УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

INFRASTRUCTURE OF EXCHANGE TRADE IN UKRAINE

Автор: Sveta on .

 FREE FULL TEXT (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2018(122)03

UDC 339.172(477)
 
NEDBALYUK Oleksandr,
PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Economics
and International Relations of the Vinnytsia Trade and Economic Institute
of the Kyiv National University of Trade and Economics
87, Soborna str., Vinnytsia, 21050, Ukraine
E-mail: kyber8@ukr.net
ORCID ID:https://orcid.org/0000-0001-5669-6826
 

INFRASTRUCTURE OF EXCHANGE TRADE IN UKRAINE

The article is devoted to the actual issues of the relationship between the state of the stock exchange infrastructure and the opportunities for economic growth in the country. The main problems, limiting possibilities for formation of the modern stock market in Ukraine, are determined, ways of their solution are determined too. It is argued that the development of exchange trade in the country will have a direct impact on accelerating the economic growth of the national economy.

Keywords: wholesale trade, goods, prices, demand, supply, stock market, economic growth, futures, options, hedging.

REFERENCES

 1. Bezuhla, V. O. (2011). Paradyhma ekonomichnoho zrostannia v umovakhvid­krytoi ekonomiky [The paradigm of economic growth in an open economy]. Modern trends in scientific thought development: Materials Digest of the 2nd International Scientific and Practical Conference Economic Sciences, (pp. 160–163). Odessa: InPress [in Ukrainian].
 2. Vysotska, I. B. (2001). Chynnyky ekonomichnoho zrostannia [Factors of eco­nomic growth]. Zbirnyk nauk. prats Instytutu ekonomiky NAN Ukrainy – Collection of scientific works of the Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine (рр4-11). Kyiv [in Ukrainian].
 3. Tomas, V., Dailami, M., Dareshvar, A. et al. (2002). Iakist ekonomichnoho zrostannia [The quality of economic growth]. O. Kiliievych (ed). Kyiv: Osnovy [in Ukrainian].
 4. Ierokhin, S. A. 2002. Strukturna transformatsiia natsionalnoi ekonomiky (teore­tyko-metodolohichnyi aspekt)[Structure of transformational national economy (theoretical and methodological aspect)]. Kyiv: Svit znan [in Ukrainian].
 5. Kabatsi, B. I. (2013). Teoretychni aspekty doslidzhennia vplyvu finansovo-kredyt­noho mekhanizmu rehuliuvannia na ekonomichne zrostannia [Theoretical aspects of the study of impact of the financial and credit regulation mechanism on economic growth]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific herald of NFU of Ukraine, (Vol. 23.17), 210-217 [in Ukrainian].
 6. Lutchyn, N. (2011). Statystychne vyvchennia yakosti ta stiikosti ekonomich­noho zrostannia: rehionalnyi aspekt [Statistical study of the quality and sus­tainability of economic growth: a regional aspect]. Visnyk Kyivskoho natsio­nalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Herald of the Taras Shev­chenko National University of Kyiv, 129, 29-32 [in Ukrainian].
 7. Satsyk, I. V. Yakisne ekonomichne zrostannia v Ukraini: suchasnyi stan i shliakhy zabezpechennia [Qualitative economic growth in Ukraine: the current state and ways of providing]. (n.d.). economy.nayka.com.uaRetrieved from https://economy.nayka.com.ua [in Ukrainian].
 8. Lukianenko, D., & Titova, O. (2010). Hlobalna modyfikatsiia konkurentnykh mekhanizmiv rynku [Modification competitive global market mechanisms]. Mizhnarodna ekonomichna polityka – International economic policy, 1, 5-21 [in Ukrainian].
 9. Kyryliuk, E. N. (2013). Byrzhevaia torhovlia selskokhoziaistvennoi produktsyeiv Ukrayne: problemyy perspektyvy [Exchange trading in agricultural products in Ukraine: problems and prospects]. Byznes. Obrazovanye. Pravo. Vestnyk Volhohrad. Yn-ta byznesa – Business. Education. Right. Herald of the Volgograd Institute of Business, 1 (22), 97-102 [in Russian].
 10. Dudiak, R., Mikoliash, F., & Sytnyk, N. (2013). Orhanizatsiia funktsionu­vannia ta rozvytok tovarnykh birzh Ukrainy v umovakh ekonomichnoi kryzy [Organization of functioning and development of commodity exchanges of Ukraine in the conditions of economic crisis]. Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Ekonomika APK – Visnyk of Lviv National Agrarian University. Economy of agroindustrial complex, 18 (1), 157-164 [in Ukrainian].
 11. Makkonell, K. & Briu, S. (2003). Analitychna ekonomiia: pryntsypy, problemy i polityka [Analytical economics: principles, problems and policy]. Chastyna I. Makroekonomika. per. z anhl. Lviv: Prosvita [in Ukrainian].
 12. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. (n.d.). ukrstat.org. Retrieved from https://ukrstat.org [in Ukrainian].
 13. Bobkova, A. H., & Moiseiev, Yu. O. (2005). Birzhove pravo[Stock market law]. Kyiv: Tsentr navch. lit-ry [in Ukrainian].
 14. Natsionalna komisiia z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku [National Securities and Stock Market Commission]. (n.d.). www.nssmc.gov.uaRetrieved from https://www.nssmc.gov.ua [in Ukrainian].
 15. Pakhomova, I. H., & Vashchenko, Yu. O. (2017). Suchasnyi stan fondovykh birzh Ukrainy [The current state of the stock exchanges of Ukraine]. Efektyvnaekonomika – Effective economy, 11, 89-94. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5872 [in Ukrainian].
 16. Plastun, O. L. (2013). Problemy birzhovoi diialnosti v Ukraini ta varianty yikh vyrishennia [Problems of stock exchange activity in Ukraine and options for their solution]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy – Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine: zbirnyk naukovykh prats. Sumy: DVNZ UABS NBU. (Vyp. 37), (pp.134-140) [in Ukrainian].
 17. Shchepina, T. H., Riaboshapka, V. A. (2015). Analiz suchasnoho stanu birzhovoho rynku Ukrainy [Analysis of the current state of the stock market of Ukraine]. Problemy pidvyshchennia efektyvnosti infrastruktury, 40, 96-100 [in Ukrainian].
 18. Iasenetskyi, V. S. (2014). Osoblyvosti funktsionuvannia birzh yak skladovoi rynkovoi infrastruktury [Features of functioning of exchanges as a component of market infrastructure]. Biznes Inform – Business Inform, 1, 333-337 [in Ukrainian].
 19. Prohrama rozvytku finansovoho sektoru USAID FINREP-II [Financial Sector Development ProgramUSAID FINREP-II], 18 chervnia 2015 r. Retrieved from http://aeaep.com.ua/wp-content/uploads/2015/07/analy-z.pdf  [in Ukrainian].
 20. Solodkyi, M. O. (2014). Fiuchersnyi rynok – faktor stabilizatsii tsinoutvorennia [Futures market is the stabilization factor of pricing]. Monitorynh birzhovoho rynku – Stock market monitoring, 1(20)12-15 [in Ukrainian].
 21. Iavorska, V. O. (2014). Tendentsii rozvytku vitchyznianykh birzhovykh torhiv tovarnymy deryvatyvamy na silhospproduktsiiu [Trends in the development of domestic stock market auctions in commodity derivatives for agricultural products]. Monitorynh birzhovoho rynku – Stock market monitoring1(20), 16-17 [in Ukrainian].
 22. Sydorenko, O. V. (2015). Instrumenty upravlinnia ryzykamy u birzhovii torhivli silhospproduktsiieiu [Risk management tools in stock trading in agricultural products]. Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia". Seriia "Ekonomika" – Scientific notes of the National University "Ostroh Academy". The series "Economics". Ostroh: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu "Ostrozka akademiia", 28, 43-47 [in Ukrainian].
 23. Nemchenko, H. V. (2006). Tsinoutvorennia na silskohospodarsku produktsiiu v systemi fiuchersnoho rynku (na prykladi rynku zernovykh) [Pricing for agricultural products in the futures market system (on the example of the grain market)]. Candidate’s thesis. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].