УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ

on .

УДК 338.532.42:339.3
 
П’ЯТНИЦЬКА Галина Тезіївна,
д. е. н., професор кафедри менеджменту
Київський національний торговельно-економічний університет
 
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ
 
Постановка проблеми. Одним з найбільш гострих питань регуляторної політики у сфері внутрішньої торгівлі донині є контроль цін. Незважаючи на те, що деякі аспекти державного регулювання цін висвітлено у працях сучасних іноземних та українських науковців, проблематика комплексного аналізу міжнародного досвіду регулювання ціноутворення на ринку у внутрішній торгівлі з визначенням та порівнянням відмінностей контролю цін в Україні та інших країнах світу до цього не розглядалася.
Метою представленого у статті дослідження є визначення результатів контролю цін у внутрішній торгівлі на основі даних порівняльного аналізу міжнародного досвіду регулювання ціноутворення, взаємозв’язку між причинами державного регулювання ціноутворення та прийняттям рішень підприємцями щодо зміни цін у сфері внутрішньої торгівлі, виявлення недоліків української моделі регулювання цін на окремі товари.
Матеріали та методи. У ході дослідження використано методи аналізу та синтезу. Інформаційну базу дослідження становлять дані власних досліджень, законодавчо-нормативні акти, статистичні дані ОЕСР, результати досліджень зарубіжних науковців, які вивчали проблематику державного регулювання цін у роздрібній та оптовій торгівлі.
Результати дослідження. Встановлено, що вплив держави на ціноутворення може виявлятись як опосередковано через створення системи економічних і правових важелів, так і за допомогою прямого адміністративного втручання у дію цінового механізму. Досвід сучасного державного впливу на ціни підприємств торгівлі у західних країнах різко контрастує з аналогічним досвідом в Україні та багатьох країнах пострадянського простору. Наприклад, у роздрібній торгівлі країн Західної Європи стурбованість викликає ціновий демпінг, до якого вдаються торговельні мережі в результаті жорсткої цінової конкуренції, то в Україні та інших країнах пострадянського простору – економічно необґрунтоване завищення цін з метою отримання надприбутків.
Перехід України до ринкових відносин потребує зміни політики ціноутворення: від директивного встановлення ціни до вільного ціноутворення. Проте втрата купівельної спроможності населення, значний диспаритет цін між окремими групами товарів призвів до необхідності втручання держави в процес ціноутворення. Встановлено, що сучасна українська модель регулювання цін має ряд недоліків. Це запровадження паралельності у регулюванні цін на продовольчі товари, корупційна складова у механізмі декларування змін оптової ціни виробника та ін.
Висновки. Запобігаючи розвитку хижацької конкуренції у внутрішній торгівлі (у т.ч. шляхом регулювання ціноутворення), варто звертати увагу на доцільність подолання розриву між нахилом векторів причин державного регулювання цін та причин прийняття рішення щодо зміни цін на підприємницькому рівні.
Представлені результати дослідження у подальшому можуть бути використані як у процесі удосконалення механізмів державного регулювання внутрішньої торгівлі (в аспектах контролю цін) в Україні та інших країнах світу, так і для більш глибокого дослідження проблематики регулювання цін на конкретні групи товарів.
 
Ключові слова: державне регулювання, ціноутворення, контроль цін, внутрішня торгівля, торговельні надбавки, ціновий демпінг, конкуренція.

  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)