Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНСТИТУЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Автор: Sveta on .

УДК 336.02: 334.012.61-022.51
 
ВОЛОСОВИЧ Світлана,
д. е. н., профессор кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету


АПОСТОЛЮК Олеся,
аспірантка кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
 

ІНСТИТУЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ 

Постановка проблеми. Структурні перетворення національної економіки, посилення глобалізаційних процесів обумовлюють необхідність відповідних трансформацій підприємницького сектора, важливою складовою якого є малий бізнес. Динамічний розвиток малого підприємництва є чинником формування конкурентного середовища, прискорення науково-технічного прогресу, зростання рівня зайнятості, формування середнього класу. Як свідчить досвід розвинених країн, досягнення цієї мети в умовах економічної нестабільності та рецесії можливе лише завдяки здійсненню зваженої державної фінансової підтримки малого бізнесу. Підґрунтям цього є модернізація її інституційної складової відповідно до вимог як міжнародної спільноти в цілому, так і Європейського Союзу зокрема.
Мета статті – визначення ціннісних орієнтирів інституційної модернізації державної фінансової підтримки вітчизняного малого бізнесу в умовах активізації інтеграції України у міжнародний простір.
Матеріали та методи. Теоретичним та методологічним підґрунтям для написання статті стали праці вітчизняних та зарубіжних науковців стосовно державної фінансової підтримки малого підприємництва. Дослідження проведено із застосуванням методів теоретичного узагальнення, порівняльного аналізу, аналізу та синтезу, що дало змогу обґрунтувати необхідність та напрями інституційної модернізації державної фінансової підтримки малого бізнесу в Україні.
Результати дослідження. Здатність малого бізнесу пристосовуватись до змін умов споживчого попиту, можливості забезпечення зайнятості для населення дозволяють цьому сектору підприємництва позитивно впливати на формування валового національного продукту та підтримувати національну економіку в умовах рецесії. На основі аналізу наукової літератури запропоновано визначення поняття державної фінансової підтримки розвитку малого підприємництва розглядати в інституційному та функціональному аспекті. Інституційний аспект передбачає формування та розвиток інститутів, які забезпечують сприяння самозайнятості та зростанню частки малого підприємництва у ВВП. Функціональний аспект державної фінансової підтримки передбачає виконання нею розподільчої, контрольної та інформаційної функцій. Дослідження світової практики державної фінансової підтримки малого бізнесу дозволило виділити два типи інституційної підтримки: із створенням єдиного спеціалізованого урядового утворення, що здійснює координацію підтримки розвитку малого підприємництва; без створення спеціалізованого урядового утворення.
Висновки. Інститут державної підтримки малого підприємництва впливає на соціально-економічний розвиток країни за допомогою бюджетних, податкових, кредитних та інвестиційних інструментів. Ефективність державної фінансової політики підтримки малого підприємництва в США та країнах Європейського Союзу свідчить про необхідність ширшого застосування інструментів непрямої фінансової підтримки в Україні, що надасть можливість модернізувати власну систему підтримки малого підприємництва та створити основи для формування конкурентоспроможної національної економіки. Водночас підґрунтям модернізації має стати співпраця вітчизняних, іноземних та міжнародних інститутів підтримки малого бізнесу.
 
Ключові слова: інституційна модернізація, малий бізнес, державна фінансова підтримка, інституційна координація.

 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)