УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

СТАНОВЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ

on .

УДК 657.7-047.76
 
КОРОЛЬ Світлана Яківна,
к. е. н., докторант кафедри бухгалтерського обліку
Київський національний торговельно-економічний університет
 
СТАНОВЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ
 
Постановка проблеми. Нерозвиненість підходів до обліку соціальної відповідальності потребує наукового осмислення історії бухгалтерського обліку та визначення ролі ключових соціальних факторів.
Аналіз наукових досліджень і публікацій з цієї проблематики свідчить про те, що одним з головних факторів зміни концепцій бухгалтерського обліку є соціальний. Проте історичний доробок аналізується на основі традиційного уявлення про інтереси як користувачів, так і надавачів інформації. Зміна соціальних пріоритетів і визнання принципу прозорості бізнесу вимагає перегляду накопиченого минулого досвіду.
Метою дослідження є визначення соціальних аспектів, які вплинули на розвиток бухгалтерського обліку, й удосконалення періодизації його історії з урахуванням обраних соціально орієнтованих критеріїв.
Матеріали та методи. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять наукові праці вітчизняних і зарубіжних авторів з історії бухгалтерського обліку. Основним методом цього дослідження є еволюційний підхід, а також загальнонаукові методичні прийоми: індукція, дедукція, систематизація, узагальнення та ін.
Результати дослідження. Періодизація бухгалтерського обліку насамперед пов’язана зі зміною балансу економічних інтересів учасників господарського процесу і, як наслідок, мети обліку, складу рахунків і наукових доктрин, тобто тих чинників, які прямо чи опосередковано відображають зміну підходів до розуміння і визнання ролі соціального фактору у господарській діяльності підприємства. Зазначені чинники будуть не повними без урахування зміни складу учасників господарського процесу, інформаційні запити яких обслуговує бухгалтерський облік.
Висновки. При побудові системи бухгалтерського обліку необхідно враховувати економічні інтереси й інформаційні запити всіх зацікавлених осіб. Запропонована періодизація відображає еволюцію бухгалтерського обліку в результаті зміни їх складу і доводить актуальність розробки концепції обліку соціальної відповідальності.
 
Ключові слова: періодизація бухгалтерського обліку, критерії періодизації, учасники господарського процесу, соціальна відповідальність бізнесу, соціальний облік.


   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)