Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ВИКОРИСТАННЯ ІNTERNET-ПЛАТФОРМИ MЕЕТОО В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Автор: Sveta on .

УДК   004.4:378

ПРИТУЛЬСЬКА Наталія,   д. т. н., професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного торговельно-економічного університету
 
АНТЮШКО Дмитро,   к. т. н., доценткафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю Київського національного торговельно-економічного університету

ВИКОРИСТАННЯ ІNTERNET-ПЛАТФОРМИ MЕЕТОО В ОСВІТНЬОМУ  ПРОЦЕСІ

Постановка проблеми. Застосування новітніх smart-технології та іннова­ційних методик у навчанні дають змогу дієвіше використовувати освітньо-науковий потенціал закладів освіти, забезпечувати індивідуальний підхід та більш повне залучення студентів до навчального процесу. Однією з продуктивних internet-платформ, що дозволяє більш ефективно викладати навчальні дисципліни у системі вищої школи, особливо освітні програми англійською мовою навчання, є Mеетоо.
Метоюдослідження є детальний аналіз основних аспектів застосування internet-платформи Mеетоо при вивченні та засвоєнні матеріалу навчальних дисциплін у системі вищої освіти, виявленні особливостей і переваг використання, специфіки взаємодії всіх елементів у процесі реалізації освітніх програм з метою ширшого залучення студентів, підвищення якості знань і практичних навичок майбутніх фахівців.
Матеріали та методи. В основу методологічної бази дослідження покладено  методи науковогопізнання, системного підходу та узагальнення, порівняння, аналізу та синтезу, індукції та дедукції, систематизації методичних підходів.
Результати дослідження. За допомогою сучасних інформаційних технологій викладачі мають можливість заохочувати студентів, які використовують власні смартфони і планшети під час занять в особистих інтересах, до застосування цих пристроїв з навчальною метою та концентрації уваги на тематиці занять. Свою дієвість у цьому аспекті підтвердила модерована онлайн-платформа для навчальних дискусій Mеетоо, що трансформує тренінги, заняття та зустрічі шляхом ширшого залучення та активізації аудиторії.
Перевагами використання Mеетоо є збереженість усіх даних, використо­вуваних в обговореннях і темах, не на персональних комп’ютерах, займаючи місце на жорстких дисках, а на спеціальному сервері, що дає змогу розміщення та модерації розміщеного матеріалу, коментарів у обговореннях. Система Mеетоо є доступною та простою в користуванні зі смартфонів, планшетів, ноутбуків, стаціонарних комп’ютерів студентів і викладачів, має зрозумілий і зручний інтерфейс, дозволяє економно використовувати іnternet-трафік.
Одна з основних відмінних ознак застосування Mеетоо – гейміфікація як додатковий спосіб залучення уваги студентів до навчання, активної участі у заняттях. У результаті використання цієї платформи досягається диверсифікація методів навчання.
Використання цього виду іnternet-ресурса рекомендується викладачам, марке­тологам, коуч-тренерам і представникам інших професій, чия діяльність пов’язана з презентацією та організацією обговорення нового матеріалу.
Висновки.Забезпечення ефективної системи вищої освіти характеризується необхідністю впровадження інноваційних інформаційних технологій, однією з яких є іnternet-платформа Mеетоо. Це простий у користуванні, багатофункціональний і ефективний засіб залучення уваги студентів, що сприяє покращанню опрацювання матеріалу шляхом обговорення, індивідуалізації надання вищої освіти з урахуванням особливостей розуміння кожного здобувача. Іnternet-платформа Mеетоо рекомен­дується для впровадження в практику закладів вищої освіти, зокрема КНТЕУ.

Ключові слова:інноваційні інформаційні технології, іnternet-платформа Mеетоо, онлайн-обговорення, інтерактивне опитування, параметри налаштування теми обговорення.


ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)