Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДЕТЕРМІНАНТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Автор: Sveta on .

УДК 339.92

ЖИЛЕНКО Катерина, к. е. н., доцент Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ДЕТЕРМІНАНТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Постановка проблеми. Для світової економіки характерний постійний процес системної трансформації, що змінює саму її основу відповідно до нових умов. Одним з прикладів такої трансформації є глобалізація. В рамках глобальної економіки не існує жодної національної економіки, яка може уникнути міжнародної інтеграції; кожна обов'язково буде включена до неї, нехай навіть у збитковій або невизначеній формі. Ці процеси і створюють нові умови, в яких розвиваються транснаціональні корпорації (ТНК).
Метою дослідження є поглиблене вивчення та аналіз сучасних тенденцій  кореляції процесів транснаціоналізації та глобалізації, їх впливу на формування рівня конкурентоспроможності та стабільності розвитку ТНК.
Матеріали та методи. Методологічну базу дослідження становили наукові праці вітчизняних, зарубіжних вчених та провідних фахівців, статистичні й аналітичні матеріали міжнародних організацій, законодавчо-правові документи та нормативні акти. У процесі дослідження використано математичний, аналітичний, абстрактно-логічний методи.
Результати дослідження. Розширюючи сферу своєї діяльності до масштабів світового господарства, транснаціональні корпорації об'єктивно впливають на інтеграційні процеси, підсилюючи їх. Проте саме ТНК вважаються продуктом глобалізації, оскільки виникли на основі переміщення виробництва і капіталу за кордон, активної участі в процесах міжнародного розподілу праці та міжнародної міграції чинників виробництва. Отже, ТНК є результатом глобалізації світової економіки, але при цьому, досягаючи поставлених корпоративних цілей, вони здійснюють зворотну дію на світову економіку, підсилюючи глобалізаційні процеси.
Висновки. Завдяки використанню переваг глобального масштабу діяльності забезпечується стійкість ТНК до кризових явищ у світовій та національній економіці (приймаючої країни або країни базування).
Під стійкістю ТНК розуміється довгострокове досягнення стабільного результату діяльності (відсутність різких коливань показників прибутковості, рентабельності тощо).
Саме міжнародні комерційні операції підвищують стійкість корпорації. Механізм цього явища полягає в покритті збитків підрозділів корпорації в одних країнах прибутком підрозділів в інших. Таким чином, завдяки прибутку, отриманому одними зарубіжними підрозділами, ТНК можуть мінімізувати збитки, які зазнають інші або материнська компанія в країні базування.

Ключові слова: світова економіка, глобалізація, транснаціоналізація, міжна­родний бізнес, транснаціональні корпорації, конкурентоспроможність.


ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)