Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОСУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Автор: Sveta on .

УДК 338.488

ГЛУШКО Володимир, аспірант кафедри туризму та рекреації Київського національного торговельно-економічного університету

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОСУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Постановка проблеми.У сучасних ринкових умовах туристичним підпри­ємствам слід чітко визначити свою позицію на ринку, аналізуючи можливі варіанти коротко- та довгострокового (стратегічного) розвитку для посилення конкурентної позиції. Тому проведення стратегічного аналізу на туристичних підприємствах є необхі­дним для визначення оптимальних параметрів стратегічних рішень.
Аналіз останніх досліджень та публікаційвиявив, що, попри значну кількість відповідних наукових праць, проблеми стратегічного аналізу у контексті просування туристичних послуг досліджено недостатньо.
Метоюстатті є визначення стратегічного аналізу просування туристичних послуг та актуалізація алгоритму його проведення на підприємствах туристичного бізнесу з метою деталізації майбутніх стратегічних рішень та нівелювання можливих ризиків.
Матеріали та методи.Інформаційною основою дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних науковців з питань стратегічного аналізу. Для досяг­нення мети роботи використано методи аналізу і синтезу, порівняння, системного підходу.
Результати дослідження.Досліджено поняття стратегічного аналізу у працях вітчизняних та зарубіжних науковців за еволюцією основних сутнісних характеристик. Запропоновано авторське визначення сутності стратегічного аналізу просування туристичних послуг за двома напрямами: "туристичний опера­торспоживач" та "оператор – туристичний посередник", розроблено алгоритм проведення стратегічного аналізу просування туристичних послуг.
Висновки.В умовах економічної нестабільності та посилення конкуренції на туристичному ринку для виживання та стабілізації становища підприємства на ринку, підвищення ефективності діяльності необхідним інструментом для турис­тичних підприємств є стратегічний аналіз. Запропоновано здійснювати страте­гічний аналіз просування туристичних послуг, особливістю якого є дослідження забезпечення послуг, за двома напрямами: від туристичного оператора до кінцевого споживача та від туристичного оператора до туристичного посередника. Визначення специфіки та актуалізація алгоритму проведення стратегічного аналізу просування туристичних послуг дає змогу підприємству розробити стратегію туристичних послуг, врахувавши особливості, що виникають на всіх етапах надання цих послуг.

Ключові слова:стратегічний аналіз, стратегічний аналіз просування турис­тичних послуг, туристичний оператор, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище.


ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)