УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ІНДИКАТОРИ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2018(120)06

УДК 331.108:[658:005.922.1:33
 
ЗУБКО Тетяна,
к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємства
Київського національного торговельно-економічного університету


ЛАПТЄВА Вікторія,
к. е. н., старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємства
Київського національного торговельно-економічного університету

 
ІНДИКАТОРИ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
 
Досліджено сутність кадрової безпеки та надано її визначення. Згруповано компоненти механізму забезпечення економічної безпеки підприємства. Визначено головні цілі кадрової безпеки та сформовано її систему. Обґрунтовано систему показ­ників для експрес-оцінки рівня кадрової безпеки підприємства.
 
Ключові слова: кадрова безпека, система, принципи, структура, загрози, фактори.

REFERENCES

 1. Guljajeva N. M., Vavdijchyk I. M. Ekonomichna bezpeka ta stabil’ne funkcionuvannja pidpryjemstva. Visn. Kyi’v. nac. torg.-ekon un-tu. 2017. № 4 (114). S. 79–88.
 2. Zhyvko Z. B., Slipa O. Z., Bosak H. Z. Analiz pidhodiv do vyznachennja ponjattja "kadrova bezpeka". Visn. Kam’janec’-Podil’s’. nac. un-tu imeni Ivana Ogijenka. Ekonomichni nauky. Vyp. 8. Kam’janec’-Podil’s’kyj: Abetka, 2013. S. 28–31.
 3. Halina O. Osoblyvosti formuvannja vzajemozv’jazkiv mizh personalom v procesi upravlinnja ekonomichnoju bezpekoju pidpryjemstva. Formuvannja strategii’ social’no-ekonomichnogo rozvytku pidpryjemnyc’kyh struktur v Ukrai’ni : materialy Vseukrai’n. nauk.-prakt. internet-konf. (19–21 lystop. 2015 r., m. L’viv) ; uporjad. A. M. Shtangret; redkol.: S. V. Vasyl’chak, K. B. Voloshhuk, Z. B. Zhyvko, O. I. Kopyljuk ta in. L’viv : Ukr. akad. drukarstva, 2015. S. 142–144.
 4. Kavtysh O. P. Systemna pryroda kadrovoi’ bezpeky pidpryjemstva. Ekon. visn. NTUU KPI. 2016. S. 181–190.
 5. Kondrat’jeva S. V. Genezys ponjattja "kadrovoi’ bezpeky" pidpryjemstva. Ekonomika: realii’ chasu. Nauk. zhurn. 2015. № 5 (21). S. 194–198.
 6. Lashhenko O. Ju. Kadrova bezpeka, jak skladova ekonomichnoi’ bezpeky bankivs’koi’ ustanovy. Efektyvna ekonomika. 2015. № 11. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4602.
 7. Momot T. V., Chzhan H. Ju. Vyznachennja indykatoriv kadrovoi’ bezpeky v skladi finan­sovo-ekonomichnoi’ bezpeky. Biznes Inform. 2015. № 8. S. 266–271.
 8. Nazarova G. Peredumovy stvorennja systemy kadrovoi’ bezpeky pidpryjemstva, 2017. URL : php/rarrpsu/article/viewFile/58/58.
 9. Podluzhna N. S., Jegorova O. Zagrozy kadrovij bezpeci ta metody i’h poperedzhennja v vyrobnycho-komercijnij dijal’nosti pidpryjemstv. Shid. 2016. № 5. S. 56–60.
 10. Puchkova S. I. Metodychni pidhody do zabezpechennja kadrovoi’ bezpeky pidpryjem­stva. Nauk.-metod. aspekty zabezpechennja ekonomichnoi’ bezpeky : monografija / za zag. red. I. O. Kuznecovoi’. Odesa : Atlant, 2013. S. 123–132. URL : http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2832.
 11. Shvec’ I. B. Ekonomichna bezpeka v upravlinni personalom. Nauk. praci DonNTU. 2015. Vyp. № 36–1. S. 179–184. Serija: Ekonomichna.
 12. Shyra T. B. Zagrozy kadrovij bezpeci pidpryjemstva. Ekonomika i suspil’stvo. Mukacheve. Mukachiv. derzh. un-t. 2016. № 7. S. 531–545.
 13. Shtangret A. M., Kotljarevs’kyj Ja. V., Karai’m M. M. Ekonomichna bezpeka pidpry­jemstva v umovah antykryzovogo upravlinnja: konceptual’ne vyznachennja ta mehanizm zabezpechennja : monografija. L’viv: Ukr. akad. drukarstva, 2012. 288 s.
 14. Kozachenko G. V., Ponomar’ov V. P., Ljashenko O. M. Ekonomichna bezpeka pidpry­jemstva: sutnist’ ta mehanizm zabezpechennja : monografija. Kyi’v : Libra, 2003. 280 s.
 15. Loginova N. I. Misce kadrovoi’ bezpeky v ekonomichnij bezpeci pidpryjemstva. Kommunal’noe hazjajstvo gorodov : Nauch.-tehn. sb. 2009. № 87. S. 371–376.
 16. Aref’jeva O. V., Lytovchenko O. Ju. Kadrova skladova v systemi ekonomichnoi’ bezpeky mashynobudivnyh pidpryjemstv. Aktual’ni problemy ekonomiky. 2008. № 11. S. 95–100.
 17. Kyrychenko O. A., Poskrypko Ju. A. Kadrova bezpeka v systemi upravlinnja perso­nalom pidpryjemstv : tezy dop. III Mizhnar. NPK "Informacijna ta ekonomichna bezpeka" (INFECO – 2010). C. 147–148.
 18. Ortyns’kyj V. L. ta in. Ekonomichna bezpeka pidpryjemstv, organizacij ta ustanov.  Kyi’v : Pravova jednist’, 2009. 541 s.
 19. Zhyvko Z. B. Ekonomichna bezpeka pidpryjemstv: sutnist’, mehanizm zabezpechennja ta upravlinnja : monografija. L’viv. derzh. un-t vnutr. sprav. L’viv : Liga-Pres, 2012. 255 s.
 20. Lashhenko O. Ju. Kadrova bezpeka jak pidsystema v systemi ekonomichnoi’ bezpeky pidpryjemstva. Sumy : Dovkillja, 2003. 326 s.