Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮГИ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор: Sveta on .

УДК 339.9.012
 
ДУГІНЕЦЬ Ганна,
к. е. н., докторант кафедри міжнародних економічних  відносин 
Київського національного торговельно-економічного університету
 

ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮГИ СТВОРЕННЯ ВАРТОСТІ: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

Постановка проблеми. Останніми десятиліттями розвиток світової торгівлі характеризувався формуванням нових інституційних форм взаємодії на міжнародному рівні – глобальних ланцюгів створення вартості (ГЛСВ). Теорія і практика їх розвитку вимагає кардинального методологічного оновлення завдяки концептуалізації макроекономічних імперативів розвитку міжнародних виробничих мереж.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Такі аспекти вивчення ГЛСВ, як теоретичні основи та методи для аналізу участі конкретної країни у них розглянуто в працях багатьох зарубіжних та вітчизняних авторів. Проте питання щодо участі національних агентів за умов динамічних змін у міжнародній системі та наслідків глобального виробництва всебічно не вивчено.
Метою роботи є емпірико-теоретичний аналіз сучасної методології дослідження ГЛСВ у системі міжнародної виробничої і товарно-збутової кооперації.
Матеріали та методи. У роботі використано загальні наукові підходи та сучасні методи логістики дослідження, засновані на фундаментальних теоретичних і методологічних розробках вітчизняних і зарубіжних вчених у різних сферах.
Результати дослідження. Загальні особливості функціонування ГЛСВ в умовах розвитку світової економіки мають як оперативний (тактичний), так і стратегічний характер. Термінологічний апарат теорії ГЛСВ істотно змінився за трансформації світової економічної системи, але в перспективі не характеризуватиметься певними якісними змінами. Новий профіль термінології буде більшою мірою відображати специфіку розвитку управління ГЛСВ і меншою – особливості їх інституційного оновлення. В результаті аналізу існуючих підходів до дослідження ГЛСВ доведено, що основні проблеми виникають через: недооцінення ролі і значення економічної політики та моделі зростання країн, що кооперуються; недосконалість існуючих методик оцінки та обліку структури торгових потоків, що не фіксують та не відповідають реальному масштабу залучення ГЛСВ у міжнародну торгівлю.
Висновки. Розвиток ГЛСВ є інструментом зручного структурного аналізу різних процесів в економіці. Проте наявність деяких методологічних незручностей показує, що методологія оцінки структури торгових потоків не відповідає реальному масштабу функціонування ГЛСВ у міжнародній торгівлі. Вона повинна базуватися на зміщенні акценту з оцінки факторів участі у торгівлі з доданою вартістю до аналізу стратегії технологічного вбудовування у ГЛСВ, а також подальшого вдосконалення цього процесу.

Ключові слова: глобальні ланцюги створення вартості, додана вартість, міжнародні виробничі мережі, вертикальна інтеграція, глобалізація.

 ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)