Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОМНІКАНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ: ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор: Sveta on .

УДК 339.17:005.57

САВЧУК Анастасія,  к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету 

ОМНІКАНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ: ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Постановка проблеми. Впровадження мультиканальних та омніканальних стратегій, які передбачають використання багатьох каналів для взаємодії підпри­ємства зі споживачем є актуальним напрямом розвитку підприємств торгівлі. При об’єднанні декількох каналів набуває актуальноcті проблема управління інформа­ційними потоками, оскільки для підприємств критично важливим є уміння виділяти серед значних обсягів даних цінну інформацію для прийняття управлінських рішень.
Метою статтіє визначення сутності омніканальних стратегій та дослідження інформаційних потоків підприємств торгівлі при їх реалізації. 
Матеріали та методи. Дослідження проведено з використанням методів аналізу, синтезу та теоретичного узагальнення. При написанні статті використано матеріали досліджень Державної служби статистики України, Київського міжнародного інституту соціології,міжнародної компанії «SapientNitro», а також праці вітчизняних  та зарубіжних науковців.
Результати дослідження.Більшість даних, які надходять до інформаційної бази підприємств торгівлі з онлайн-каналів, при реалізації омніканальних стратегій є подібними, проте особливу цінність мають результати їх аналізу та визначення взаємозв′язків між ними. Аналізуючи дані щодо історії купівель, переходів між каналами та поведінки споживачів, підприємство отримує інформацію, викори­стання якої при формуванні вихідних інформаційних потоків надає можливість використовувати індивідуальний підхід до кожного клієнта та оперативно реагувати на зміни споживчих вподобань.
Висновки. Запропоновано схему інформаційних потоків при реалізації омні­канальної стратегії та охарактеризовано дані, які підприємство торгівлі отримує при взаємодії зі споживачем за допомогою різних каналів.  Визначено, що, аналізуючи дані за зазначеними каналами, підприємство має можливість удосконалення маркетингової діяльності завдяки виявленню існуючих інтересів споживачів, прогно­зуванню майбутніх потреб та використанню персоналізованих маркетин­гових комунікацій на основі отриманої інформації.

Ключові слова: інформаційні потоки, інформаційне забезпечення, мульти­канальна стратегія, омніканальна стратегія, інформаційні технології у торгівлі, маркетингові стратегії.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)