Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Автор: Sveta on .

УДК 338.48:339.9

РОМАНОВА Анна, к. е. н., доцент кафедри маркетингу, PR-технологій та логістики Чернігівського національного технологічного університету, народний депутат України


ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Постановка проблеми. Глобальні цивілізаційні процеси обумовили трансфор­мацію соціально-економічних моделей розвитку країн. Удосконалення інформаційних технологій, науковий прогрес, запит на безпеку, здоров’я та довголіття, а також індустрію вражень приводить до зміни поведінкових реакцій споживачів туристичних послуг та появи нових тенденцій у туристичній індустрії. З метою збереження та збільшення індексу туристичної конкурентоспроможності суб’єк­там туристичної індустрії важливо постійно відслідковувати світові тенденції розвитку туристичної індустрії у контексті сучасного ринку послуг та створювати такі стратегії туристичного розвитку, що будуть адекватні глобальним трансформаціям.
Метою статті є визначення та аналізсвітових тенденцій розвитку тури­стичної індустрії в умовах сучасної парадигми соціально-економічного розвитку, а також дослідження чинників, які впливають на розвиток світової туристичної індустрії.
Матеріали та методи. У статті використано такі методи наукового дослідження: економіко-статистичний та індукції, емпіричний (спостереження), прогнозування, логічного та порівняльного аналізу.
Результати дослідження. Проведено аналізсвітових тенденцій розвитку туристичної індустрії в умовах глобалізації, інформатизації, політико-економічної нестабільності та терористичної загрози. Визначено чинники, які впливають на розвиток світової туристичної індустрії, формуватимуть географію туристичних потоків та дестинацій у найближчі роки. Досліджено основні трансформації у структурі глобального туристичного попиту. Визначені тенденції обов’язково повинні враховуватись при створенні та вдосконаленні стратегії розвитку будь-якої туристичної дестинації та туристичного об’єкта.
Висновки. Виокремлено основні глобальні тренди розвитку сучасної турін­дустрії: зміна географічного розподілу міжнародних подорожей; домінування онлайн продажів туристичних послуг;збільшення частки індивідуальних подоро­жей; зростання сегмента лікувально-оздоровчого туризму; активізація попиту на індивідуальні заклади тимчасового розміщення; актуалізація потреби у безпеці; зростання потреби екологічного туризму та відповідності умовам дружнього до природи середовища; поява та виокремлення нових видів туризму; зміна соціально-демографічного портрету споживача туристичних послуг; зміна тривалості та періодичності подорожей тощо. Для збільшення ефективності стратегії турис­тичного розвитку будь-якої туристичної дестинації та туристичного об’єктанеобхідно враховувати зазначені світові тенденції розвитку туристичної сфери в структурних моделях організації ринку послуг.

Ключові словаміжнародний туризм, світові туристичні тренди, туристична індустрія, Е-туризм, онлайн подорожі.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)