Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Автор: Sveta on .

УДК 658.589:62

ЛОХМАН Наталя, к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва і торгівлі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг


ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ

Постановка проблеми. Інноваційна діяльність – це складна та неоднозначна діяльність, яка має бути детально досліджена та інтерпретована з точки зору окремого машинобудівного підприємства для успішної її реалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікаційпоказав відсутність результатів досліджень з питань конкретизації структури і змісту інноваційної діяльності на підприємствах машинобудування.
Метою статті є виклад авторського бачення структури інноваційної діяль­ності та конкретизація її змісту через формування системи протоколів як документів, що містять обов’язкові дії на кожному з етапів.
Матеріали та методи. Теоретико-методологічною та інформаційною основою дослідження є наукові розробки вітчизняних вчених з проблем інноваційної діяльності. Поставлені завдання вирішено з використанням таких методів: аналіз і синтез, групування, формалізація.
Результати дослідження.Інноваційна діяльність на машинобудівному під­приємстві має складатися з основних етапів: маркетингу, досліджень та розробок, освоєння та виробництва, комерціалізації та маркетингу. Ці етапи конкрети­зуються через окремі стадії інноваційного процесу (дослідження інноваційного клімату, оцінка інноваційних ризиків, формування стратегії інноваційної діяльності, пошук і генерація інноваційних ідей, розробка інноваційного проекту, реінжиніринг бізнес-процесів, маркетингове виробництво, виробнича логістика, виробнича дифузія інновацій, маркетингове супроводження збуту, збут та сервісне обслуговування, зменшення комерційних ризиків).
Висновки.Усі етапи інноваційної діяльності пов'язані та є умовою здійснення подальших етапів. Кожен етап складається з окремих стадій, які містять ряд бізнес-процесів, що визначаються як протоколи інноваційних дій.

Ключові слова:підприємство, інноваційна діяльність, бізнес-процеси, етапи,протокол інноваційної діяльності, машинобудування.
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)