УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

КОНСОЛІДУЮЧА ДИПЛОМАТІЯ В ЕКОЛОГІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН

Автор: Sveta on .

УДК [327:504] : 005.332.4
 
БОХАН Аліна,
к. е. н., доцент, докторант кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету
 

КОНСОЛІДУЮЧА ДИПЛОМАТІЯ В ЕКОЛОГІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН

Постановка проблеми. Глобалізаційні імперативи в соціально-економічних трансформаціях країн світу актуалізують нову вимірність прогресу суспільства. Масштабність природо-перетворювальної діяльності людства свідчить про те, що балансування між конкуренцією та співпрацею, індивідуалізмом і солідарністю, конфронтацією і консолідацією спрямоване на підтримання динаміки еволюційних зрушень. Потенціал проекції конкуренції на життєдіяльність людства має позитивні та негативні наслідки. Визначення екологічних аспектів у сфері конкуренції пов’язується з удосконаленням взаємодії ринкових суб’єктів, узгодженням економічних та екологічних інтересів їх діяльності, мотивуванням до ринкової співпраці та консолідації на засадах "компромісної дипломатії". Інтегруюча роль її є очевидною у багатьох сферах прояву конкуренції: економічній, енергетичній, ресурсній, соціальній, екологічній, інформаційній та ін.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові підходи в дослідженні екологічних аспектів розвитку конкурентних відносин у ринковому просторі розглядаються вченими в контексті: міжнародного екологічного управління, політики економічної безпеки, кооперації та дипломатії; виявлення екологічних компонентів в архітектоніці економічної дипломатії та превентивності дій міжнародних акторів у реагуванні на виклики і загрози глобалізації тощо.
Метою статтіє визначення ролі консолідуючої дипломатії в екологізації розвитку конкурентних відносин як передумови оновлення формату економічних взаємодій ринкових суб’єктів для досягнення ринкового успіху, міжнародного визнання та забезпечення ефективної модернізації суспільства.
Матеріали та методи.Відповідно до мети дослідження в статті застосовано методи: комплексного аналізу, що поглиблюють розуміння дуалістичності екологічного підґрунтя конкурентних відносин; спеціальні – визначають орієнтири в дипломатизації ринкового середовища, зменшенні напруги в суперництві з огляду на потребу в екологічній безпеці, розширення функцій і видів конкуренції.
Результати дослідження. Міжнародні науково-практичні дискурси з приводу сучасної динаміки та майбутньої траєкторії світової економіки пов’язуються з проблематикою амплітудності кризових явищ і потенційних загроз фінансового, інформаційного, демографічного, екологічного, продовольчого, воєнного та іншого змісту. Адже всі сфери людського буття містять конкурентну атрибутику природного, ресурсного й енергетичного походження. Вся історія навколишнього середовища і реалії сьогодення відображають рухливий і непередбачуваний симбіоз між людиною та природою. Дипломатія балансування в природі – це наявність інтегративного різноманіття, що забезпечується складністю, диференційованістю і життєздатністю її вищих рівнів. Суперництво між господарюючими суб’єктами і середовищем їх функціонування, змінює завдання та види конкуренції. Формується екологічна архітектоніка міжнародної конкуренції, яка створює передумови для використання консолідуючої дипломатії між країнами у контексті необхідності вчасного реагування на екологічні загрози від техногенних катаклізм, упередження чи зменшення ескалації конфліктів у світі, що включають ресурсні, енергетичні, екологічні та інші виміри. Практика дипломатичного узгодження суперечностей між економічними і екологічними інтересами країн у сфері конкуренції свідчить про наявність імпульсів: національного суперництва держав і міждержавної конкуренції на світовому ринку. Наявність політичних суперечностей, парадоксів конкуренції, секторальних проблем економіки та ресурсного забезпечення країн дає підстави визначити певну спрямованість у розвитку консолідуючої дипломатії.
Висновки. Наявність парадоксів у сфері конкурентних відносин, інтегративність екологічних проблем у секторах мікро- і макроекономіки, домінантність геополітики в ресурсному забезпеченні країн утверджує роль консолідуючої дипломатії. Подальші наукові розвідки з цієї проблематики можуть стосуватися виявлення специфіки конкурентних взаємодій та потенціалу їх використання у сфері екологізації просторової економіки, підвищення раціональності природокористування, охорони та відтворення природних ресурсів на теренах транскордонних регіонів України. Консолідуюча дипломатія має особливий статус: прогресивного миротворця, ринкового інтегратора та превентивного генератора екологічного благополуччя людства.
 
Ключові слова: консолідуюча дипломатія, конкуренція, інтернаціоналізація, міжнародна екологічна політика, екологічна безпека, глобалізація.

 
 ПОВНИЙ ТЕКСТ