УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Автор: Sveta on .

УДК 378.4
 
БІДЮК Алла,
заступник директора Інституту вищої кваліфікації – директор Центру бізнес-освіти 
Київського національного торговельно-економічного університету, аспірант
 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ 

Постановка проблеми. Підвищення вимог суспільства до якості освіти, зміна організаційних та економічних умов діяльності ВНЗ, входження в європейський простір вищої освіти і пов’язане з цим оновлення технологій і стандартів навчання сприяє загостренню конкурентної боротьби на ринку освітніх послуг і, як наслідок, спонукає ВНЗ до пошуку шляхів підвищення власної конкурентоспроможності.
Метою статті є аналіз стану конкуренції на ринку освітніх послуг України та конкурентоспроможності ВНЗ.
Матеріали та методи. У дослідженні використано методи статистичного та порівняльного аналізу, дедукція, системний підхід тощо.
Результати досліджень. Трансформація сучасної освіти виявляється в переосмисленні всіх аспектів освітньої діяльності. Конкурентоспроможність ВНЗ визначається конкурентоспроможністю його випускників, готовністю до безперервного інноваційного процесу, заснованого на використанні існуючих знань і генерації нових. Одним з важливих показників рівня конкурентоспроможності як системи національної освіти, так і ВНЗ стають міжнародні та національні рейтинги.
Висновки. Головним фактором конкурентоспроможності сучасної економіки є знання та інтелект. Нині сфера освіти розвивається надзвичайно динамічно, набуваючи нових рис, в умовах, коли підвищуються вимоги суспільства до якості освіти, безперервно оновлюються технології навчання, швидко змінюються економічні умови діяльності ВНЗ, вишам надано право на автономію, загострюється конкурентна боротьба на ринку освітніх послуг. Це обумовлює проблему пошуку нових джерел підвищення конкурентоспроможності ВНЗ. Формування конкурентоспроможності ВНЗ є багатоаспектним процесом, який охоплює всі функції, які виконує ВНЗ.
 
Ключові слова: освіта, якість освіти, ринок освітніх послуг, конкурентоспроможність ВНЗ, рівень конкурентоспроможності, інноваційний процес.

 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)