УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ІНСТРУМЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ НА РИНКАХ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

Автор: Sveta on .

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2018(120)02

УДК 330.522.7


 
СВИСТІЛЬНИК Вікторія,
аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики
Київського національного торговельно-економічного університету

 
ІНСТРУМЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АСИМЕТРІЇ НА РИНКАХ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
 
Досліджено поняття інформаційної асиметрії. Проаналізовано її безпосе­редній вплив на ринок споживчих товарів та послуг України. Вказано основні напря­ми та наслідки поширення інформаційної асиметрії.
 
Ключові слова: споживчий ринок, ринок споживчих товарів та послуг, інфор­маційна асиметрія, несприятливий відбір, недобросовісна конкуренція.

REFERENCES

 1. Akerlof Dzh.,Shiller R. Ohota na prostaka. Jekonomika manipuljacij i obmana = Phishing for Phools: The Economics of Manipulation and Deception. M.: OOO Mann, Ivanov i Ferber, 2017. 320 s.
 2. Saxton G. D.and Anker A. E. The Aggregate Effects of Decentralized Knowledge Production: Financial Bloggers and Information Asymmetries in the Stock Market. Journal of Communication. 2013. 63(6). Р. 1054–1069.
 3. Fulghieri P.,Garcia D. and Hackbarth D. 2013. Asymmetric Information and the Pecking (Dis) Order.URL : http://public.kenan-flagler.unc.edu/faculty/fulghiep/FGH-November2013.pdf.
 4. Milovidov V.Asimmetrija informacii ili "simmetrija zabluzhdenij"? Mirovaja jekono­mika i mezhdunarodnye otnoshenija. 2013. № 3. S. 47.
 5. Maslov A.Informacijna asymetrychnist’ na rynku praci ta "ekonomika prjanyka i batoga".Ekonomika. 143/12. S. 57–61.
 6. Berezhnyj Ja. V.,Kilijevych O. I., Ljapin D. V., Mjedvjedkova N. S. [ta in.] Meha­nizmy polipshennja pidpryjemnyc’kogo klimatu v procesi realizacii’ ekonomichnyh reform v Ukrai’ni. Kyi’v : NISD, 2013. 80 s.
 7. Gerasymenko A. G.Rynkova vlada: dzherela, masshtaby, naslidky : monografija. Kyi’v :Kyi’v. nac. torg.-ekon. un-t, 2014. S. 600.
 8. Derev’janko I. P.Teorija asymetrii’ B. Uomakka jak nova svitogljadna paradygma. Zovnishni spravy. 2015. № 7. S. 36–38.
 9. Denys O. B.Specyfika informacijnoi’ asymetrii’ v bankah. Nauk. visn. Mizhnar. guma­nitar. un-tu. 2016. № 19. S. 122–124.
 10. Zvjerjakov O. M.Asymetrija informacii’ ta i’i’ vplyv na zabezpechennja finansovoi’ stijkosti bankivs’koi’ dijal’nosti. Ekon. chasopys XXI. 2013. № 9. 10 (2). S. 45–48.
 11. Kuznjecova L. V.,Andrjejeva Ja. S., Zherdec’ka L. V. ta in. Dijal’nist’ bankiv na kredytnomu rynku v umovah asymetrii’ informacii’ : monografija ; za red. L.V. Kuznjecovoi’. Odesa. ONEU, 2015. 436 s.
 12. Kravchuk G. V.,Shevchuk V. I., Plastun O. L. Borot’ba z informacijnoju asymetrijeju jak vazhlyva skladova zabezpechennja informacijnoi’ bezpeky. Visn. Chernigiv. derzh. tehnolog. un-tu. Finansovi resursy: problemy formuvannja ta vykorystannja. 2013. № 1(64). S. 214–221.
 13. Ekonomichnyj dyskusijnyj klub. URL : edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2.
 14. Mazurenko V. P.Vplyv informacijnoi’ asymetrii’ na funkcionuvannja tovarnyh rynkiv. URL : http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/viewFile/7098/7943.
 15. Tremblay V.,Polasky S. Advertising with subjective horizontal and vertical product differentiation. Review of industial organization, 2002. P. 253–265.
 16. Soboljeva M. V.Necinovi metody konkurencii’ v umovah globalizacii’ : dys. na zdobuttjanauk. stupenja kand. ekon. nauk : 08. 00. 01/ Soboljeva Maryna Valerii’vna. Kyi’v. nac. un-t im. T. G. Shevchenka; Kyi’v, 2017. 253 s.
 17. Macievskij N. S.Disfunkcii rynochnogo mehanizma v uslovijah informacionnoj assimetrii. Izvestija Tomsk. politeh. un-ta. 2011. T. 319. № 16. S. 46–50.
 18. Derzhavna sluzhba Ukrai’ny z pytan’ bezpechnosti harchovyh produktiv ta zahystu spozhyvachiv. URL : http://www.consumer.gov.ua/Pictures/Files/Editor/document .
 19. Znaj.ua URL: https://znaj.ua/news/economics/32298/najbilshe-ukrayinci-vitrachali-u-2015-roci-na-yizhu.html.
 20. Antymonopol’nyj komitet Ukrai’ny URL : http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/ document?id=133712&schema=mai.