Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ БАНКІВ В УМОВАХ ВИСОКОЇ ВОЛАТИЛЬНОСТІ РИНКІВ

Автор: Sveta on .

УДК 336.71-026.564:330.131.7
 
ІВАСІВ Ігор,
д. е. н., професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
 
ГАРБАР Євгеній,
аспірант кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ БАНКІВ В УМОВАХ ВИСОКОЇ ВОЛАТИЛЬНОСТІ РИНКІВ
 
Наведено концептуальні засади аналізу стану банків на основі встановлених нормативних показників. Проаналізовано ефективність вжитих заходів з регулювання ринку та діяльності його учасників з боку держави в період значних ринкових коливань. На основі проведеного дослідження запропоновано використання альтер­нативного підходу до визначення фінансової стійкості банків під час високої волатильності ринку.
 
Ключові слова:фінансова стійкість, аналіз діяльності банку, ефективне управління, фінансовий ринок, індикатори діяльності банку.
 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)