УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

Автор: Sveta on .

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ЗАПОБІГАННЯ НЕДОБРОСОВІСНІЙ ПРАКТИЦІ ПУБЛІКАЦІЙ
 
(Укладено з використанням публікаційних принципів
Publishing Ethics Resource Kit (PERK)
та відповідно до рекомендацій Elsevier


НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
«SCIENTIA FRUCTUOSA
»,

що внесено до переліку наукових фахових видань України з економічних та філософських наук, 
видається 6 разів на рік.

 
 
РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЕТИКА

Базові положення
 
У своїй діяльності редакція наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA
» керується законодавством України (Закони України «Про інформацію», «Про освіту», Етичним кодексом ученого України, дотримується рекомендацій Elsevier, публікаційних принципів Publishing Ethics Resource Kit (PERK), принципів академічної доброчесності, вимог Міністерства освіти і науки України до наукових видань.

Приймаючи на публікацію наукові статті, редакційна колегія наукового журналу оцінює інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних вподобань, походження, громадянства, соціального статусу чи політичних уподобань автора/авторів.
 
Редакційна політика журналу ґрунтується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації; високої вимогливості до якості наукових досліджень; обов’язкового рецензування рукописів; дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами; суворого дотримання авторських і суміжних прав.
 
Загальні вимоги
 
До журналу приймаються рукописи наукових праць українською та англійською мовами, які ніколи раніше не публікувалися і не призначені для одночасної публікації в інших виданнях.
Обсяг рукопису – 8–16 сторінок.
Кількість авторів – не більше ніж три.
Аспіранти і здобувачі повинні узгодити рукопис із науковим керівником. Праці студентів публікуються у співавторстві з…
 
Всі рукописи, що надходять до редакції, обов’язково рецензуються за встановленою процедурою.
Кожна стаття, що приймається редакцією, обов’язково перевіряється на плагіат з використанням програмних продуктів компанії Unicheck або інших сертифікованих платформ.
За наявності схвальної рецензії рукопис проходить процедури внутрішньоредакційного опрацювання: наукове редагування, літературне редагування, художньо-технічне редагування та верстка за редакційними стандартами. Відхилені за результатами рецензування рукописи повторно не розглядаються.
Кожна стаття отримує міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier).
 
Авторські права і академічна доброчесність
 
Передаючи матеріали для публікації в науковому журналі «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету», автори погоджуються з тим, що за отримання схвальної рецензії та прийняття рукопису до публікації стаття після відповідного редакційного опрацювання може бути розміщена в електронних базах даних з обов’язковим зазначенням авторства і збереженням авторських прав у повному обсязі за авторами. При цьому автор/автори надають журналу право першої публікації, що дає можливість поширювати цей матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в науковому журналі «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету».
 
Автор/автори несуть відповідальність за новизну і вірогідність результатів наукового дослідження, а також за дотримання принципів академічної доброчесності, що передбачає:

  • автор/автори статті зобов’язанінадавати вірогідні результати проведених досліджень. Сфальсифіковані твердження неприйнятні;
  • автор/автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження мають бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора та першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, є неприйнятними;
  • автор/автори визнають внесок усіх осіб, що так чи інакше вплинули на хід дослідження. У статті мають бути наведені посилання на всі праці, що використовувалися у процесі дослідження;
  • автор/автори не мають права подавати до журналу рукопис або будь-які його частини, що надсилалися до інших видань (наукових або ненаукових) і знаходяться на розгляді, а також не можуть пропонувати матеріали, вже опубліковані в інших джерелах (не виключаючи власних розробок);
  • всі дослідники, що внесли істотний внесок у структуру рукопису, мають бути зазначені як співавтори;
  • якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайскоріше повідомити про це редакцію.

Політика відкритого доступу
 
Редакція наукового журналу практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, дотримуючись принципів вільного розповсюдження наукової інформації та глобального  обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Контент розповсюджується згідно з ліцензією Creative Commons Attribution Licence.
 
Доступ до даних та їхнє збереження
 
Авторам можуть запропонувати надати вихідні дані для редакторського огляду. Вони повинні бути готові надати вільний доступ до таких даних, якщо це можливо, і в будь-якому разі матимуть зберігати ці дані протягом певного часу після їхньої публікації.