Ukrainy [Analysis of the current state of the stock market of Ukraine]. Problemy pidvyshchennia efektyvnosti infrastruktury, 40, 96-100 [in Ukrainian].
 18. Iasenetskyi, V. S. (2014). Osoblyvosti funktsionuvannia birzh yak skladovoi rynkovoi infrastruktury [Features of functioning of exchanges as a component of market infrastructure]. Biznes Inform – Business Inform,1,333-337[in Ukrainian].
 19. Prohrama rozvytku finansovoho sektoru USAID FINREP-II [Financial Sector Development ProgramUSAID FINREP-II], 18 chervnia 2015 r. Retrieved fromhttp://aeaep.com.ua/wp-content/uploads/2015/07/analy-z.pdf [in Ukrainian].
 20. Solodkyi, M. O. (2014). Fiuchersnyi rynok – faktor stabilizatsii tsinoutvorennia [Futures market is the stabilization factor of pricing]. Monitorynh birzhovoho rynku –Stock market monitoring,1(20),12-15[in Ukrainian].
 21. Iavorska, V. O. (2014). Tendentsii rozvytku vitchyznianykh birzhovykh torhiv tovarnymy deryvatyvamy na silhospproduktsiiu [Trends in the development of domestic stock market auctions in commodity derivatives for agricultural products]. Monitorynh birzhovoho rynku –Stock market monitoring,1(20),16-17 [in Ukrainian].
 22. Sydorenko, O. V. (2015). Instrumenty upravlinnia ryzykamy u birzhovii torhivli silhospproduktsiieiu [Risk management tools in stock trading in agricultural products]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Seriia "Ekonomika" –Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". The series "Economics".Ostroh: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia",28, 43-47 [in Ukrainian].
 23. Nemchenko, H. V. (2006). Tsinoutvorennia na silskohospodarsku produktsiiu v systemi fiuchersnoho rynku (na prykladi rynku zernovykh) [Pricing for agricultural products in the futures market system (on the example of the grain market)]. Candidate’s thesis. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].