Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОСВІТНІ МОДЕЛІ В КЛАСТЕРНІЙ ІНТЕГРАЦІЇ

on .

УДК 330.341.44
 
ПРИСЯЖНЮК Анна Юріївна,
к. е. н., доцент кафедри менеджменту
Київський національний торговельно-економічний університет
 
ОСВІТНІ МОДЕЛІ В КЛАСТЕРНІЙ ІНТЕГРАЦІЇ
 
Постановка проблеми. Освіта відіграє важливу роль у формуванні кластерів, виступаючи як "банк знань" та "мозковий центр" для мережевих організацій. Організація кластерних утворень вимагає розуміння та впровадження концепції економізації освіти, що сприяє економічному зростанню не тільки за рахунок ресурсного забезпечення, а й завдяки інвестиціям у людський капітал. У кластерах велика увага приділяється освітнім інвестиціям, тому вкрай важливо обрати адекватну освітню модель для ефективної реалізації кластерних ініціатив.
Метою дослідження є визначення концептуальних відмінностей між економічною моделлю освіти і прогресивною формою освітньої моделі, обґрунтування необхідності впровадження консолідованої освітньої моделі в контексті кластерних ініціатив.
Матеріали та методи. Застосовано комплекс наукових методів: системний підхід, структурно-функціональний та порівняльно-типологічний аналіз, індукція, дедукція, аналіз статистичних даних тощо.
Результати дослідження. Обґрунтовано необхідність імплементації світових освітніх моделей для інституційного розвитку економічної системи в контексті кластерної інтеграції. Запропоновано рекомендації щодо впровадження консолідованої освітньої моделі, визначено її конструктивні переваги в процесі формування інституційної складової економічної поведінки.
Висновки. Економічна модель вищої освіти передбачає традиційні освітні програми і поведінкові стандарти навчання в навчальних закладах, при цьому економічний потенціал людського ресурсу реалізується через програми співпраці в рамках кластера. Прогресивна модель освіти сконцентрована на соціалізації економічної співпраці навчальних закладів й бізнесу. Для розвитку української економіки і суспільства на кластерних засадах важливо визнати необхідність консолідованої освітньої моделі. Така модель, що базується на когерентній єдності економічних та прогресивних освітніх моделей, сприятиме розвитку людського капіталу як основи кластерів.
 
Ключові слова: кластери, локальні системи освіти, економічна модель освіти, прогресивна освітня модель.


   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)