УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

Автор: Sveta on .

УДК 331.522.4
 
СТРИЖАК Олена,
к. е. н., доцент Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця
 

КОНЦЕПЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

Постановка проблеми.Стабільна зайнятість позитивно впливає на якість людського капіталу, оскільки зростання доходів дозволяє його власнику інвестувати кошти у розвиток, здоров’я, підвищення кваліфікації тощо. Тому впровадження заходів щодо формування ефективної політики зайнятості, а також реалізації соціальної політики, яка орієнтується на створення нових робочих місць та підвищення якості людського потенціалу, є передумовою вирішення проблеми виходу з економічної кризи.

Мета статті – виявлення взаємозв’язків та протиріч концепції людського капіталу та теорії людського розвитку.
Матеріали та методи.У дослідженні використано методи аналізу та синтезу; триалектичний підхід; метод порівняльного аналізу. Матеріалами дослідження виступили наукові праці вітчизняних та зарубіжних фахівців у сфері людського розвитку та людського капіталу, дані Міжнародних міждержавних організацій і Державного комітету статистики України.
Результати дослідження.Визначено базові передумови теорії людського капіталу та концепції людського розвитку. На основі порівняльного аналізу виявлено суперечності та взаємозв’язки цих концепцій. Обґрунтовано необхідність оновлення економічної методології у напрямку використання триалектичного підходу до дослідження процесів формування людського капіталу та людського розвитку. Запропоновано теоретичну модель розвитку людини у формі тріади, яка об'єднує окремі елементи аналізованих теорій в єдину концептуальну схему.
Висновки.Встановлено, що людський розвиток має включати не лише надання можливостей, а й їх реалізацію. Для створення максимально сприятливих умов для людського розвитку, з одного боку, держава повинна забезпечити можливість реалізації прав та свобод громадян, а з іншого – громадяни повинні використовувати свої спроможності на користь суспільства.
 
Ключові слова: людський капітал, людський розвиток, триалектичний підхід.

 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)