Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ВНУТРІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ У 2014–2016 РР.

Автор: Sveta on .

УДК 331.556.2(477)”2014/2016”
 
НІКОЛАЄЦЬ Катерина,
д. і. н., професор кафедри економічної теорії та конкурентної політики Київського національного торговельно-економічного університету
 
ВНУТРІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ У 2014–2016 РР.
 
Досліджено основні чинники, які визначали умови та характер внутрішньої трудової міграції в Україні у 2014–2016 рр. Визначено основні напрями трудової міграції в умовах посилення конкуренції на ринку праці, військових дій на Донбасі та економічної кризи. Показано вплив внутрішніх трудових міграцій на державну полі­тику у сфері працевлаштування населення. Висвітлено зміни попиту на кваліфі­кованих спеціалістів.

Ключові слова: соціальна політика, міграційна політика, міграції населення, зайнятість населення, трудові маятникові міграції.