Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ

Автор: Sveta on .

УДК 336.02:334.012.61
 
ЄФРЕМОВА Олександра,
аспірант кафедри економічної теорії та конкурентної політики 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ
 

Постановка проблеми. У період подолання системної економічної кризи в Україні особливо гостро постає питання про необхідність соціально-економічних перетворень і формування потужного середнього класу, що вимагає вирішення проблеми вивчення економічних характеристик середнього класу і його ролі в господарському житті країни.
Метою статті є аналіз процесів формування механізмів становлення і розвитку середнього класу як необхідної умови функціонування конкурентоспроможного малого підприємництва в умовах трансформації економіки.
Матеріали та методи. Під час дослідження практики зарубіжних країн щодо функціонування конкурентоспроможного малого підприємництва використано такі методи: абстрактно-логічний, декомпозиції, аналізу та синтезу, статистично-економічний.
Результати дослідження. Дослідження теоретичних основ формування середнього класу дає можливість виокремити мале підприємництво як найважливіший чинник формування середнього класу. Оскільки, по-перше, збільшується кількість суб’єктів малого підприємництва, які історично були представниками старого середнього класу. По-друге, мале підприємництво більш стійке до криз і підтверджує свою здатність засновувати нові робочі місця, вартість створення яких значно поступається вартості робочих місць у великому бізнесі, та поглинати надлишкову робочу силу. По-третє, отримання підприємницького доходу, який залежить від ефективності підприємницької діяльності, обумовлює підвищення ефективності використання факторів виробництва, що, в свою чергу, сприяє розвитку підприємницької діяльності в цілому та малого підприємництва зокрема, що є однією з умов зростання зайнятості населення, збільшення об’єму ВВП та підвищення ефективності економіки в цілому.
Висновки. Державна підтримка малого підприємництва в Україні постає сукупністю пріоритетних рішень й регуляторних заходів щодо визначення основних напрямів і форм правового, економічного й організаційного сприяння розвитку малого підприємництва з урахуванням інтересів держави та суб’єктів господарювання. Визначено складові державної політики щодо формування середнього класу у взаємозв’язку з розвитком малого підприємництва: державне регулювання сфери оплати праці та доходів населення; державна підтримка у питаннях становлення власників капіталу; створення сприятливого середовища у сфері підприємництва; моніторинг та законодавче регулювання вартості життя населення; вартісні показники рівня життя, що включені в систему державного регулювання; соціальні гарантії у сфері регулювання доходів та добробуту населення.
 
Ключові слова: середній клас, мале підприємництво, конкурентоспроможність, економічна нерівність, політика перерозподілу доходів, державна підтримка малого підприємництва.

 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)