Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СТІЙКІСТЬ СЕКТОРА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Автор: Sveta on .

УДК 351.82-026.564

ШКУРОПАДСЬКА  Діана, аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету

СТІЙКІСТЬ СЕКТОРА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Постановка проблемы. Сектор загальнодержавного управління (ЗДУ) є важ­ливою частиною національної економіки, що забезпечує соціально-економічний розвиток, визначає основні напрями політичного та економічного спрямування держави, слугує основою для виконання державою своїх функцій. Визначення рівня стійкості  сектора ЗДУ є пріоритетним завданням з огляду на його вплив на всі сфери економічної діяльності, що забезпечує мультиплікативний ефект для розвитку національної економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Українські дослідники та еконо­місти-практики активно вивчають питання стійкості економічних систем. Проте стійкість сектора ЗДУ потребує більш глибокого дослідження.
Мета дослідження полягає в оцінюванні рівня стійкості сектора ЗДУ, що дасть змогу виявити основні шокові впливи на цей сектор та запропонувати шляхи забезпечення високого рівня стійкості.
Матеріали та методи. Теоретико-методологічною основою дослідження є загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, зокрема: аналізу, синтезу, порівняння та систематизації. Інформаційна база дослідження представлена статистичними даними, працями українських і зарубіжних науковців.
Результати дослідження. Сектор ЗДУ є основною передумовою формування системи управління державними фінансами на національному та регіональному рівнях. Стійкий стан сектора ЗДУ передбачає, що фінансування витрат на його поточну діяльність здійснюється заходами, що не чинять руйнівного впливу на фінансування діяльності в майбутніх періодах. При виборі індикаторів для оцінювання рівня стійкості сектора ЗДУ за основу взято методичні підходи до оцінювання рівня стійкості економіки, розроблені Організацією економічного розвитку і співробітництва та передбачені методикою розрахунку рівня економічної безпеки України в частині порогових значень індикаторів. Основними макроеконо­мічними шоками, що мали місце у 2008–2016 рр. та вплинули на динаміку індикаторів стійкості, є: номінальні: скорочення валютної пропозиції та деваль­вація гривні; зростання зовнішнього боргу;  реальні: скорочення рівня ВВП та обсягу товарообороту в країні; попиту: скорочення внутрішнього інвестування економіки; дефіцит зовнішньоторговельного і платіжного балансу; пропозиції: зростання податкових ставок за платежами до бюджету.
Шокові впливи швидко поширювалися і  мультиплікувалися в секторі ЗДУ та в економіці загалом.
Висновки. На основі проведеного дослідження запропоновано шляхи підви­щення рівня стійкості сектора загальнодержавного управління: для покриття бюджетного дефіциту державі необхідно забезпечити пошук реальних резервів збільшення доходів бюджету, створити платникам податків сприятливі умови для розвитку їхньої діяльності; досягти надійності прогнозу основних макроекономічних показників, на основі яких формуються дохідна й видаткова частини державного бюджету, обсягів і темпів зростання ВВП, темпів інфляції, валютного курсу; бюджетні кошти слід використовувати переважно для державних цільових програм, спрямованих на економічний розвиток; вдосконалити механізми здійснення державних запозичень та погашення державного боргу.

Ключові слова: стійкість економіки, сектор загальнодержавного управ­ління, національна економіка, державні фінанси, шокові впливи.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)