Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор: Sveta on .

УДК 316.776:17.022.1
 
ХМУРОВА Вікторія,
к. е. н.,  доцент кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету
 
ГОРЛАТОВА Олена,
старший викладач Київського національного університету технологій та дизайну
 

БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Постановка проблеми. З часом змінюється ставлення суспільства до його основних інститутів. Однак швидкість змін відносно різних інститутів істотно варіюється. Інститути бізнесу змінюються швидше за всіх. Система освіти в усьому світі досить консервативна, як і її підсистема – університети. Однак через систему університетів проходить найбільш активна частина кожного покоління, тому виникає певний парадокс: потенційно інноваційна частина соціуму готується до трудового життя на базі застарілих, консервативних методів. Для системи освіти необхідне впровадження змін у середині галузі та в середині кожного університету.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однією з важливих ідей відносно перетворення сучасного університету, спрямованого на забезпечення кращої відповідності результатів його діяльності вимогам часу, є концепція підприємницького університету. Цьому питанню присвячено багато статей та книг. Однак аналіз цієї літератури не дає однозначного тлумачення та розуміння поняття "підприємницький університет".
Мета статті – визначення поняття "підприємницький університет", розроблення схеми для аналізу ступеня підприємницької активності у вищих навчальних закладах, яка полегшить стратегічне планування їх діяльності.
Матеріали та методи. Застосовано наукові методи теоретичного узагальнення, системного аналізу, індукції, використано наукові та періодичні видання.
Результати дослідження. Досліджено сутність "підприємницького університету" й основні ресурси для ефективного його функціонування. Запропоновано впровадження матриці підприємницької діяльності університетів.
Висновки. Системний розгляд проблеми підприємницьких університетів, що можна провести на основі запропонованої матриці, дозволяє кожному університету вибрати пріоритетний напрям підприємництва і розвивати його. В той же час підприємницький університет повинен уміти долати всі три типи обмежень.
 
Ключові слова: університет, сучасний університет, вищий навчальний заклад.

 
 
ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)