Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕКОНОМІЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ

on .

УДК 330.837
 
МИКОЛЕНКО Олена Петрівна,
викладач кафедри економіки підприємства
Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія"
 
ЕКОНОМІЧНІ ІНСТИТУТИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ
 
Постановка проблеми. Дослідження інституційного розвитку економічних систем і його детермінант набуває все більшої актуальності в сучасних умовах у зв’язку з поглибленням диференціації в рівні доходів, добробуті населення, обсягах накопиченого людського, фізичного та інтелектуального капіталів. При цьому вивчення економічної реальності потребує дослідження не тільки сутності економічних інститутів, але й їх ролі в забезпеченні функціонування механізму ринкової економіки.
Метою статті є дослідження ролі інститутів у забезпеченні єдності функціонування та еволюції господарських систем.
Матеріали та методи. Методологічною основою є інституційна теорія та результати досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців з проблем інституційного розвитку господарських систем. Застосовано такі методи наукового пізнання: аналіз, синтез, абстракції при вивченні сутності інституційного устрою економіки, кореляційно-регресійний аналіз при обґрунтуванні значущого впливу економічних інститутів на розвиток та функціонування економічної системи.
Результати дослідження. Проведений аналіз інституційного устрою дозволив виокремити структурну і функціональну компоненти, що в своїй єдності забезпечують еволюцію і розвиток господарської системи. Функціональна компонента відображає важливий взаємозв’язок між інститутами і відтворювальним процесом в економіці. Кореляційно-регресійний аналіз дав змогу визначити значущий вплив якості інститутів на функціонування економічної системи. Для кожної групи країн, що сформовані автором за різними критеріями, виділені економічні інститути, які мають найбільше значення для їх економічного розвитку.
Висновки. Удосконалено теоретичне положення про роль інститутів у забезпеченні єдності функціонування та еволюції економічних систем за рахунок включення в зміст поняття інституційного устрою економіки розгорнутої характеристики стійкої фундаментальної компоненти, що фіксує зміни системи в минулому, і актуальної функціональної, яка координує діяльну основу економічних інститутів. Міждержавний регресійний аналіз продемонстрував значущий вплив якості інститутів на розвиток економіки на прикладі аналізованих країн за період з 2010 по 2014 рр. Рівень захисту прав власності та довіра виступають універсальними ключовими інституційними детермінантами в усіх країнах.
 
Ключові слова: інституційний устрій економіки, економічні інститути, якість інститутів, інституційний розвиток економіки.


   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)