Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ФІНАНСОВОЇ ОРЕНДИ

Автор: Редактор on .

УДК 657.6:336.717.6
 
НІКОЛЕНКО Наталія,
Київський національний торговельно-економічний університет,
аспірант кафедри бухгалтерського обліку
 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ФІНАНСОВОЇ ОРЕНДИ
 
Викладено у вигляді алгоритму основні методологічні підходи до обліку операцій фінансової оренди відповідно до міжнародного стандарту. Досліджено проблемні питання щодо оцінки орендованого об’єкта на дату балансу, відображення об’єкта та витрат по орендній угоді в обліку орендаря та встановлення фактичної вартості орендованого активу за міжнародними та національними стандартами
 
Ключові слова: облік операцій фінансової оренди, економічний власник, справедлива вартість, теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів, ліквідаційна вартість, орендна ставка відсотка.

 МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ФІНАНСОВОЇ ОРЕНДИ