Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТРУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ

Автор: Sveta on .

УДК 336.025:330.354(477)
 
ГАНІН Віктор,
к. е. н., професор, професор кафедри фінансів, обліку і аудиту Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

СОЛЯР Вікторія,
к. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і обліку Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди

ДЯЧЕНКО Ніна,
старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ІНСТРУМЕНТИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ
 
Представлено апробовані у ринкових господарських системах фінансово-кредитні інструменти. Розглянуто актуальні проблеми їх ефективного засто­сування з позицій теоретико-методологічного змісту, а також практичної реа­лізації для пожвавлення реальної економіки сучасної України. Сформульовано реко­мендації щодо більш повного та комплексного використання різних фінансово-кредитних інструментів з метою подолання наслідків сучасної фінансової кризи.
 
Ключові слова: фінансова криза, стадія економічного циклу, споживання, фінансово-кредитні інструменти, фінансово-кредитне регулювання, кредит, фіскальна політика.