Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: Sveta on .

УДК 657:[658:005.922.1:366]
 
СОПКО Валерія,
д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування Київського національного торговельно-економічного університету
 
ГАНУЩАК Тетяна,
к. е. н., доцент кафедри фінансів та банківської справи Київського університету ринкових відносин
 

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 

Постановка проблеми. В умовах фінансово-економічної кризи, дестабільної ситуації в Україні однією з основних проблемних сфер діяльності в Україні є облікове забезпечення інформаційної складової фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Щорічні витрати в компаніях через крадіжки, зловживання чи інші шахрайські схеми персоналу можуть досягати до 7 % виручки. Майже 80 % збитків українських компаній – це наслідки умисних дій або халатного ставлення власного персоналу.
Саме це потребує розробки відповідного теоретико-методичного апарату з питань облікового забезпечення фінансової безпеки, яке буде відповідати стратегічним та тактичним цілям суб’єкта виробничо-господарської діяльності.
Мета статті – визначити зміст, роль облікового забезпечення в інформаційній складовій фінансової безпеки суб’єкта господарювання, її відповідність сучасним умовам.
Матеріали та методи. У статті використано закони, матеріали дисертацій, авторефератів, наукових фахових статей, інтернет-джерела, а також застосовано методи: узагальнення теоретичних знань, аналізу, синтезу, індукції, дедукції.
Результати дослідження. Система облікового забезпечення є складовою загальної системи управління, що ідентифікує коло її користувачів, їх інформаційні потреби. Ії суть полягає у забезпеченні безперервності цього процесу і використанні його результатів для формування рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень.
Облікове забезпечення в інформаційній системі має вирішальне значення для успішного виконання більшості операцій бухгалтерського обліку на сучасному підприємстві. Отже, безпека системи повинна стати важливим питанням на порядку денному підприємства.
Загрозами облікової безпеки підприємства є робота в тіньовій економіці, подвійний облік на підприємствах, оприлюднення неправдивої інформації на сайті НКЦПФР для акціонерів та інших користувачів, що унеможливлює правдиві розрахунки, ставить під сумнів фінансовий аналіз, доцільність інвестування в це підприємство.
Висновки. У статті визначено місце облікового забезпечення в системі безпеки суб’єкта господарювання. Наведено підходи до поняття "фінансова безпека підприємства". Відображено підходи до дефініції "інформаційна безпека підприємства". Розкрито суть облікової політики. Наведено власну структурну модель облікового забезпечення фінансової безпеки підприємства. Розкрито суть системи облікового забезпечення. Надано пропозиції щодо облікового забезпечення фінансової безпеки підприємства.
 
Ключові слова: облікове забезпечення, безпека, фінансова безпека підприємства, інформаційна безпека підприємства, облікова політика, система облікового забезпечення, структура, модель, дефініції, підхід.

 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)