Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: Sveta on .

УДК 005.591.6

БЛАКИТА Ганна, д. е. н., завідувач кафедри економіки та фінансів підприємства Київського національного торговельно-економічного університету
 
ЛАНОВСЬКА Галина,   к. е. н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємства Київського національного торговельно-економічного університету

ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Постановка проблеми. Пріоритетним спрямуванням у міжнародному еконо­мічному просторі останніми роками є розроблення інновацій та впровадження високотехнологічних розробок. Врахування цих тенденцій дало змогу обґрунтувати основні напрямки інноваційної політики підприємства та впровадити інтегральну оцінку стану маркетингу інновацій як індикатора інноваційності діяльності підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що попри наявність окремих наукових доробок залишаються невирішеними питання стосовно змісту структурних компонент маркетингу інновацій, дослідження їх сформованості та результативності в межах реалізації інноваційної політики підприємства.
Метою статті є обґрунтування теоретичних основ щодо сутності марке­тингу інновацій у складі інноваційної політики підприємства, визначення основних структурних компонент та розробка методики інтегрального оцінювання його стану як індикатора інноваційності діяльності.
Матеріали та методи. У роботі використано загальнонаукові методи аналізу, синтезу, індукції та дедукції, а також концептуальні положення теорій: управління, інновацій, організацій.
Результати дослідження. Висунуто наукові гіпотези про те, що всі компо­ненти інноваційної політики підпорядковуються стратегічним цілям та тактичним завданням підприємства. Так, своєчасне розпізнавання новітніх ринкових тенденцій забезпечується високоякісним маркетингом інновацій, за наслідками яких визна­чаються напрямки провадження інновацій на підприємстві.За результатами цього дослідження розроблено комплекс пропозицій.
Висновки. Науковці виділяють  окремий вид маркетингу, а саме маркетинг інновацій як концепцію ринкової діяльності підприємства, що розвивається інноваційним шляхом. Запропоновано маркетинг інновацій визначати як структурну компоненту інноваційної політики підприємства і до основних принципів маркетингу інновацій віднести принцип активізації інноваційної діяльності підприємства. Розроблено комплексну практично орієнтовану методику оцінки стану маркетингу інновацій підприємства, що включає систему індикаторів, які інтегровано в єдиний узагальнюючий показник.

Ключові слова: інноваційність діяльності, маркетинг інновацій, інноваційна політика, інновації, дослідження ринку, встановлення цін, напрямки інноваційного оновлення, інтегральний показник.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)