Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

on .

УДК 336.2:330.3-044.922
 
ТАРАСЮК Михайло,
д. е. н., професор кафедри фінансів 
Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
 
Розроблено пропозиції та рекомендації щодо удосконалення практики формування та реалізації політики держави у сфері доходів бюджету. Сформульовано сутність та основні вимоги до формування та реалізації бюджетної політики у зазначеній сфері. Обґрунтовано основні функції та підфункції бюджету з точки зору формування державних доходів.
 
Ключові слова: бюджет, бюджетна політика, доходи бюджету, функції бюджету, планування державних доходів


   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)