УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

on .

УДК 330.341(477)
 
ФЕДУЛОВА Любов Іванівна,
д. е. н., професор кафедри менеджменту
Київський національний торговельно-економічний університет
 
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
Постановка проблеми. Останніми роками в Україні не приділяють достатньо уваги проблемам науково-технологічного та інноваційного розвитку. Проблемні питання галузей технологічного відставання відійшли на другий план у зв’язку з рецесією вітчизняної промисловості, що поглиблює процес деструктивних змін й вимагає адекватної інноваційної політики, системного аналітичного дослідження й визначення характерних трендів науково-технологічного та інноваційного розвитку економіки країни.
Метою дослідження є визначення тенденцій інноваційного розвитку України на базі аналізу основних показників науково-технологічного та інноваційного потенціалу порівняно з іншими країнами та обґрунтування перспектив інноваційних змін.
Матеріали та методи. Методологічною основою дослідження є положення інноватики – науки і практики управління інноваційними процесами на усіх рівнях економічної системи. Застосовано аналітичний системний підхід, методи статистичного та порівняльного аналізу міжнародних експертних оцінок, визначено характерні тенденції та проблеми інноваційного розвитку України, складено її інноваційний профіль. Методами структурування та синтезу розроблено пропозиції щодо корегування державної інноваційної політики у напрямі посилення ролі інтелектуального ресурсу в забезпеченні виконання запланованих реформ.
Результати дослідження. На основі системного підходу здійснено аналіз інноваційних процесів в Україні. Виявлено динаміку та встановлено характерні тенденції науково-технологічного та інноваційного розвитку національної економіки. Надано порівняльну оцінку інноваційного розвитку України та деяких інших країн, на основі чого встановлено проблемні зони національної інноваційної системи та розроблено пропозиції щодо активізації інноваційної політики в умовах посилення євроінтеграційних процесів.
Висновки. Сучасна українська економіка потребує специфічних, відмінних від традиційної економіки, підходів до визначення і реалізації інноваційної політики. Ці особливості повинні зводитися до її орієнтації на забезпечення збалансованості зусиль держави і ринку для отримання максимального результату від знань для економічного і соціального розвитку; інтегрування соціально-політичних, наукових, освітніх, економічних, екологічних та інших інтересів суспільства.
 
Ключові слова: наукові дослідження і розробки, інноваційна активність, інноваційний розвиток, інноваційна політика.

   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)