Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

on .

УДК 331.522.4
 
ДЕНИСЮК Олександр,
д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансового контролю та аналізу, Вінницький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного університету

ПОКИНЬЧЕРЕДА Віталій,
к. е. н., доцент кафедри фінансового контролю та аналізу, Вінницький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ОЦІНКА ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
 
Досліджено еволюцію наукових підходів до оцінки людського капіталу та можливості їх адаптації до системи бухгалтерського обліку підприємства. Визна­чено переваги та недоліки існуючих методик вартісного виміру людського капіталу в умовах функціонування та розвитку постіндустріальної економіки. Обґрунтовано теоретичні та організаційно-методичні положення оцінки людського капіталу, яка базується на визначенні вартості фізичних здібностей, освіти, досвіду та професійних знань працівника.
 
Ключові слова: оцінка, бухгалтерський облік, управління, людський капітал, людські ресурси, трудові ресурси, робоча сила.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)