Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Автор: Sveta on .

УДК 330.142.26:339.17(477)
 
СЕВРУК Євгеній,
аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФІНАНСУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
 
Розглянуто поняття "оборотні активи", "фінансування", "джерела фінансу­вання". Проаналізовано та систематизовано можливі джерела фінансу­вання оборотних активів. Досліджено сучасний стан фінансування оборотних акти­вів на підприємствах торгівлі України. Надано характеристику основних джерел фінансування оборотних активів на підприємствах торгівлі.
 
Ключові слова: оборотні активи, фінансування, джерело фінансування, дебі­торська заборгованість, кредиторська заборгованість, комерційний кредит, фінансовий кредит.